Programski jezik Go

Bazirano na Go verziji 1.12.4 i A Tour of Go

Milovan Tomašević

Kreirano Dec 1, 2019 Nedelja 01:12, pritisni ESC za mapu

Uvod

Osnovne osobine

 • Statički tipiziran, kompajliran programski jezik
 • Google: Robert Griesemer, Rob Pike, i Ken Thompson
 • Sličan C-u ali sa memory safety, garbage collection i direktnom podrškom za konkurentno programiranje (Communicating Sequential Processes (CSP))
 • Efikasnost, jednostavnost i čitkost
 • Akcenat na mrežnom i multi-core softveru
 • Razvoj započet 2007, javno dostupan od 2009

Instalacija i podešavanja

Instalacija

 • Koristiti instaler za OS
 • …ili raspakovati tarball/zip i podesiti PATH varijablu na go/bin folder
 • Na primer:

  wget https://dl.google.com/go/go$VERSION.$OS-$ARCH.tar.gz
  mkdir -p ~/install/go
  tar -C ~/install/go -xzf go$VERSION.$OS-$ARCH.tar.gz
  
 • gde je VERSION - tekuća verzija (trenutno 1.12.4), OS - operativni sistem (npr. linux) a ARCH - arhitektura (npr. amd64)
 • podesiti PATH:

  export PATH=$PATH:~/install/go/
  

Workspace direktorijum

 • Direktorijum za Go kod
 • Podrazumevano $HOME/go
 • Ukoliko želite da promenite morate podesiti GOPATH varijablu

Testiranje instalacije

$ go version
go version go1.12.4 linux/amd64
 • Napraviti src/hello u workspace direktorijumu (dakle ~/go/src/hello)
 • Napraviti fajl hello.go sa sadržajem:

  package main
  
  import "fmt"
  
  func main() {
   fmt.Printf("Здраво, свете!\n")
  }
  
 • Preći u projektni folder, pokrenuti build i zatim startovati program:

  $ cd ~/go/src/hello
  $ go build
  $ ./hello
  Здраво, свете!
  

Kako pisati Go kod?

Uvod

Go alati podrazumevaju određene konvencije u organizaciji foldera i programskog koda.

Bazirano na How to Write Go Code

Workspaces

 • Obično se sav Go kod smešta na jedno mesto koje zovemo workspace
 • Na ovom mestu se nalazi veći broj repozitorijuma pod sistemima za kontrolu verzija (npr. git).
 • Svaki repozitorijum se sastoji od jednog ili više paketa
 • Svaki paket se sastoji od jednog ili više Go fajlova u jednom direktorijumu
 • Putanja (path) do direktorijuma paketa određuje njegov import path

Workspaces

bin/
  hello             # command executable
  outyet             # command executable
src/
  github.com/golang/example/
    .git/           # Git repository metadata
 hello/
   hello.go        # command source
 outyet/
   main.go        # command source
   main_test.go      # test source
 stringutil/
   reverse.go       # package source
   reverse_test.go    # test source
  golang.org/x/image/
    .git/           # Git repository metadata
 bmp/
   reader.go       # package source
   writer.go       # package source
  ... (many more repositories and packages omitted) ...

GOPATH

 • Podrazumevano $HOME/go na Unix-like sistemima ili %USERPOFILE%\go na Windows-u.
 • go env GOPATH komanda daje informaciju o tekućoj lokaciji tj. sadržaj GOPATH varijable ili podrazumevanu lokaciju ukoliko nije podešena.
 • Da bi instalirani Go programi bili dostupni:

  $ export PATH=$PATH:$(go env GOPATH)/bin
  

Import putanja (import path)

 • Kratke putanje za standardnu biblioteku. Na primer: fmt, net/http
 • Putanja je relativna u odnosu na $GOPATH/src
 • Mora biti jedinstvena
 • Dobra praksa je upotreba domena VCS hosting sajtova. Na primer:

  $GOPATH/src/github.com/user
  

Prvi Go program

$ mkdir $GOPATH/src/github.com/user/hello
 • Fajl hello.go
package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Printf("Здраво, свете!\n")
}
$ go install github.com/user/hello
# ili
$ cd $GOPATH/src/github.com/user/hello
$ go install
 • hello program će biti instaliran u $GOPATH/bin/
$ $GOPATH/bin/hello
Здраво, свете!
# ili samo
$ hello
Здраво, свете!
 • Sledeći korak je da promenu zabeležimo u sistemu za kontrolu verzija:
$ cd $GOPATH/src/github.com/user/hello
$ git init
Initialized empty Git repository in /home/user/work/src/github.com/user/hello/.git/
$ git add hello.go
$ git commit -m "initial commit"
[master (root-commit) 0b4507d] initial commit
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 hello.go

Prva Go biblioteka

$ mkdir $GOPATH/src/github.com/user/stringutil
// Package stringutil contains utility functions for working with strings.
package stringutil

// Reverse returns its argument string reversed rune-wise left to right.
func Reverse(s string) string {
 r := []rune(s)
 for i, j := 0, len(r)-1; i < len(r)/2; i, j = i+1, j-1 {
  r[i], r[j] = r[j], r[i]
 }
 return string(r)
}
 • Provera ispravnosti biblioteke
$ go build github.com/user/stringutil
# ili ako smo već u folderu stringutil
$ go build
 • Modifikovati program hello.go
package main

import (
 "fmt"

 "github.com/user/stringutil"
)

func main() {
 fmt.Println(stringutil.Reverse("!етевс ,овардЗ"))
}
$ go install github.com/user/hello
$ hello
Здраво, свете!
bin/
 hello         # command executable
src/
  github.com/user/
    hello/
      hello.go   # command source
    stringutil/
      reverse.go  # package source

Imenovanje paketa

 • Prvi iskaz u svakom Go fajlu mora biti:

  package name
  
 • …gde je name ime paketa koje se koristi pri import-u
 • Svi fajlovi koji pripadaju istom paketu moraju koristiti isto ime
 • Go konvencija je da je ime paketa poslednji element import putanje. Primer: ukoliko se paket importuje sa crypto/rot13 tada njegovo ime treba da bude rot13
 • Izvršne komande moraju biti u paketu main
 • Ne zahteva se da ime paketa bude jedinstveno kod svih paketa koji se importuju ali se zahteva da putanja bude

Promena imena pri import-u paketa

Import declaration     Local name of Sin

import  "lib/math"     math.Sin
import m "lib/math"     m.Sin
import . "lib/math"     Sin
 • Import paketa bez upotrebe (zbog side-effect-a)
import _ "lib/math"

