Tekstualne sintakse

Jezici specifični za domen

dr Igor Dejanović

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Katedra za informatiku

Sadržaj

 • Parsiranje
 • Formalne gramatike
 • Strategije parsiranja

Parsiranje

Parsiranje - sintaksna analiza

 • Analiza linearnog zapisa niza simbola na osnovu pravila neke formalne gramatike jezika.
 • Transformacija ulaznog stringa u stablo parsiranja.

Leksička analiza

 • Svaki jezik poseduje alfabet mogućih karaktera koji se mogu pojaviti u sklopu validnih rečenica. Kod računarskih jezika određene kombinacije simbola se tretiraju kao jedinstveni entitet - token 1.
 • Proces grupisanja niza uzastopnih karaktera ulaznog stringa u tokene. Tekstualni blok koji odgovara tokenu naziva se još i leksema.
 • Program koji vrši leksičku analizu naziva se lekser, skener ili tokenizator.
 • Leksička analiza prethodi procesu parsiranja tako što se karakteri sa ulaza prvo grupišu u tokene a zatim parser vrši sintaksnu analizu i kreira stablo parsiranja.
 • Skeneri mogu biti posebni alati a mogu biti integrisani u parser (scannerless parsing).
 • Poznatiji skeneri: flex i lex, JLex...
1. A. Aho and J. Ullman, The theory of parsing, translation, and compiling, vol. 1 of Series in Automatic Computation. Prentice-Hall, 1972

Stablo parsiranja

 • Nastaje iz niske simbola (ulaznog stringa) procesom skeniranja (tokenizacije ili leksičke analize) i parsiranja.
 • Listovi stabla su tokeni prepoznati od strane skenera (terminali) dok su čvorovi grananja (neterminali) definisani gramatikom jezika.
 • Stablo parsiranja reflektuje sintaksnu strukturu ulaznog stringa na bazi unapred definisane formalne gramatike.

Stablo parsiranja - primer

Stablo parsiranja za ulazni string -(4-1)*5/(2+4.67)

Stablo apstraktne sintakse

 • Svaki iskaz na datom jeziku se može na apstraktan način opisati stablom apstraktne sintakse (Abstract Syntax Tree).
 • AST je usmereno labelirano stablo gde čvorovi stabla predstavljaju instance koncepata apstraktne sintakse.

Primer stabla apstraktne sintakse

-(4-1)*5/(2+4.67)

Razlike između stabla apstraktne i konkretne sintakse

 • Stablo konkretne sintakse je bazirano na formalnoj gramatici koja opisuje detalje zapisa u tekstualnom obliku.
 • Stablo apstraktne sintakse sadrži suštinu jezičkog iskaza.
 • Možemo imati više gramatika za isti jezik odnosno jedno stablo apstraktne sintakse možemo zapisati na više različitih načina što rezultuje različitim stablima konkretne sintakse.
 • Primer: Izraz -(4-1)*5/(2+4.67) možemo u postfiksnoj notaciji zapisati kao 4 1 - 5 * 2 4.67 + / -. Ovo će rezultovati različitim stablima parsiranja ali je suština izraza ista i može rezultovati istim stablom apstraktne sintakse.

Graf apstraktne semantike

 • Često ulazi fajl opisuje strukturu koja je u opštem slučaju tipa grafa.
 • Ovakvu strukturu nazivamo grafom apstraktne semantike (ASG - Abstract Semantic Graph)

Formalne gramatike

Formalna gramatika

 • predstavlja skup pravila (produkcije) pomoću kojih je moguće generisati sve validne rečenice nekog jezika (formalni jezik) polazeći od startnog simbola.
 • Definiše koji od svih mogućih nizova simbola u jeziku predstavljaju validne rečenice tog jezika (ali bez validnosti njihovih značenja).
 • Generisanje ispravnih rečenica jezika (generativne gramatike) - često se koriste kao osnova za prepoznavanje validnih rečenica.

Formalna gramatika - definicija

Formalna gramatika je G = (N, Σ, P, S) gde je:

 • N - konačni skup neterminalnih simbola,
 • Σ - konačni skup terminalnih simbola,
 • P - konačni skup produkcionih pravila (produkcija) oblika:

  (Σ ∪ N)∗ N(Σ ∪ N)∗ → (Σ ∪ N)∗

 • S - neterminal iz skupa N (S ∈ N) koga nazivamo početnim simbolom.

