Z5-openMPI

 1. Setup
  1. Installation
  2. Compilation & Running OpenMP
  3. Compilation & Running MPI
  4. Compilation & Running OpenACC
 2. Primeri
  1. hello_world.c
 3. Zadaci
  1. MatrixMultiplicationHybrid
   1. ReadMe
    1. Kompajliranje
     1. Kompajliranje iz terminala
     2. Kompajliranje cmake alatom
    2. Pokretanje programa
   2. main.c
   3. CMakeLists.txt
   4. utils
    1. h5defs.h
    2. h5_matrix_utils.h
    3. h5_matrix_utils.c
   5. input_data
 4. Rešenja
  1. pi_openmp.c
  2. pi_sekvencijalni.c
 5. Predavanja
  1. nbody_basic.c
  2. nbody_red.c
  3. omp_nbody_basic.c
  4. omp_nbody_red.c
  5. mpi_nbody_basic.c
  6. mpi_nbody_red.c

Setup

Installation

# file: 'terminal'
apt-get install libopenmpi-dev 
apt-get install openmpi-bin 

Compilation & Running OpenMP

# file: 'terminal'
gcc -o name name.c -fopenmp
./name

Compilation & Running MPI

# file: 'terminal'
mpicc filename.c -o filename 
mpirun -np 1 ./filename # -lm

Compilation & Running OpenACC

# file: 'terminal'
gcc -o izvrsna_dat izvorna_dat.c -fopenacc
./izvrsna_dat

Primeri

hello_world.c

// file: '.c'
// Hello World iz hibridnog OpenMPI + OpenMP programa.

#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
#include <omp.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int rank;

  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

  #pragma omp parallel
  {
    printf("Hello World iz procesa %d i niti %d.\n", rank, omp_get_thread_num());
  }

  MPI_Finalize();

  return 0;
}

hello_world.c

Zadaci

MatrixMultiplicationHybrid

ReadMe

Kompajliranje

Zadatak je moguće kompajlirati:

 • direktno iz komandne linije ili
 • korišćenjem cmake alata

U prvom slučaju, dodatne opcije kompajliranja je potrebno dodati u formatu -opcija. U drugom slučaju kompajlerske opcije se dodaju u promenljivu CMAKE_C_FLAGS, a linkerske u CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS u datoteci CMakeLists.txt .

Kompajliranje iz terminala

Ukoliko želite da koristite izgenerisane ulazne podatke u hdf5 formatu neophodno je imati instaliranu podršku za ovaj format podataka. Na Ubuntu operativnim sistemina, hdf5 paket možete instalirati pokretanjem sledećih komandi:

# file: 'terminal'
sudo apt install libhdf5-dev 

Zatim se pozicinonirati u korenski direktorijum zadatka i pokrenuti:

# file: 'terminal'
h5cc utils/*.h utils/*.c main.c $(mpicc --showme:compile) $(mpicc --showme:link) -fopenmp

Ukoliko ne želite da koristite ulazne podatke u hdf5 formatu, zadatak možetekompajlirati na sledeći način:

# file: 'terminal'
mpicc main.c -DDISABLE_HDF5 -fopenmp

Ukoliko isključite podršku za učitavanje generisanih ulaznih podataka, potrebno je da modifikujete izvorni kod tako da na neki drugi način obezbedite učitavanje ulaznih podataka, ali je obavezno koristiti vrednosti date u datotekama m3x3.h5 i m5x5.h5. Da bi se postiglo množenje dve matrice, svaku od prethodno navedenih matrica pomnožiti samu sobom, ali rešenje napraviti tako da bude nezavisno od podataka koji se nalaze u matricama (dakle ne treba da bude specifičnosti koje koriste činjenicu da se množe dve iste matrice).

Kompajliranje cmake alatom

Ukoliko nemate instalirane cmake i make pakete nećete moći ovako da kompajlirate zadatak.

Instalacija na Ubuntu operativnim sistemima:

# file: 'terminal'
sudo apt install cmake make -y

Nakon uspešne instalacije, potrebno je da se pozicionirate u korenski direktorijum zadatka i pokrenete sledeće naredbe:

# file: 'terminal'
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4

Ukoliko hoćete da iskompajlirate program bez podrške za hdf5 paket, liniju cmake .. treba zameniti sa cmake -DENABLE_HDF5=OFF ... Ukoliko isključite podršku za učitavanje generisanih ulaznih podataka, potrebno je da modifikujete izvorni kod tako da na neki drugi način obezbedite učitavanje ulaznih podataka.