Testiranje

 • Lightweight test okvir u paketu testing + go test komanda
 • Jedinični test se piše u fajlu koji se završava na _test.go i koji sadrži funkcije oblika TestXXX sa signaturom func (t *testing.T)
 • go test poziva sve funkcije i ako ona pozove t.Error ili t.Fail test se smatra neuspešnim
 • Fajl $GOPATH/src/github.com/user/stringutil/reverse_test.go
package stringutil

import "testing"

func TestReverse(t *testing.T) {
 cases := []struct {
  in, want string
 }{
  {"Hello, world", "dlrow ,olleH"},
  {"Hello, 世界", "界世 ,olleH"},
  {"", ""},
 }
 for _, c := range cases {
  got := Reverse(c.in)
  if got != c.want {
   t.Errorf("Reverse(%q) == %q, want %q", c.in, got, c.want)
  }
 }
}
$ go test github.com/user/stringutil
ok 	github.com/user/stringutil 0.165s
# ili samo
$ go test
ok 	github.com/user/stringutil 0.165s

Udaljeni paketi (Remote packages)

 • Import putanja može biti u obliku URL-a do repozitorijuma za kontrolu verzija (npr. Git ili Mercurial)
 • go get alat će preuzeti kod iz udaljenog repozitorijuma ako nije dostupan u lokalnom radnom prostoru (workspace)
 • Zavisni paketi dostupni preko udaljenih repozitorijuma se takođe automatski preuzimaju
 • Za više informacija videti go help importpath

Go Tour

Interaktivno učenje Go jezika:

Pokretanje lokalno:

$ go get golang.org/x/tour
$ tour

Paketi, varijable, funkcije

Paketi

 • Svaki Go program se sastoji od paketa
 • Program počinje izvršavanje u paketu main i funkciji func main()
package main

import (
 "fmt"
 "math/rand"
)

func main() {
 fmt.Println("My favorite number is", rand.Intn(10))
}
 • Paket se referencira po poslednjoj komponenti import putanje (u prethodnom primeru rand).

Import iskaz

 • Navođenje paketa koji se koriste u posmatranom fajlu
 • Može se navesti više paketa unutar zagrada (tzv. factored import)
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

func main() {
 fmt.Printf("Now you have %g problems.\n", math.Sqrt(7))
}

Eksportovana imena

Ime je eksportovano iz paketa (odnosno može se importovati u drugim paketima) ako počinje velikim slovom.

package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

func main() {
 fmt.Println(math.pi) // <-- treba math.Pi
}

Imenima koji počinju malim slovom ne može se pristupiti izvan paketa u kome su definisani.

Funkcije

 • Funkcije mogu imati nula ili više argumenata
package main

import "fmt"

func add(x int, y int) int {
 return x + y
}

func main() {
 fmt.Println(add(42, 13))
}
 • Ili kraće
package main

import "fmt"

func add(x, y int) int {
 return x + y
}

func main() {
 fmt.Println(add(42, 13))
}

Višestruke povratne vrednosti

 • Funkcije mogu vratiti proizvoljan broj rezultata
package main

import "fmt"

func swap(x, y string) (string, string) {
 return y, x
}

func main() {
 a, b := swap("hello", "world")
 fmt.Println(a, b)
}

Imenovane povratne vrednosti

 • Povratne vrednosti mogu biti imenovane i u tom slučaju može se koristiti return iskaz bez argumenata (tzv. naked return)
package main

import "fmt"

func split(sum int) (x, y int) {
 x = sum * 4 / 9
 y = sum - x
 return
}

func main() {
 fmt.Println(split(17))
}

Varijable

 • var iskaz definiše varijable. Tip se navodi na kraju
 • var iskaz se može koristiti na nivou paketa ili funkcije
package main

import "fmt"

var c, python, java bool

func main() {
 var i int
 fmt.Println(i, c, python, java)
}

Varijable sa inicijalizatorima

 • var iskaz može imati inicijalizatore, jedan po varijabli
 • Ako se koristi inicijalizator, tip može da se izostavi jer može da se odredi na osnovu inicijalizatora
package main

import "fmt"

var i, j int = 1, 2

func main() {
 var c, python, java = true, false, "no!"
 fmt.Println(i, j, c, python, java)
}

Kratka deklaracija varijabli

 • Unutar funkcija, kraći oblik deklaracije baziran na := dodeli može da se koristi
package main

import "fmt"

func main() {
 var i, j int = 1, 2
 k := 3
 c, python, java := true, false, "no!"

 fmt.Println(i, j, k, c, python, java)
}
 • Ovo nije moguće koristiti van funkcije jer svaki iskaz mora početi sa ključnom rečju

Osnovni tipovi

 • Osnovni tipovi u Go-u su:
bool

string

int int8 int16 int32 int64
uint uint8 uint16 uint32 uint64 uintptr

byte // alias for uint8

rune // alias for int32
   // represents a Unicode code point

float32 float64

complex64 complex128
package main

import (
 "fmt"
 "math/cmplx"
)

var (
 ToBe  bool    = false
 MaxInt uint64   = 1<<64 - 1
 z   complex128 = cmplx.Sqrt(-5 + 12i)
)

func main() {
 fmt.Printf("Type: %T Value: %v\n", ToBe, ToBe)
 fmt.Printf("Type: %T Value: %v\n", MaxInt, MaxInt)
 fmt.Printf("Type: %T Value: %v\n", z, z)
}
Type: bool Value: false
Type: uint64 Value: 18446744073709551615
Type: complex128 Value: (2+3i)

Nulte vrednosti

 • Varijable deklarisane bez inicijalizatora se inicijalizuju na podrazumevane nulte vrednosti:
  • 0 za numeričke tipove
  • false za boolean tip
  • "" (prazan string) za string tip
package main

import "fmt"

func main() {
 var i int
 var f float64
 var b bool
 var s string
 fmt.Printf("%v %v %v %q\n", i, f, b, s)
}
0 0 false ""

Konverzija tipova

 • Izraz oblika T(v) konvertuje vrednost v u tip T
 • Na primer:
var i int = 42
var f float64 = float64(i)
var u uint = uint(f)
 • … ili jednostavnije:
i := 42
f := float64(i)
u := uint(f)
 • Za razliku od C-a u Go-u dodela između različitih tipova zahteva eksplicitnu konverziju
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

func main() {
 var x, y int = 3, 4
 var f float64 = math.Sqrt(float64(x*x + y*y))
 var z uint = uint(f)
 fmt.Println(x, y, z)
}

Inferencija tipova (Type inference)

 • Kada je desna strana iskaza dodele (bilo := bilo var =) tipizirana, leva strana će biti istog tipa
var i int
j := i // j is an int
 • Ali ako je na desnoj strani netipizirana numerička konstanta, tip zavisi od preciznosti konstante:
i := 42      // int
f := 3.142    // float64
g := 0.867 + 0.5i // complex128