Klasifikacija formalnih gramatika po Čomskom

Formalne gramatike se mogu klasifikovati prema hijerarhijskoj klasifikaciji Noama Čomskog1. Prema ovoj klasifikaciji gramatike mogu biti:

 • tipa 3 - rekurzivno prebrojive - bez ograničenja na oblik produkcija.
 • tipa 2 - kontekstno zavisne - produkcije oblika: αAβ → αγβ
 • tipa 1 - kontekstno slobodne - produkcije oblika: A → γ
 • tipa 0 - regularne - produkcije oblika: A → a, A → aB

Konteksno slobodne gramatike (Context-Free Grammars - CFGs)

 • Produkcije oblika: A → γ
 • Popularne u domenu računarskih jezika. Dovoljno jednostavne za konstrukciju efikasnih algoritama za parsiranje.
 • Generišu jezike koje nazivamo kontekstno slobodnim jezicima.
 • Earley parser - algoritam za parsiranje koji prihvata ceo skup CFG. U praksi se češće koriste jednostavniji algoritmi koji prihvataju samo podskup CFG.
 • Jezik za definisanje CFG - (Extended) Backus-Naur Form (EBNF).

Primer kontekstno slobodne gramatike

G = ({S}, {a, b}, P, S)

S → aSa
S → bSb
S → ε
      

Izvođenje - derivacija (Derivation)

 • Generisanje ispravne rečenice, počevši od startnog simbola/neterminala, sukcesivnom primenom produkcija dok ne dobijemo rečenicu koja se sastoji samo od terminala.

S → aSa  (1)
S → bSb  (2)
S → ε   (3)

S (1)→ aSa (1)→ aaSaa (2)→ aabSbaa (3)→ aabbaa
      

Primer izvođenja - alebarski izrazi

Cilj: ( x + y ) * x - z * y / ( x + x )


1. S → x
2. S → y
3. S → z
4. S → S + S
5. S → S - S
6. S → S * S
7. S → S / S
8. S → ( S )
        

S (startni simbol)
→ S - S (pravilo 5)
→ S * S - S (pravilo 6, primenjeno na levi neterminal S)
→ S * S - S / S (pravilo 7, primenjeno na desni neterminal S)
→ ( S ) * S - S / S (pravilo 8, primenjeno na levi S)
→ ( S ) * S - S / ( S ) (pravilo 8, primenjeno na desni S)
→ ( S + S ) * S - S / ( S ) (itd.)
→ ( S + S ) * S - S * S / ( S )
→ ( S + S ) * S - S * S / ( S + S )
→ ( x + S ) * S - S * S / ( S + S )
→ ( x + y ) * S - S * S / ( S + S )
→ ( x + y ) * x - S * y / ( S + S )
→ ( x + y ) * x - S * y / ( x + S )
→ ( x + y ) * x - z * y / ( x + S )
→ ( x + y ) * x - z * y / ( x + x )
        

Rečenična forma i rečenica

 • Bilo koja niska terminala i neterminala koja se može dobiti primenom produkcionih pravila počevši od početnog simbola naziva se rečeničnom formom (Sentential Form).

( x + S ) * S - S * S / ( S + S )
      
 • Ukoliko se rečenična forma sastoji samo od terminala onda je to rečenica (Sentence).

( x + y ) * x - z * y / ( x + x )
      

Odluke pri izvođenju

 • U svakom koraku izvođenja parser donosi dve odluke:
  1. koji neterminal da zameni
  2. sa kojim pravilom da ga zameni ukoliko imamo više mogućnosti
 • Prva odluka je najčešće fiksna (npr. uvek se zamenjuje prvi sleva ili prvi sdesna)
 • Za drugu odluku koriste se tehnike kao što su lookahead (videti u nastavku)
 • Strategija pri donošenju druge odluke utiče na izgled stabla parsiranja.

Strategije izvođenja sa stanovišta izbora neterminala za zamenu

 • Levo izvođenje - uvek se prvo razrešava levi neterminal
 • Desno izvođenje - uvek se prvo razrešava desni neterminal
 • Strategija izvođenja je bitna kod parsera koji izvšavaju određene akcije kod svake primene produkcije jer se redosled primene razlikuje iako mogu rezultovati istim stablima parsiranja.