Pokretanje programa

Pozicionirati se u direktorijum u kojem se nalazi izvršna datoteka i pokrenuti OMP_NUM_THREADS=<Nomp> mpiexec -np <Nmpi> ./a.out, ili drugi naziv ukoliko je drugačije specificirano tokom kompajliranja. <Nmpi> zameniti konkretnim brojem koji predstavlja broj MPI procesa. <Nomp> zameniti konkretnim brojem koji predstavlja broj niti po procesu.

main.c

// file: 'main.c'
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>
#include <mpi.h>
#include <omp.h>

#ifndef DISABLE_HDF5
#include "utils/h5_matrix_utils.h"
#endif

#define M1FILENAME "../input_data/m3x3.h5"  // modifikovati putanju po potrebi
#define M2FILENAME "../input_data/m3x3.h5"  // modifikovati putanju po potrebi

void matrix_multiply_openmp(float *matrix1, float *matrix2, float *result) {
  // TODO implementirati OpenMP varijantu mnozenja matrica
}

void matrix_multiply_mpi(int *argc, char ***argv, float *matrix1,
             float *matrix2, float *result) {
  // TODO implementirati OpenMPI varijantu mnozenja matrica
}

void matrix_multiply_hybrid(int *argc, char ***argv, float *matrix1,
              float *matrix2, float *result) {
  // TODO Implementirati hibridnu OpenMP-OpenMPI varijantnu mnozenja matrica
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  
  float *matrix1 = NULL, *matrix2 = NULL, *result = NULL;
  unsigned long long rows, cols;
  
#ifndef DISABLE_HDF5
  matrix1 = h5_load_matrix(M1FILENAME, &rows, &cols);
  assert(matrix1 != NULL);
#else
  printf("HDF podrska onemogucena!\n");
#endif

#ifndef DISABLE_HDF5
  matrix2 = h5_load_matrix(M2FILENAME, &rows, &cols);
  assert(matrix2 != NULL);
#else
  printf("HDF podrska onemogucena!\n");
#endif
  
  /**************************************************************************/
  /******************************** NAPOMENE ********************************/
  /**************************************************************************/
  /*
   Dat je primer cuvanja matrice u hdf5 formatu (upotrebiti za cuvanje rezultata)
   Pri odbrani ce biti koriscen alat h5diff za poredjenje rezultata
   prethodno generisane sekvencijalne verzije mnozenja matrica i rezultata
   dobijenog iz hibridnog resenja (manje rezlike u rezultatima na odredjenim
   decimalama su moguce usled aritmetike razlomljenih brojeva i nece se
   tretirati kao greska.
   
   Izgenerisati rezultate za sve date ulazne matrice (od 3x3 do 10240x10240)
   i smestiti ih u isti direktorijum direktorijum. Zadrzati konvenciju
   davanja imena datotekama rezultata.*/
  /*************************************************************************/
  matrix_multiply_hybrid(&argc, &argv, matrix1, matrix2, result);
  assert(result != NULL);
  
  char filename[15];
  sprintf(filename, "result%dx%d", rows, cols); // Pretpostavka je da ime datoteke nikada
                         // nece biti duze od 14 karaktera. Po potrebi promeniti.
  h5_save_float_matrix(filename, matrix1, rows, cols);
  
  if (matrix1 != NULL) free(matrix1);
  if (matrix2 != NULL) free(matrix2);
  if (result != NULL) free(result);
  
  return 0;
}

main.c - zadatak

CMakeLists.txt

# file: 'CMakeLists.txt'
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
project(MatrixMultiplication)

find_package(MPI REQUIRED)
find_package(OpenMP REQUIRED)
find_package(HDF5)