Konstante

 • Deklarisane kao varijable ali upotrebom ključne reči const
 • Mogu biti osnovnih tipova
 • Ne mogu se definisati upotrebom :=
package main

import "fmt"

const Pi = 3.14

func main() {
 const World = "世界"
 fmt.Println("Hello", World)
 fmt.Println("Happy", Pi, "Day")

 const Truth = true
 fmt.Println("Go rules?", Truth)
}

Numeričke konstante

 • Vrednosti proizvoljne preciznosti (arbitrary-precision)
 • Kod netipiziranih konstanti tip se određuje na osnovu konteksta
package main

import "fmt"

const (
 // Create a huge number by shifting a 1 bit left 100 places.
 // In other words, the binary number that is 1 followed by 100 zeroes.
 Big = 1 << 100
 // Shift it right again 99 places, so we end up with 1<<1, or 2.
 Small = Big >> 99
)

func needInt(x int) int { return x*10 + 1 }
func needFloat(x float64) float64 {
 return x * 0.1
}

func main() {
 fmt.Println(needInt(Small))
 fmt.Println(needFloat(Small))
 fmt.Println(needFloat(Big))
 fmt.Println(needInt(Big)) // <-- constant overflow
}
const Huge = 1e1000

# Sledeća linija ne može da se kompajlira
# Greška je 'constant 1.00000e+1000 overflows float64'
fmt.Println(Huge)

# Ali ovo radi bez problema jer se kalkulacija obavlja od strane kompajlera
# u vreme kompajliranja
fmt.Println(Huge / 1e999)

Enumerisane konstante (iota)

 • Kada nam je potrebna enumeracija
const (
  CategoryBooks = iota // 0
  CategoryHealth    // 1
  CategoryClothing   // 2
)
 • ili u kombinaciji sa tipom (da bi kompajler mogao da spreči greške sa tipovima)
type Stereotype int

const (
  TypicalNoob Stereotype = iota // 0
  TypicalHipster        // 1
  TypicalUnixWizard       // 2
  TypicalStartupFounder     // 3
)
 • Ako želimo da preskočimo vrednosti
type AudioOutput int

const (
  OutMute AudioOutput = iota // 0
  OutMono          // 1
  OutStereo         // 2
  _
  _
  OutSurround        // 5
)
 • Možemo kreirati i izraze sa iota
type Allergen int

const (
  IgEggs Allergen = 1 << iota // 1 << 0 which is 00000001
  IgChocolate         // 1 << 1 which is 00000010
  IgNuts           // 1 << 2 which is 00000100
  IgStrawberries       // 1 << 3 which is 00001000
  IgShellfish         // 1 << 4 which is 00010000
)

Iskazi kontrole toka: for, if, else, switch i defer

For iskaz

 • Go ima samo jedan iskaz za petlje – for
 • Tri komponente:
  • init iskaz – izvršava se pre prve iteracije
  • uslov – evaluira se pre svake iteracije i u zavisnosti od rezultata ciklus se izvršava ili se petlja prekida
  • post iskaz – izvršava se na kraju svake iteracije
package main

import "fmt"

func main() {
 sum := 0
 for i := 0; i < 10; i++ {
  sum += i
 }
 fmt.Println(sum)
}
 • Zagrade () se ne navode kao u nekim drugim jezicima ali je navođenje {} za telo petlje obavezno
 • Varijable kreirane u init iskazu su dostupne samo unutar petlje
 • init i post iskazi su opcioni
package main

import "fmt"

func main() {
 sum := 1
 for ; sum < 1000; {
  sum += sum
 }
 fmt.Println(sum)
}

for je while u Go-u

 • Kada nemamo init i post iskaz možemo izostaviti ; i dobijamo ekvivalent while petlje u drugim jezicima
package main

import "fmt"

func main() {
 sum := 1
 for sum < 1000 {
  sum += sum
 }
 fmt.Println(sum)
}

"Beskonačna" petlja

 • Ako se izostavi i uslov dobijamo beskonačnu petlju
package main

func main() {
 for {
 }
}

Uslovi – if iskaz

 • Kao i kod for i kod if iskaza zagrade nije potrebno navoditi
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

func sqrt(x float64) string {
 if x < 0 {
  return sqrt(-x) + "i"
 }
 return fmt.Sprint(math.Sqrt(x))
}

func main() {
 fmt.Println(sqrt(2), sqrt(-4))
}

if sa kratkim iskazom

 • Kao i for i if može da ima kratak iskaz (najčešće :=) koji se izvršava pre uslova
 • Varijable deklarisane u ovom iskazu su dostupne samo unutar if iskaza
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

func pow(x, n, lim float64) float64 {
 if v := math.Pow(x, n); v < lim {
  return v
 }
 return lim
}

func main() {
 fmt.Println(
  pow(3, 2, 10),
  pow(3, 3, 20),
 )
}

if i else

 • Varijable deklarisane u if kratkom iskazu su dostupne i u opcionom else bloku
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

func pow(x, n, lim float64) float64 {
 if v := math.Pow(x, n); v < lim {
  return v
 } else {
  fmt.Printf("%g >= %g\n", v, lim)
 }
 // can't use v here, though
 return lim
}

func main() {
 fmt.Println(
  pow(3, 2, 10),
  pow(3, 3, 20),
 )
}
27 >= 20
9 20

switch iskaz

 • Kraći način pisanja sekvence if/else iskaza. Izvršava prvi case blok gde je vrednost jednaka vrednošću izraza uslova
 • Može imati kratak iskaz kao i if
package main

import (
 "fmt"
 "runtime"
)

func main() {
 fmt.Print("Go runs on ")
 switch os := runtime.GOOS; os {
 case "darwin":
  fmt.Println("OS X.")
 case "linux":
  fmt.Println("Linux.")
 default:
  // freebsd, openbsd,
  // plan9, windows...
  fmt.Printf("%s.\n", os)
 }
}
 • Za razliku od drugih jezika izvršava se samo jedan case blok (nema "propadanja"). Takođe case prihvata izraz koji ne mora biti konstanta i čija vrenost ne mora biti numerička

Evaluacija switch iskaza

 • Evaluacija case blokova ide od vrha prema dnu dok se ne nađe prvi blok čija vrednost je jednaka zadatom uslovu
 • f() se ne poziva ako je i==0
switch i {
case 0:
case f():
}
package main

import (
 "fmt"
 "time"
)

func main() {
 fmt.Println("When's Saturday?")
 today := time.Now().Weekday()
 switch time.Saturday {
 case today + 0:
  fmt.Println("Today.")
 case today + 1:
  fmt.Println("Tomorrow.")
 case today + 2:
  fmt.Println("In two days.")
 default:
  fmt.Println("Too far away.")
 }
}

switch bez uslova

 • Ekvivalentno sa switch true
 • Ćistiji način pisanja dugih if-then-else lanaca
package main

import (
 "fmt"
 "time"
)

func main() {
 t := time.Now()
 switch {
 case t.Hour() < 12:
  fmt.Println("Good morning!")
 case t.Hour() < 17:
  fmt.Println("Good afternoon.")
 default:
  fmt.Println("Good evening.")
 }
}

defer iskaz

 • Odlaže izvršavanje funkcije dok se ne vratimo iz funkcije u kojoj se nalazimo
 • Parametri funkcije se evaluiraju na mestu poziva defer ali se ciljna funkcija ne poziva do povratka
package main

import "fmt"

func main() {
 defer fmt.Println("world")

 fmt.Println("hello")
}
hello
world

Stekovanje defer poziva

 • defer pozivi se smeštaju na stek i po povratku funcije se izvršavaju u LIFO redosledu
package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Println("counting")

 for i := 0; i < 10; i++ {
  defer fmt.Println(i)
 }

 fmt.Println("done")
}
counting
done
9
8
...