Levo izvođenje - primer

Višeznačne gramatike - primer - dangling else

 • Stablo parsiranja za određeni ulaz nije jednoznačno određeno CFG gramatikom
 • Višeznačna gramatika je gramatika kod koje postoji ulazni string sa više različitih levih izvođenja.
 • Ili jednostavnije: ukoliko postoji ulazni string koji može da rezultuje sa više različitih stabala parsiranja.
 • Klasičan primer je "viseći else" 1:
 • 
  if a then if b then s else s2
  Može da se parsira kao:
  if a then (if b then s) else s2
  ili kao:
  if a then (if b then s else s2)
          
 • Rešavaju se dodavanjem pravila prioriteta ili dodavanjem konteksta kojim se izbegava višeznačnost.
  Na primer, za kod if-else klauzule može se dodati endif.

Višeznačna gramatika - primer

A u ovom slučaju želimo

Stablo koje oslikava prioritet i asocijativnost operacija

Razrešavanje višeznačnosti

 • Višeznačnost je uglavnom osobina gramatike a ne jezika.
 • Često se gramatika može refaktorisati da ne bude višeznačna.
 • Određeni parseri omogućavaju dodatna pravila (npr. pravilo prioriteta) koje pomaže u izboru produkcije koju treba primeniti.
 • Parseri će najčešće detektovati višeznačnost i prijaviti grešku.

Leva rekurzija

 • Određene vrste parsera ne smeju da imaju levo rekurzivne produkcije jer to dovodi do beskonačne rekurzije gde parser primenjuje stalno iste produkcije bez konzumiranja tokena sa ulaza.
 • Mogu biti direktne i indirektne.
 • Direktna leva rekurzija je produkcija oblika A → Aγ.
 • Leve rekurzije se mogu refaktorisati da koriste desno rekurzivne produkcije ali gramatika tada često gubi na intuitivnosti.

Eliminacija leve rekurzije u opštem slučaju

Pravilo A -> Aa | B postaje A -> Ba*

Primer:


expr -> expr '+' term | number

postaje:

expr -> number ('+' term)*
      

Extended Backus–Naur Form - EBNF

 • Meta-sintaksa za zapis kontekstno slobodnih gramatika.
 • ISO/IEC 14977
 • Produkcije dodeljuju sekvencu simbola (terminala i neterminala) neterminalima.
 • U širokoj upotrebi kod parser generatora i interpretera za opis gramatike jezika.

Primer - EBNF u EBNF-u


letter = "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G"
    | "H" | "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N"
    | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U"
    | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z" ;
digit = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;
symbol = "[" | "]" | "{" | "}" | "(" | ")" | "<" | ">"
    | "'" | '"' | "=" | "|" | "." | "," | ";" ;
character = letter | digit | symbol | "_" ;

identifier = letter , { letter | digit | "_" } ;
terminal = "'" , character , { character } , "'"
     | '"' , character , { character } , '"' ;

lhs = identifier ;
rhs = identifier
   | terminal
   | "[" , rhs , "]"
   | "{" , rhs , "}"
   | "(" , rhs , ")"
   | rhs , "|" , rhs
   | rhs , "," , rhs ;

rule = lhs , "=" , rhs , ";" ;
grammar = { rule } ;
      
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Backus-Naur_Form

Strategije parsiranja

Strategije parsiranja

 • Top-down (Silazna)
  • Kreće od polaznog neterminala gramatike i pokušava da generiše(izvede) ulazni string primenom produkcija s leva na desno (lhs -> rhs).
  • Od opšteg ka pojedinačnom.
  • Ukoliko se izabere pogrešna alternativa radi se vraćanje - backtrack
  • Ukoliko ne koriste vraćanje zovu se prediktivni parseri.
  • LL parseri i rekurzivni silazni parseri (recursive descent) koriste ovu strategiju.
  • LL parseri prirodno primenjuju levo izvođenje stabla parsiranja.
 • Bottom-up (Uzlazna)
  • Kreće od terminala i primenom produkcija s desna na levo (lhs <- rhs) pokušava da redukuje ulaz na polazni neterminal gramatike.
  • Od pojedinačnog ka opštem.
  • Shift-Reduce - efikasan metod uzlaznog parsiranja.
  • LR parseri koriste ovu strategiju.
  • LR parseri prirodno primenjuju desno izvođenje stabala parsiranja

Lookahead

 • Strategija kod koje se koristi određeni broj nekonzumiranih tokena sa ulaza da bi se odlučilo o sledećim koracima kod parsiranja.
 • Manji lookahead znači jednostavniji parser ali takođe i manji skup gramatika koje prihvata.
 • Koliko tokena unapred koristimo najčešće piše u oznaci parsera - primer LL(1), LR(k).
 • Za većinu programskih jezika potreban je samo jedan token lookahead-a - LL(1), LR(1)...