# additional options
option(ENABLE_HDF5 "Enable HDF5 support." ON)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(SOURCE_FILES main.c)
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} ${MPI_C_COMPILE_FLAGS} ${OpenMP_C_FLAGS}")
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} ${MPI_C_LINK_FLAGS} ${OpenMP_EXE_LINKER_FLAGS}")

add_executable(MatrixMultiplication ${SOURCE_FILES})
include_directories(${MPI_C_INCLUDE_PATH})
target_link_libraries(MatrixMultiplication ${MPI_C_LIBRARIES})

if(ENABLE_HDF5)
  if(HDF5_FOUND)
    include_directories(${HDF5_INCLUDE_DIR})
    target_link_libraries(MatrixMultiplication ${HDF5_C_LIBRARIES})
    set(HDF5_SOURCE_FILES utils/h5defs.h utils/h5_matrix_utils.c utils/h5_matrix_utils.h)
    target_sources(MatrixMultiplication PUBLIC ${HDF5_SOURCE_FILES})
  else()
    message(FATAL_ERROR "HDF5 support has been requested, but no HDF5 library was found!")
  endif()
else()
  add_definitions(-DDISABLE_HDF5)
  message(STATUS "HDF5 support disabled.")
endif()

CMakeLists.txt - zadatak

utils

h5defs.h
// file: 'h5defs.h'
#ifndef MATRIXUTILITIES_H5DEFS_H
#define MATRIXUTILITIES_H5DEFS_H

#include <stdlib.h>
#include <hdf5.h>

// Checks for error during hdf5 library function call (nonzero return value).
#define H5STATUS(e) \
  (if (e < 0) { printf("\nHDF5 error on line %d\n\n", __LINE__ ); exit 1; })

#endif //MATRIXUTILITIES_H5DEFS_H

h5defs.h - zadatak

h5_matrix_utils.h
// file: 'h5_matrix_utils.h'
#ifndef MATRIXUTILITIES_H5_MATRIX_UTILS_H
#define MATRIXUTILITIES_H5_MATRIX_UTILS_H

#include <hdf5.h>
#include "h5defs.h"

/* Move this to a separate file */
float *generate_float_matrix(unsigned long long rows, unsigned long long cols);
double *generate_double_matrix(unsigned int rows, unsigned int cols);        // TODO implement
int *generate_int_matrix(unsigned int rows, unsigned int cols);           // TODO implement
void print_float_matrix(float *matrix, unsigned long long rows, unsigned long long cols);
void print_float_vector(float *vector, unsigned long long len);
/* **************************** */

/**
 * Generates matrix data and saves it to the hdf5 file.
 *
 * @param filename Name of the output file.
 * @param rows Number of rows in the generated matrix.
 * @param cols Number of columns in the generated matrix.
 */
void h5_generate_matrix(const char *filename, unsigned int rows, unsigned int cols);

/**
 * Creates hdf5 file containing the data of rows x cols dimension.
 * @param filename If file should be saved to the working directory then just filename
 * otherwise absolute or relative path to the file.
 * @param data Pointer to the matrix data to be saved. If memory less then
 * rows x columns is allocated, function might exit ungracefully.
 * @param rows Input matrix row number.
 * @param cols Input matrix column number.
 */
void h5_save_float_matrix(const char *filename, float *data, unsigned int rows, unsigned int cols);

/**
 * ???
 * Loads matrix data from file specified and returns it to the caller as an
 * twodimensional array.
 *
 * @return A pointer to the loaded matrix data.
 */
void *h5_load_matrix(const char *filename, unsigned long long *rows, unsigned long long *cols);

#endif //MATRIXUTILITIES_H5_MATRIX_UTILS_H

h5_matrix_utils.h - zadatak

h5_matrix_utils.c
// file: 'h5_matrix_utils.c'
#include <time.h>
#include "h5_matrix_utils.h"

void h5_generate_matrix(const char *filename, unsigned int rows, unsigned int cols) {
  float *data = generate_float_matrix(rows, cols);
  h5_save_float_matrix(filename, data, rows, cols);
  free(data);
}

void h5_save_float_matrix(const char *filename, float *data, unsigned int rows, unsigned int cols) {
  hid_t file_id, dataspace_id, dataset_id;
  herr_t status;
  hsize_t dims[2];
  
  dims[0] = rows;
  dims[1] = cols;
  
  /* Create a new file */
  H5CHECK( file_id = H5Fcreate(filename, H5F_ACC_TRUNC, H5P_DEFAULT, H5P_DEFAULT) );
  
  /* Create dataspace for dataset. */
  H5CHECK( dataspace_id = H5Screate_simple(2, dims, NULL) );
  