struct, slice i map

Pokazivači (Pointers)

 • Memorijska adresa vrednosti varijable
 • *T je pokazivač na vrednost tipa T
 • & operator vraća pokazivač na zadati argument/vrednost

  i := 42
  p = &i // p je pokazivač na vrednost 42
  
 • * operator označava vrednost na koju pokazivač pokazuje

  fmt.Println(*p) // čitanje i vrednosti kroz pokazivač p
  *p = 21     // postavljanje i vrednosti kroz pokazivač p
  
  • Ovo se još naziva i dereferenciranje ili indirekcija
  • Za razliku od jezika C, Go nema pokazivačku aritmetiku
package main

import "fmt"

func main() {
 i, j := 42, 2701

 p := &i     // point to i
 fmt.Println(*p) // read i through the pointer
 *p = 21     // set i through the pointer
 fmt.Println(i) // see the new value of i

 p = &j     // point to j
 *p = *p / 37  // divide j through the pointer
 fmt.Println(j) // see the new value of j
}

Strukture (struct)

 • Kolekcija polja
package main

import "fmt"

type Vertex struct {
 X int
 Y int
}

func main() {
 fmt.Println(Vertex{1, 2})
}
 • Poljima se pristupa upotrebom . operatora
package main

import "fmt"

type Vertex struct {
 X int
 Y int
}

func main() {
 v := Vertex{1, 2}
 v.X = 4
 fmt.Println(v.X)
}

Pokazivači na strukture

 • Poljima strukture se može pristupiti preko pokazivača na strukturu
 • Sintaksno, ako imamo pokazivač p na strukturu, polju X bi mogli pristupiti sa (*p).X
 • Pošto je ovakva sintaksa teža za korišćenje uvedena je prečica p.X tj. nije potrebno eksplicitno dereferenciranje

  package main
  
  import "fmt"
  
  type Vertex struct {
   X int
   Y int
  }
  
  func main() {
   v := Vertex{1, 2}
   p := &v
   p.X = 1e9
   fmt.Println(v)
  }
  

struct literali

 • Kreiranje strukture listanjem vrednosti njenih polja
 • Moguće je koristiti sintaksu Name: za postavljanje vrednosti polja i u tom slučaju redosled je irelevantan
 • Ukoliko se koristi operator & vraća se pokazivač na strukturu
package main

import "fmt"

type Vertex struct {
 X, Y int
}

var (
 v1 = Vertex{1, 2} // has type Vertex
 v2 = Vertex{X: 1} // Y:0 is implicit
 v3 = Vertex{}   // X:0 and Y:0
 p = &Vertex{1, 2} // has type *Vertex
)

func main() {
 fmt.Println(v1, p, v2, v3)
}

Nizovi (Arrays)

 • [n]T – niz od n elemenata tipa T
 • var a [10]int – niz od 10 elemenata tipa int
 • Nizovi su fiksne veličine
package main

import "fmt"

func main() {
 var a [2]string
 a[0] = "Hello"
 a[1] = "World"
 fmt.Println(a[0], a[1])
 fmt.Println(a)

 primes := [6]int{2, 3, 5, 7, 11, 13}
 fmt.Println(primes)
}

Isečci (Slices)

 • Niz je fiksne dužine
 • Isečak je "prozor" na niz koji ima dinamičku veličinu
 • []T – isečak tipa T
 • Isečak se formira iznad niza na sledeći način:

  a[low : high]
  
 • Ovo formira polu-otvoren interval elemenata uključujući prvi ali isključujući poslednji

  package main
  
  import "fmt"
  
  func main() {
   primes := [6]int{2, 3, 5, 7, 11, 13}
  
   var s []int = primes[1:4]
   fmt.Println(s)
  }
  

Isečci kao pokazivači

 • Isečci se ponašaju kao pokazivači na nizove ispod njih
 • Izmena elementa kroz isečak menja elemente niza
package main

import "fmt"

func main() {
 names := [4]string{
  "John",
  "Paul",
  "George",
  "Ringo",
 }
 fmt.Println(names)

 a := names[0:2]
 b := names[1:3]
 fmt.Println(a, b)

 b[0] = "XXX"
 fmt.Println(a, b)
 fmt.Println(names)
}
[John Paul George Ringo]
[John Paul] [Paul George]
[John XXX] [XXX George]
[John XXX George Ringo]

Literali za isečke

[3]bool{true, true, false}
[]bool{true, true, false}
package main

import "fmt"

func main() {
 q := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}
 fmt.Println(q)

 r := []bool{true, false, true, true, false, true}
 fmt.Println(r)

 s := []struct {
  i int
  b bool
 }{
  {2, true},
  {3, false},
  {5, true},
  {7, true},
  {11, false},
  {13, true},
 }
 fmt.Println(s)
}

Podrazumevane granice intervala

 • Kada se kreira isečak niza moguće je izostaviti bilo koju granicu.
 • Podrazumevana donja granica je 0
 • Podrazumevana gornja granica je dužina niza
 • Ekvivalentni izrazi:

  a[0:10]
  a[:10]
  a[0:]
  a[:]
  
package main

import "fmt"

func main() {
 s := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}

 s = s[1:4]
 fmt.Println(s)

 s = s[:2]
 fmt.Println(s)

 s = s[1:]
 fmt.Println(s)
}
[3 5 7]
[3 5]
[5]

Dužina i kapacitet isečka

 • Isečak ima dužinu i kapacitet
 • Dužina je broj elemenata isečka. Kapacitet je broj elemenata počevši od prvog elementa isečka do poslednjeg elementa potpornog niza.
 • dužina i kapacitet isečka s: len(s), cap(s)
 • Dužina isečka se može povećati ponovnim isecanjem (reslicing) u skladu sa kapacitetom
package main

import "fmt"

func main() {
 s := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}
 printSlice(s)

 // Slice the slice to give it zero length.
 s = s[:0]
 printSlice(s)

 // Extend its length.
 s = s[:4]
 printSlice(s)

 // Drop its first two values.
 s = s[2:]
 printSlice(s)
}

func printSlice(s []int) {
 fmt.Printf("len=%d cap=%d %v\n", len(s), cap(s), s)
}
len=6 cap=6 [2 3 5 7 11 13]
len=0 cap=6 []
len=4 cap=6 [2 3 5 7]
len=2 cap=4 [5 7]

Prazni (nil) isečci

 • Nula vrednost za isečak je nil
 • Ovakav isečak ima dužinu i kapacitet 0 i nema potporni niz
package main

import "fmt"

func main() {
 var s []int
 fmt.Println(s, len(s), cap(s))
 if s == nil {
  fmt.Println("nil!")
 }
}
[] 0 0
nil!