Vraćanje (backtracking)

 • Strategija kod koje se u slučaju alternativnih derivacija pokušava redom sa svakom i u slučaju da parsiranje ne uspe vrši vraćanje unazad (na stanje izbora alternative) i pokušava se sa sledećom alternativom.
 • Parseri koji implementiraju vraćanje često prihvataju veći skup gramatika tj. manja su ograničenja gramatika koje se prihvataju.
 • Mana je što u praksi možemo imati veliki broj alternativa što često dovodi do eksponencijalnog vremena parsiranja.
 • Ukoliko ne koriste vraćanje (prediktivni parseri) prihvataju manji skup gramatika.

LL parser

 • Top-down parser koji podržava podskup kontekstno slobodnih gramatika.
 • Konzumira tokene s leva na desno i kreira levo izvođenje.
 • Klasa gramatika koju podžava LL parser nazivamo LL gramatikama.
 • LL(k) parser koristi k tokena unapred (lookahead) za odluku koju sledeću produkciju da primeni. Ako takav parser postoji za neku gramatiku, a da ne koristi vraćanje (backtracking) tada kažemo da je gramatika LL(k). Jezik za koji postoji LL(k) gramatika naziva se LL(k) jezik.
 • LL(*) parseri nisu ograničeni na broj tokena koje mogu preuzeti sa ulaza da bi odlučili o sledećoj produkciji - dinamički se prilagođavaju.
 • Veće k - moćniji ali i složeniji parser. LL(1) su naročito popularni kod računarskih jezika.

Primer LL parsiranja


Gramatika: S → E  E → T + E  E → T  T → int
Ulaz: int + int + int

Production    Input       Action
---------------------------------------------------------
S        int + int + int  Predict S -> E
E        int + int + int  Predict E -> T + E
T + E      int + int + int  Predict T -> int
int + E     int + int + int  Match int
+ E       + int + int    Match +
E        int + int     Predict E -> T + E
T + E      int + int     Predict T -> int
int + E     int + int     Match int
+ E       + int       Match +
E        int        Predict E -> T
T        int        Predict T -> int
int       int        Match int
                  Accept
     

LR parser

 • Bottom-up parser koji podržava podskup kontekstno slobodnih gramatika.
 • Implementiraju Shift-Reduce strategiju i koriste tablice stanja-prelaza. Skup gramatika koje prihvata je nadskup skupa koje prihvata prediktivni LL parser.
 • 1965. Donald Knuth.
 • Gramatika uglavnom ne mora da se prilagođava kao kod LL parsera. Mogu se navoditi rekurzivne produkcije.
 • Podvarijante: LALR (Look-Ahead), SLR (Simple), GLR (Generalized LR).
 • Generatori: yacc, bison

LR parsiranje - primer

http://www.dabeaz.com/ply/ply.html#ply_nn22

LL - LR napomene

 • Kod LL parsera problem je određivanje produkcije koju treba primeniti nad neterminalom.
 • Kod LR parsera problem je kada uraditi REDUCE operaciju i na koji neterminal, odnosno kada uraditi SHIFT.
 • I kod jednog i kod drugog algoritma generiše se tablica koja pomaže parseru da donese odluku u toku parsiranja.

GLR

 • Generalized LR parser.
 • Parsiranje nederminističkih i višeznačnih gramatika.
 • Efektivno radi kao LR parser ali u svakom stanju dozvoljava dozvoljava više prelaza čime simulira neterministički algoritam.
 • Kod višeznačnih stringova vraća skup stabala parsiranja (šumu parsiranja - Parse Forest).
 • Na korisniku da odredi ispravno stablo - najčešće dodatnim pravilima (npr. prioritet, asicijativnost).
 • Bison u novijim verzijama može da generiše GLR parser.