  /* Create dataset. */
  H5CHECK( dataset_id = H5Dcreate(file_id, "/dset", H5T_IEEE_F64LE, dataspace_id, H5P_DEFAULT, H5P_DEFAULT, H5P_DEFAULT) );
  
  /* Write data to file */
  H5CHECK( H5Dwrite(dataset_id, H5T_NATIVE_FLOAT, H5S_ALL, H5S_ALL, H5P_DEFAULT, data) );
  
  /* Close dataset. */
  H5CHECK( H5Dclose(dataset_id) );
  
  /* Close dataspace. */
  H5CHECK( H5Sclose(dataspace_id) );
  
  /* Close the file */
  H5CHECK( H5Fclose(file_id) );
}

void *h5_load_matrix(const char *filename, unsigned long long *rows, unsigned long long *cols) {
  hid_t file_id, dataset, dspace;// parmset;
  int parm, ndims;
  float *data;
  
  /* Open an existing file */
  H5CHECK( file_id = H5Fopen(filename, H5F_ACC_RDONLY, H5P_DEFAULT) );
  
  /* Locate the datasets. */
  H5CHECK( dataset = H5Dopen(file_id, "/dset", H5P_DEFAULT) );
  
  /* Get dataset dimensions to allocate space for it. */
  H5CHECK( dspace = H5Dget_space(dataset) );
  H5CHECK( ndims = H5Sget_simple_extent_ndims(dspace) );
  hsize_t dims[ndims];
  H5CHECK( H5Sget_simple_extent_dims(dspace, dims, NULL) );
  
  data = (float *) malloc(dims[0] * dims[1] * sizeof(float));
  *rows = 0; *rows = dims[0];
  *cols = 0; *cols = dims[1];
  
  /* Read data back */
  H5CHECK( H5Dread(dataset, H5T_NATIVE_FLOAT, H5S_ALL, H5S_ALL, H5P_DEFAULT, data) );
  
  /* Terminate access to the datasets */
  H5CHECK( H5Dclose(dataset) );
  
  /* Close the file. */
  H5CHECK( H5Fclose(file_id) );
  
  return data;
}

float *generate_float_matrix(unsigned long long rows, unsigned long long cols) {
  
  float *data = (float *) malloc(rows * cols * sizeof(float));
  if (data == NULL) {
    fprintf(stderr, "Error allocating data for a matrix.\n");
    exit(1);
  }
  
  srand((unsigned int) time(NULL));
  for (int i = 0; i < rows * cols; i++) {
    data[i] = (rand() % 10000) / 100.f;
  }
  
  return data;
}

void print_float_matrix(float *matrix, unsigned long long rows, unsigned long long cols) {
  for (int i = 0; i < rows; i++) {
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
      printf("%f ", matrix[i * cols + j]);
    } printf("\n");
  }
}

void print_float_vector(float *vector, unsigned long long len) {
  for (int i = 0; i < len; i++) {
    printf("%f ", vector[i]);
  } printf("\n");
}

h5_matrix_utils.c - zadatak

input_data

// file: 'hello_world.c'
// Hello World iz hibridnog OpenMPI + OpenMP programa.

#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
#include <omp.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int rank;

  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

  #pragma omp parallel
  {
    printf("Hello World iz procesa %d i niti %d.\n", rank, omp_get_thread_num());
  }

  MPI_Finalize();

  return 0;
}

hello_world.c

Rešenja

pi_openmp.c

// file: 'pi_openmp.c'
/**
 * Program koji racuna vrednost integrala funkcije 4/(1+x^2). Numericki,
 * ova vrednost je jednaka broju pi.
 *
 * Originalni materijal za ovaj primer je preuzet iz niza prezentacija
 * "Introduction to OpenMP" ciji je autor Tim Mattson
 */

#include <stdio.h>
#include <omp.h>

static long num_steps = 100000000;
double step;

int main() {

  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  {
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum)
    for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);

  return 0;
}

pi_openmp.c

pi_sekvencijalni.c

// file: 'pi_sekvencijalni.c'
/**
 * Program koji racuna vrednost integrala funkcije 4/(1+x^2). Numericki,
 * ova vrednost je jednaka broju pi.
 *
 * Originalni materijal za ovaj primer je preuzet iz niza prezentacija
 * "Introduction to OpenMP" ciji je autor Tim Mattson
 */