Kreiranje isečaka sa make

 • make funkcija alocira niz sa nultim vrednostima i vraća njegov isečak

  a := make([]int, 5) // len(a)=5
  
 • moguće je definisati i kapacitet

   b := make([]int, 0, 5) // len(b)=0, cap(b)=5
  
  b = b[:cap(b)] // len(b)=5, cap(b)=5
  b = b[1:]   // len(b)=4, cap(b)=4
  
package main

import "fmt"

func main() {
 a := make([]int, 5)
 printSlice("a", a)

 b := make([]int, 0, 5)
 printSlice("b", b)

 c := b[:2]
 printSlice("c", c)

 d := c[2:5]
 printSlice("d", d)
}

func printSlice(s string, x []int) {
 fmt.Printf("%s len=%d cap=%d %v\n",
  s, len(x), cap(x), x)
}
a len=5 cap=5 [0 0 0 0 0]
b len=0 cap=5 []
c len=2 cap=5 [0 0]
d len=3 cap=3 [0 0 0]

Isečak isečaka

 • Isečak može da sadrži bilo koji tip, uključujući i druge isečke
package main

import (
 "fmt"
 "strings"
)

func main() {
 // Create a tic-tac-toe board.
 board := [][]string{
  []string{"_", "_", "_"},
  []string{"_", "_", "_"},
  []string{"_", "_", "_"},
 }

 // The players take turns.
 board[0][0] = "X"
 board[2][2] = "O"
 board[1][2] = "X"
 board[1][0] = "O"
 board[0][2] = "X"

 for i := 0; i < len(board); i++ {
  fmt.Printf("%s\n", strings.Join(board[i], " "))
 }
}

Dodavanje na isečak

func append(s []T, vs ...T) []T
 • Prvi parametar je isečak, ostali su vrednosti koje se dodaju
 • Povratna vrednost je novi isečak koji sadrži nove elemente
 • Ako potporni niz nema dovoljan kapacitet alocira se novi
package main

import "fmt"

func main() {
 var s []int
 printSlice(s)

 // append works on nil slices.
 s = append(s, 0)
 printSlice(s)

 // The slice grows as needed.
 s = append(s, 1)
 printSlice(s)

 // We can add more than one element at a time.
 s = append(s, 2, 3, 4)
 printSlice(s)
}

func printSlice(s []int) {
 fmt.Printf("len=%d cap=%d %v\n", len(s), cap(s), s)
}
len=0 cap=0 []
len=1 cap=1 [0]
len=2 cap=2 [0 1]
len=5 cap=6 [0 1 2 3 4]

range

 • range forma for petlje iterira kroz elemente isečaka ili mape
package main

import "fmt"

var pow = []int{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}

func main() {
 for i, v := range pow {
  fmt.Printf("2**%d = %d\n", i, v)
 }
}
 • Ukoliko ne koristite indeks pri iteraciji moguće ga je ignorisati upotrebom specijalnog imena _

  for i, _ := range pow
  for _, value := range pow
  
 • Ako vam treba samo indeks možete izostaviti drugu varijablu:

  for i := range pow
  
  package main
  
  import "fmt"
  
  func main() {
   pow := make([]int, 10)
   for i := range pow {
    pow[i] = 1 << uint(i) // == 2**i
   }
   for _, value := range pow {
    fmt.Printf("%d\n", value)
   }
  }
  

Mape

 • Mapiranje ključeva na vrednosti – asocijativni niz
 • Nula vrednost je nil
 • nil mapa nema ključeve niti se ključevi mogu dodati
 • make funkcija vraća inicijalizovanu mapu spremnu za upotrebu
package main

import "fmt"

type Vertex struct {
 Lat, Long float64
}

var m map[string]Vertex

func main() {
 m = make(map[string]Vertex)
 m["Bell Labs"] = Vertex{
  40.68433, -74.39967,
 }
 fmt.Println(m["Bell Labs"])
}

Literali za mape

package main

import "fmt"

type Vertex struct {
 Lat, Long float64
}

var m = map[string]Vertex{
 "Bell Labs": Vertex{
  40.68433, -74.39967,
 },
 "Google": Vertex{
  37.42202, -122.08408,
 },
}

func main() {
 fmt.Println(m)
}
 • Ime tipa literala se može izostaviti:
package main

import "fmt"

type Vertex struct {
 Lat, Long float64
}

var m = map[string]Vertex{
 "Bell Labs": {40.68433, -74.39967},
 "Google":  {37.42202, -122.08408},
}

func main() {
 fmt.Println(m)
}

Izmena vrednosti mapa

 • postavljanje vrednosti
m[key] = elem
 • čitanje vrednosti
elem = m[key]
 • brisanje
delete(m, key)
 • čitanje i provera da li element postoji
elem, ok = m[key]

Ako element postoji ok će imati vrednost true inače false

package main

import "fmt"

func main() {
 m := make(map[string]int)

 m["Answer"] = 42
 fmt.Println("The value:", m["Answer"])

 m["Answer"] = 48
 fmt.Println("The value:", m["Answer"])

 delete(m, "Answer")
 fmt.Println("The value:", m["Answer"])

 v, ok := m["Answer"]
 fmt.Println("The value:", v, "Present?", ok)
}

Funkcije kao vrednosti

 • Funkcije se u Go-u vrednosti takođe.
 • Mogu se čuvati kao varijable, prosleđivati kao parametri funkcije ili dobijati nazad kao povratne vrednosti
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

func compute(fn func(float64, float64) float64) float64 {
 return fn(3, 4)
}

func main() {
 hypot := func(x, y float64) float64 {
  return math.Sqrt(x*x + y*y)
 }
 fmt.Println(hypot(5, 12))

 fmt.Println(compute(hypot))
 fmt.Println(compute(math.Pow))
}
13
5
81

Zatvorenja (Closures)

 • Go funkcije mogu biti zatvorenja u smislu da funkcija može da referencira vrednosti koje se nalaze izvan nje na mestu njenog kreiranja čak i kada se pozove sa drugog mesta. Kažemo da su referencirane vrednosti "vezane" za funkciju (bounded)
package main

import "fmt"

func adder() func(int) int {
 sum := 0
 return func(x int) int {
  sum += x
  return sum
 }
}

func main() {
 pos, neg := adder(), adder()
 for i := 0; i < 10; i++ {
  fmt.Println(
   pos(i),
   neg(-2*i),
  )
 }
}