Rekurzivni silazni parser - Recursive descent parser

 • Silazni parser izgrađen na bazi međusobno rekurzivnih procedura.
 • Svaka procedura implementira jednu produkciju odnosno prepoznvanje jednog (ne)terminala.
 • Kod prediktivnih parsera ne zahteva se vraćanje (backtracking).
 • Ukoliko se koristi vraćanje vreme parsiranja može eksponencijalno da poraste kod složenijih gramatika.

Top-Down Parsing Language

 • Šematski opis rekurzivnog silaznog parsera sa vraćanjem (recursive descent parser with backtracking). Orijentisan je ka prepoznavanju ulaznog teksta.
 • Ideje datiraju unazad u ’70 godine prošlog veka1,2.
 • Rekurzivni silazni parseri nisu imali veću popularnost u 20. veku jer vreme parsiranja može biti eksponencijalno ukoliko se ne koristi tehnika memoizacije u kom slučaju je linearno ali je potreban značajan memorijski prostor koji direktno zavisi od veličine ulaza.
 • Bryan Ford je obnovio interesovanje za TDPL (Top-Down Parsing Language) fomalizam za opis gramatika u 3.
 • Gramatike koje opisuju TDPL Ford naziva gramatikama izraza za parsiranje (Parsing Expression Grammars - PEG).
 1. A. Birman, The tmg recognition schema. PhD thesis, 1970
 2. A. Aho and J. Ullman, The theory of parsing, translation, and compiling, vol. 1 of Series in Automatic Computation. Prentice-Hall, 1972
 3. B. Ford, Packrat parsing: a practical linear-time algorithm with backtracking. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2002

PEG - Parsing Expression Grammars

 • Formalizam za opis TDPL.
 • Osnovna prednost PEG gramatika u odnosu na CFG jeste upotreba operatora uređenog izbora (eng. ordered choice) koji omogućava nedvosmislenost u parsiranju.
 • Ako ulazni tekst pripada jeziku koji opisuje dati PEG tada postoji samo jedno validno stablo koje ga opisuje.
 • Odnosno, gramatike ne mogu biti višeznačne.
 • Kod CFG postoji neodređenost jer je redosled izbora alternativa neodređen i u praktičnim primenama zavisi od korišćenog algoritma u implementaciji parsera.
 • Vrsta parsera koja koristi PEG i implementirana je kao rekurzivni silazni parser sa bektrekingom i memoizacijom naziva se pakrat parser.

Packrat parser

 • Rekurzivni silazni parser sa vraćanjem koji koristi tehniku memoizacije (pamćenje derivacija podstabala) da bi obezbedio linearno vreme izvršavanja.
 • Prepoznaje bilo koji LL(k)/LR(k) jezik kao i mnoge jezike koji zahtevaju neograničen lookahead.
 • Bolje kompozitne osobine od LL/LR parsera što ga čini pogodnim za opis proširivih dinamičkih jezika.

Refaktorisanje gramatike za PEG parsere

Kako enkodovati pravila prioriteta i eliminisati levu rekurziju.

Determinističko parsiranje

 • Algoritam parsiranja kod koga se ne koristi vraćanje unazad (backtracking).
 • Analogno determinističkom potisnom automatu.
 • Parseri prihvataju klasu determinističkih kontekstno slobodnih jezika (podskup svih kontekstno slobodnih jezika).
 • Linearno vreme parsiranja - popularni u praksi.

Pristupi u izradi parsera

 • Parser generatori
 • Interpreteri gramatika

Parser generatori

 • Na osnovu formalne gramatike generišu programski kod parsera koji će prepoznavati rečenice na datom jeziku i pretvarati ulazne stringove u stabla parsiranja.
 • Često implementiraju mehanizam za obilazak stabla parsiranja i njegovu transformaciju.
 • Mogu generisati i lexer (scanner) a mogu biti i scannerless.
 • Neki od poznatijih parser generatora: ANTLR, JavaCC, yacc, bison.

ANTLR

 • ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) je LL(*) parser generator implementiran na programskom jeziku Java.
 • Iz opisa gramatike kreira parser kao i infrastrukturu za analizu stabla (vizitori, akcije koje se izvršavaju kada se prepozna određena konstrukcija).

Interpreteri

 • Konfigurišu se gramatikom u vreme izvršavanja (run-time) tj. interpretiraju gramatiku.
 • Brz round-trip. Nema generisanja parsera. Moguća izmena gramatike "u letu".
 • Arpeggio radi kao interpreter.

KRAJ