#include <stdio.h>
#include <omp.h>

static long num_steps = 100000000;

double step;

int main() {

  double start = omp_get_wtime();   // trenutak pocetka merenja vremena
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
    double x = (i + 0.5) * step;
    sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();    // trenutak zavrsetka merenja vremena

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);

  return 0;
}

pi_sekvencijalni.c

Predavanja

nbody_basic.c

// file: 'nbody_basic.c'
/* Purpose: Implement a 2-dimensional n-body solver that uses the 
 *      straightforward n^2 algorithm. This version directly
 *      computes all the forces.
 *
 * Compile: gcc -g -Wall -o nbody_basic nbody_basic.c -lm
 *      If COMPUTE_ENERGY is defined, the program will print 
 *       total potential energy, total kinetic energy and total
 *       energy of the system at each time step.
 *      To turn off output except for timing results, define NO_OUTPUT
 *      To get verbose output, define DEBUG
 *      Needs timer.h
 * Run:   ./nbody_basic <number of particles> <number of timesteps> 
 *       <size of timestep> <output frequency> <g|i>
 *       'g': generate initial conditions using a random number
 *          generator
 *       'i': read initial conditions from stdin
 *      A timestep of 0.01 seems to work reasonably well for
 *      the automatically generated data.
 *
 * Input:  If 'g' is specified on the command line, none. 
 *      If 'i', mass, initial position and initial velocity of 
 *       each particle
 * Output:  If the output frequency is k, then position and velocity of 
 *       each particle at every kth timestep
 *
 * Algorithm: Slightly modified version of algorithm in James Demmel, 
 *  "CS 267, Applications of Parallel Computers: Hierarchical 
 *  Methods for the N-Body Problem",
 *  www.cs.berkeley.edu/~demmel/cs267_Spr09, April 20, 2009.
 *
 *  for each timestep t {
 *    for each particle i
 *     compute f(i), the force on i
 *    for each particle i
 *     update position and velocity of i using F = ma
 *    if (output step) Output new positions and velocities
 *  }
 *
 * Force:  The force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  -G m_i m_k (s_i - s_k)/|s_i - s_k|^3
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j, s_j is its position vector
 * (at time t), and G is the gravitational constant (see below). 
 *
 * Integration: We use Euler's method:
 *
 *  v_i(t+1) = v_i(t) + h v'_i(t)
 *  s_i(t+1) = s_i(t) + h v_i(t)
 *
 * Here, v_i(u) is the velocity of the ith particle at time u and
 * s_i(u) is its position.
 *
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "timer.h"

#define DIM 2 /* Two-dimensional system */
#define X 0  /* x-coordinate subscript */
#define Y 1  /* y-coordinate subscript */

const double G = 6.673e-11; /* Gravitational constant. */
               /* Units are m^3/(kg*s^2) */
// const double G = 0.1; /* Gravitational constant. */
            /* Units are m^3/(kg*s^2) */

typedef double vect_t[DIM]; /* Vector type for position, etc. */

struct particle_s {
  double m; /* Mass   */
  vect_t s; /* Position */
  vect_t v; /* Velocity */
};

void Usage(char* prog_name);
void Get_args(int argc, char* argv[], int* n_p, int* n_steps_p, 
   double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p);
void Get_init_cond(struct particle_s curr[], int n);
void Gen_init_cond(struct particle_s curr[], int n);
void Output_state(double time, struct particle_s curr[], int n);
void Compute_force(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n);
void Update_part(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n, double delta_t);
void Compute_energy(struct particle_s curr[], int n, double* kin_en_p,
   double* pot_en_p);

/*--------------------------------------------------------------------*/
int main(int argc, char* argv[]) {
  int n;           /* Number of particles    */
  int n_steps;        /* Number of timesteps    */
  int step;          /* Current step        */
  int part;          /* Current particle      */
  int output_freq;      /* Frequency of output    */
  double delta_t;       /* Size of timestep      */
  double t;          /* Current Time        */
  struct particle_s* curr;  /* Current state of system  */
  vect_t* forces;       /* Forces on each particle  */
  char g_i;          /*_G_en or _i_nput init conds */
# ifdef COMPUTE_ENERGY
  double kinetic_energy, potential_energy;
# endif
  double start, finish;    /* For timings        */