Metode i interfejsi

Metode i interfejsi

 • Go nema klase ali se mogu definisati metode nad tipovima
 • Metoda je funkcija koja ima specijalni receiver parametar
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

type Vertex struct {
 X, Y float64
}

func (v *Vertex) Abs() float64 {
 return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}

func main() {
 v := Vertex{3, 4}
 fmt.Println(v.Abs())
}

Metode su funkcije

 • Metode se u osnovi ponašaju kao obične funkcije
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

type Vertex struct {
 X, Y float64
}

func Abs(v Vertex) float64 {
 return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}

func main() {
 v := Vertex{3, 4}
 fmt.Println(Abs(v))
}
 • Metode se ne moraju definisati samo nad strukturama. Na primer:
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

type MyFloat float64

func (f MyFloat) Abs() float64 {
 if f < 0 {
  return float64(-f)
 }
 return float64(f)
}

func main() {
 f := MyFloat(-math.Sqrt2)
 fmt.Println(f.Abs())
}

Pokazivački prijemnici (Pointer receivers)

 • "Prijemnik" može biti pokazivačkog tipa
 • U tom slučaju metoda može ažurirati vrednost prijemnika
 • S obzirom da je ovo često potrebno, a i performanse su bolje jer nema kopiranja, pokazivački prijemnici su češći

  package main
  
  import (
   "fmt"
   "math"
  )
  
  type Vertex struct {
   X, Y float64
  }
  func (v Vertex) Abs() float64 {
   return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
  }
  func (v *Vertex) Scale(f float64) {
   v.X = v.X * f
   v.Y = v.Y * f
  }
  
  func main() {
   v := Vertex{3, 4}
   v.Scale(10)
   fmt.Println(v.Abs())
  }
  

Pokazivači i funkcije

package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

type Vertex struct {
 X, Y float64
}

func Abs(v Vertex) float64 {
 return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}

func Scale(v *Vertex, f float64) {  // ako uklonimo `*`?
 v.X = v.X * f
 v.Y = v.Y * f
}

func main() {
 v := Vertex{3, 4}
 Scale(&v, 10)
 fmt.Println(Abs(v))
}

Metode i indirekcija pokazivača

 • Funkcija sa pokazivačkim arugmentom mora primiti pokazivač

  var v Vertex
  ScaleFunc(v, 5) // Compile error!
  ScaleFunc(&v, 5) // OK
  
 • ali metode mogu primiti bilo vrednosti bilo pokazivače kao prijemnike

  var v Vertex
  v.Scale(5) // OK
  p := &v
  p.Scale(10) // OK
  
 • Za iskaz v.Scale(5) Go će pozvati metodu sa pokazivačkim prijemnikom iako v u ovom slučaju može biti vrednost a ne pokazivač
 • Odnosno Go će automatski interpretirati iskaz kao (&v).Scale(5) pošto Scale metoda ima pokazivački prijemnik
package main

import "fmt"

type Vertex struct {
 X, Y float64
}

func (v *Vertex) Scale(f float64) {
 v.X = v.X * f
 v.Y = v.Y * f
}

func ScaleFunc(v *Vertex, f float64) {
 v.X = v.X * f
 v.Y = v.Y * f
}

func main() {
 v := Vertex{3, 4}
 v.Scale(2)
 ScaleFunc(&v, 10)

 p := &Vertex{4, 3}
 p.Scale(3)
 ScaleFunc(p, 8)

 fmt.Println(v, p)
}
 • Isto imamo i u suprotnom smeru
 • Funkcije koje primaju vrednosne arugmente ne mogu prihvatiti pokazivač
var v Vertex
fmt.Println(AbsFunc(v)) // OK
fmt.Println(AbsFunc(&v)) // Compile error!
 • ali metode sa vrednosnim prijemnikom mogu prihvatiti bilo vrednosti bilo pokazivače
var v Vertex
fmt.Println(v.Abs()) // OK
p := &v
fmt.Println(p.Abs()) // OK

Go će u ovom slučaju interpretirati p.Abs() kao (*p).Abs()

package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

type Vertex struct {
 X, Y float64
}

func (v Vertex) Abs() float64 {
 return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}

func AbsFunc(v Vertex) float64 {
 return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}

func main() {
 v := Vertex{3, 4}
 fmt.Println(v.Abs())
 fmt.Println(AbsFunc(v))

 p := &Vertex{4, 3}
 fmt.Println(p.Abs())
 fmt.Println(AbsFunc(*p))
}

Kada koristiti vrednosni a kada pokazivački prijemnik?

Dva razloga za upotrebu pokazivačkog prijemnika:

 1. Kada metoda treba da modifikuje prijemnik
 2. Izbegavanje kopiranja prijemnika
package main

import (
 "fmt"
 "math"
)

type Vertex struct {
 X, Y float64
}

func (v *Vertex) Scale(f float64) {
 v.X = v.X * f
 v.Y = v.Y * f
}

func (v *Vertex) Abs() float64 {
 return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}

func main() {
 v := &Vertex{3, 4}
 fmt.Printf("Before scaling: %+v, Abs: %v\n", v, v.Abs())
 v.Scale(5)
 fmt.Printf("After scaling: %+v, Abs: %v\n", v, v.Abs())
}

Interfejsi

 • Interfejs tip je definisan skupom signatura metoda
 • Kažemo da tip implementira interfejs ako implementira skup metoda koje interfejs definiše (implicitno)
 • Varijabla tipa interfejsa može sadžati bilo koju vrednost koja implementira dati skup metoda interfejsa
type Abser interface {
 Abs() float64
}

func main() {
 var a Abser
 f := MyFloat(-math.Sqrt2)
 v := Vertex{3, 4}
 a = f // a MyFloat implements Abser
 a = &v // a *Vertex implements Abser
 a = v        // In this line, v is a Vertex (not *Vertex)
 fmt.Println(a.Abs()) // and does NOT implement Abser.
}

type MyFloat float64

func (f MyFloat) Abs() float64 {
 if f < 0 {
  return float64(-f)
 }
 return float64(f)
}

type Vertex struct {
 X, Y float64
}

func (v *Vertex) Abs() float64 {
 return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}
./compile7.go:22:4: cannot use v (type Vertex) as type Abser in assignment:
Vertex does not implement Abser (Abs method has pointer receiver)

Interfejsi se implementiraju implicitno

 • Tip implementira interfejs tako što implementira metode interfejsa
 • Ne postoji implements ključna reč
 • Implicitni interfejsi razdvajaju definiciju od implementacije
package main

import "fmt"

type I interface {
 M()
}

type T struct {
 S string
}

// This method means type T implements the interface I,
// but we don't need to explicitly declare that it does so.
func (t T) M() {
 fmt.Println(t.S)
}

func main() {
 var i I = T{"hello"}
 i.M()
}

Interfejs vrednosti

 • Interfejs vrednosti možemo zamisliti kao uređeni par vrednosti i konkretnog tipa:

  (value, type)
  
 • Interfejs vrednost čuva konretnu vrednost tipa koji implementira dati interfejs
 • Poziv metode interfejsa izvršava poziv metode tipa vrednosti nad sadržanom vrednošću
type I interface {
 M()
}

type T struct {
 S string
}
func (t *T) M() {
 fmt.Println(t.S)
}

type F float64
func (f F) M() {
 fmt.Println(f)
}

func main() {
 var i I
 i = &T{"Hello"}
 describe(i)
 i.M()
 i = F(math.Pi)
 describe(i)
 i.M()
}

func describe(i I) {
 fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
}
(&{Hello}, *main.T)
Hello
(3.141592653589793, main.F)
3.141592653589793

interfejs vrednosti sa nil sadržanom vrednošću

 • Ako je vrednost sadržana u interfejsu nil metoda se poziva sa nil prijemnikom
 • Iako interfejs sadrži nil vrednost on nije nil interfejs
 • U Go-u je normalno da se metoda pozove sa nil prijemnikom
type I interface {
 M()
}

type T struct {
 S string
}

func (t *T) M() {
 if t == nil {
  fmt.Println("<nil>")
  return
 }
 fmt.Println(t.S)
}

func main() {
 var i I
 var t *T
 i = t
 describe(i)
 i.M()
 i = &T{"hello"}
 describe(i)
 i.M()
}

func describe(i I) {
 fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
}
(<nil>, *main.T)
<nil>
(&{hello}, *main.T)
hello

nil interfejs vrednost

 • nil interfejs ne sadrži ni vrednost ni tip
 • Pozivanje metode nad nil interfejsom je run-time greška jer ne znamo tip koji bi odredio metodu koju treba pozvati
package main

import "fmt"

type I interface {
 M()
}

func main() {
 var i I
 describe(i)
 i.M()
}

func describe(i I) {
 fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
}
(<nil>, <nil>)
panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
[signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0x488ac1]

goroutine 1 [running]:
main.main()
 /tmp/compile12.go:12 +0x91

Prazan interfejs

 • Tip interfejsa bez ijedne metode je poznat kao "prazan interfejs" (empty interface)
interface{}
 • Prazan interfejs može sadržati vrednost bilo kog tipa (svaki tip implementira 0 metoda)
 • Koriste se za čuvanje vrednosti nepoznatog tipa
 • Npr. fmt.Print prihvata proizvoljan broj argumenata tipa interface{}
package main

import "fmt"

func main() {
 var i interface{}
 describe(i)

 i = 42
 describe(i)

 i = "hello"
 describe(i)
}

func describe(i interface{}) {
 fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
}
(<nil>, <nil>)
(42, int)
(hello, string)

Type assertions

 • Omogućava pristup tipu vrednosti sadržane u interfejsu

  t := i.(T)
  
 • Prethodni iskaz tvrdi da i sadrži vrednost tipa T i dodeljuje tu vrednost varijabli t tipa T
 • Ukoliko i ne sadrži vrednost tipa T program se prekida uz panic grešku
 • Za proveru da li interfejs sadrži vrednost određenog tipa koristi se comma-ok iskaz

  t, ok := i.(T)
  
package main

import "fmt"

func main() {
 var i interface{} = "hello"

 s := i.(string)
 fmt.Println(s)

 s, ok := i.(string)
 fmt.Println(s, ok)

 f, ok := i.(float64)
 fmt.Println(f, ok)

 f = i.(float64) // panic
 fmt.Println(f)
}
hello
hello true
0 false
panic: interface conversion: interface {} is string, not float64

Type switches

 • Omogućava više type assertions u nizu
 • Slično običnom switch iskazu ali svaki case navodi tip a ne vrednost
switch v := i.(type) {
case T:
  // here v has type T
case S:
  // here v has type S
default:
  // no match; here v has the same type as i
}
 • Vrednost u zaglavlju se navodi slično kao type assertion ali se umesto tipa piše ključna reč type
package main

import "fmt"

func do(i interface{}) {
 switch v := i.(type) {
 case int:
  fmt.Printf("Twice %v is %v\n", v, v*2)
 case string:
  fmt.Printf("%q is %v bytes long\n", v, len(v))
 default:
  fmt.Printf("I don't know about type %T!\n", v)
 }
}

func main() {
 do(21)
 do("hello")
 do(true)
}

Stringers

 • Jedan od najviše korišćenih interfajsa je Stringer definisan u fmt paketu
type Stringer interface {
  String() string
}
 • Stringer je tip koji može da se transformiše u string
 • fmt paket (i mnogi drugi) zahtevaju ovaj interfejs kada štampaju vrednosti
package main

import "fmt"

type Person struct {
 Name string
 Age int
}

func (p Person) String() string {
 return fmt.Sprintf("%v (%v years)", p.Name, p.Age)
}

func main() {
 a := Person{"Arthur Dent", 42}
 z := Person{"Zaphod Beeblebrox", 9001}
 fmt.Println(a, z)
}
Arthur Dent (42 years) Zaphod Beeblebrox (9001 years)

Greške

 • Greške se opisuju sa error vrednostima
 • error tip je ugrađeni interfejs

  type error interface {
    Error() string
  }
  
 • Funkcije često vraćaju error vrednosti i pozivaoci bi trebali da proveravaju da li je greška nil

  i, err := strconv.Atoi("42")
  if err != nil {
    fmt.Printf("couldn't convert number: %v\n", err)
    return
  }
  fmt.Println("Converted integer:", i)
  
package main

import (
 "fmt"
 "time"
)

type MyError struct {
 When time.Time
 What string
}

func (e *MyError) Error() string {
 return fmt.Sprintf("at %v, %s",
  e.When, e.What)
}

func run() error {
 return &MyError{
  time.Now(),
  "it didn't work",
 }
}

func main() {
 if err := run(); err != nil {
  fmt.Println(err)
 }
}
at 2019-05-27 15:04:16.262931451 +0200 CEST m=+0.000213564, it didn't work

Readers

 • io paket definiše io.Reader interfejs

  func (T) Read(b []byte) (n int, err error)
  
 • Ovaj interfejs implementiraju mnogi tipovi: fajlovi, mrežne konekcije, kompresori itd.
 • Read metoda puni zadati byte isečak sa podacima i vraća broj bajtova koji su upisani i grešku ukoliko je ima. Specijalna greška io.EOF označava da se došlo do kraja.
 • Sledeći kod kreira strings.Reader i vrši čitanje po 8 bajtova odjednom
package main

import (
 "fmt"
 "io"
 "strings"
)

func main() {
 r := strings.NewReader("Hello, Reader!")

 b := make([]byte, 8)
 for {
  n, err := r.Read(b)
  fmt.Printf("n = %v err = %v b = %v\n", n, err, b)
  fmt.Printf("b[:n] = %q\n", b[:n])
  if err == io.EOF {
   break
  }
 }
}
n = 8 err = <nil> b = [72 101 108 108 111 44 32 82]
b[:n] = "Hello, R"
n = 6 err = <nil> b = [101 97 100 101 114 33 32 82]
b[:n] = "eader!"
n = 0 err = EOF b = [101 97 100 101 114 33 32 82]
b[:n] = ""

Konkurencija

Go rutine Goroutines

 • Go rutina je nit (thread) kreirana i upravljana od strane Go izvršnog okruženja (runtime)

  go f(x, y, z)
  

  startuje novu Go rutinu koja izvršava

  f(x, y, z)
  
 • Evaluacija f, x, y i z se dešava u tekućoj Go rutini dok se izvršavanje funkcije f odvija u novoj Go rutini
 • Izvršavanje svih Go rutina odvija se u istom adresnom prostoru tako da pristup deljenoj memoriji mora biti sinhronizovan. Paket sync definiše korisne primitive za sinhronizaciju iako u Go-u ovo često nije neophodno.
package main

import (
 "fmt"
 "time"
)

func say(s string) {
 for i := 0; i < 5; i++ {
  time.Sleep(100 * time.Millisecond)
  fmt.Println(s)
 }
}

func main() {
 go say("world")
 say("hello")
}
hello
world
world
hello
world
...

Kanali (Channels)

 • Tipizirane veze preko kojih se mogu slati vrednosti upotrebom operatora kanala (channel operator) - <-

  ch <- v  // Send v to channel ch.
  v := <-ch // Receive from ch, and assign value to v.
  
 • Tok podataka je u smeru strelice
 • Kanali se kreiraju dinamički upotrebom make funkcije

  ch := make(chan int)
  
 • Podrazumevano čitanje i pisanje u kanal je blokirajuće dok druga strana ne obavi suprotnu operaciju. Ovo omogućava implicitnu sinhronizaciju Go rutina.
 • Sledeći primer vrši sumiranje brojeva isečka tako što se posao deli između dve Go rutine
package main

import "fmt"

func sum(s []int, c chan int) {
 sum := 0
 for _, v := range s {
  sum += v
 }
 c <- sum // send sum to c
}

func main() {
 s := []int{7, 2, 8, -9, 4, 0}

 c := make(chan int)
 go sum(s[:len(s)/2], c)
 go sum(s[len(s)/2:], c)
 x, y := <-c, <-c // receive from c

 fmt.Println(x, y, x+y)
}
-5 17 12

Baferovani kanali

 • Kanali mogu biti baferovani i u tom slučaju pisanje se blokira samo ukoliko je kanal pun. Čitanje se blokira samo ukoliko je kanal prazan.
 • Kreiranje bafera omogućeno je drugim parametrom make funkcije

  ch := make(chan int, 100)
  
package main

import "fmt"

func main() {
 ch := make(chan int, 2)
 ch <- 1
 ch <- 2
 ch <- 3  // overflow blocks current Go rutine!
 fmt.Println(<-ch)
 fmt.Println(<-ch)
}
fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

Zatvaranje kanala

 • Go rutina koja šalje podatke može zatvoriti kanal close funkcijom da signalizira da neće više slati podatke
 • Go rutina koja prima podatke koristi comma-ok idiom da testira da li je kanal zatvoren

  v, ok := <-ch
  

  ok će biti false ako više nema podataka i kanal je zatvoren

 • Petlja for i := range c prihvata podatke sa kanala c sve dok se ne kanal ne zatvori
 • Napomena: samo pošiljalac zatvara kanal, nikada rutina koja prihvata podatke. Slanje na zatvoren kanal izaziva panic.
 • Napomena 2: Kanale nije neophodno zatvoriti. To se radi samo ukoliko je potrebno signalizirati prijemniku da nema više podataka, npr. kada se koristi range petlja
package main

import (
 "fmt"
)

func fibonacci(n int, c chan int) {
 x, y := 0, 1
 for i := 0; i < n; i++ {
  c <- x
  x, y = y, x+y
 }
 close(c)
}

func main() {
 c := make(chan int, 10)
 go fibonacci(cap(c), c)
 for i := range c {
  fmt.Println(i)
 }
}

select

 • select iskaz omogućava Go rutini da čeka na više komunikacionih operacija
 • select blokira dok jedna od grana nije u mogućnosti da se izvrši. Ukoliko je više u mogućnosti da se izvrši izbor se vrši slučajno
func fibonacci(c, quit chan int) {
 x, y := 0, 1
 for {
  select {
  case c <- x:
   x, y = y, x+y
  case <-quit:
   fmt.Println("quit")
   return
  }
 }
}

func main() {
 c := make(chan int)
 quit := make(chan int)
 go func() {
  for i := 0; i < 10; i++ {
   fmt.Println(<-c)
  }
  quit <- 0
 }()
 fibonacci(c, quit)
}

select/default

 • default grana select iskaza se izvršava ukoliko nijedna druga nije spremna
 • Koristite default da čitate ili pišete bez blokiranja
select {
case i := <-c:
  // use i
default:
  // receiving from c would block
}
package main

import (
 "fmt"
 "time"
)

func main() {
 tick := time.Tick(100 * time.Millisecond)
 boom := time.After(500 * time.Millisecond)
 for {
  select {
  case <-tick:
   fmt.Println("tick.")
  case <-boom:
   fmt.Println("BOOM!")
   return
  default:
   fmt.Println("  .")
   time.Sleep(50 * time.Millisecond)
  }
 }
}
  .
  .
tick.
 ...
BOOM!

sync.Mutex

 • Ukoliko nam je potreban isključiv pristup deljenim podacima
 • Kod koji pristupa pišemo između Lock/Unlock poziva
// SafeCounter is safe to use concurrently.
type SafeCounter struct {
 v  map[string]int
 mux sync.Mutex
}
// Inc increments the counter for the given key.
func (c *SafeCounter) Inc(key string) {
 c.mux.Lock()
 // Lock so only one goroutine at a time can access the map c.v.
 c.v[key]++
 c.mux.Unlock()
}
// Value returns the current value of the counter for the given key.
func (c *SafeCounter) Value(key string) int {
 c.mux.Lock()
 // Lock so only one goroutine at a time can access the map c.v.
 defer c.mux.Unlock()
 return c.v[key]
}

func main() {
 c := SafeCounter{v: make(map[string]int)}
 for i := 0; i < 1000; i++ {
  go c.Inc("somekey")
 }
 time.Sleep(time.Second)
 fmt.Println(c.Value("somekey"))
}

Reference