  Get_args(argc, argv, &n, &n_steps, &delta_t, &output_freq, &g_i);
  curr = malloc(n*sizeof(struct particle_s));
  forces = malloc(n*sizeof(vect_t));
  if (g_i == 'i')
   Get_init_cond(curr, n);
  else
   Gen_init_cond(curr, n);

  GET_TIME(start);
# ifdef COMPUTE_ENERGY
  Compute_energy(curr, n, &kinetic_energy, &potential_energy);
  printf("  PE = %e, KE = %e, Total Energy = %e\n",
     potential_energy, kinetic_energy, kinetic_energy+potential_energy);
# endif
# ifndef NO_OUTPUT
  Output_state(0, curr, n);
# endif
  for (step = 1; step <= n_steps; step++) {
   t = step*delta_t;
//  memset(forces, 0, n*sizeof(vect_t));
   for (part = 0; part < n; part++)
     Compute_force(part, forces, curr, n);
   for (part = 0; part < n; part++)
     Update_part(part, forces, curr, n, delta_t);
#   ifdef COMPUTE_ENERGY
   Compute_energy(curr, n, &kinetic_energy, &potential_energy);
   printf("  PE = %e, KE = %e, Total Energy = %e\n",
      potential_energy, kinetic_energy, kinetic_energy+potential_energy);
#   endif
#   ifndef NO_OUTPUT
   if (step % output_freq == 0)
     Output_state(t, curr, n);
#   endif
  }
  
  GET_TIME(finish);
  printf("Elapsed time = %e seconds\n", finish-start);

  free(curr);
  free(forces);
  return 0;
} /* main */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Usage
 * Purpose: Print instructions for command-line and exit
 * In arg:  
 *  prog_name: the name of the program as typed on the command-line
 */
void Usage(char* prog_name) {
  fprintf(stderr, "usage: %s <number of particles> <number of timesteps>\n",
     prog_name);
  fprintf(stderr, "  <size of timestep> <output frequency>\n");
  fprintf(stderr, "  <g|i>\n");
  fprintf(stderr, "  'g': program should generate init conds\n");
  fprintf(stderr, "  'i': program should get init conds from stdin\n");
  
  exit(0);
} /* Usage */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_args
 * Purpose:  Get command line args
 * In args:
 *  argc:      number of command line args
 *  argv:      command line args
 * Out args:
 *  n_p:       pointer to n, the number of particles
 *  n_steps_p:    pointer to n_steps, the number of timesteps
 *  delta_t_p:    pointer to delta_t, the size of each timestep
 *  output_freq_p:  pointer to output_freq, which is the number of
 *           timesteps between steps whose output is printed
 *  g_i_p:      pointer to char which is 'g' if the init conds
 *           should be generated by the program and 'i' if
 *           they should be read from stdin
 */
void Get_args(int argc, char* argv[], int* n_p, int* n_steps_p, 
   double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p) {
  if (argc != 6) Usage(argv[0]);
  *n_p = strtol(argv[1], NULL, 10);
  *n_steps_p = strtol(argv[2], NULL, 10);
  *delta_t_p = strtod(argv[3], NULL);
  *output_freq_p = strtol(argv[4], NULL, 10);
  *g_i_p = argv[5][0];

  if (*n_p <= 0 || *n_steps_p < 0 || *delta_t_p <= 0) Usage(argv[0]);
  if (*g_i_p != 'g' && *g_i_p != 'i') Usage(argv[0]);

# ifdef DEBUG
  printf("n = %d\n", *n_p);
  printf("n_steps = %d\n", *n_steps_p);
  printf("delta_t = %e\n", *delta_t_p);
  printf("output_freq = %d\n", *output_freq_p);
  printf("g_i = %c\n", *g_i_p);
# endif
} /* Get_args */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_init_cond
 * Purpose:  Read in initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  curr:  array of n structs, each struct stores the mass (scalar),
 *      position (vector), and velocity (vector) of a particle
 */
void Get_init_cond(struct particle_s curr[], int n) {
  int part;

  printf("For each particle, enter (in order):\n");
  printf("  its mass, its x-coord, its y-coord, ");
  printf("its x-velocity, its y-velocity\n");
  for (part = 0; part < n; part++) {
   scanf("%lf", &curr[part].m);
   scanf("%lf", &curr[part].s[X]);
   scanf("%lf", &curr[part].s[Y]);
   scanf("%lf", &curr[part].v[X]);
   scanf("%lf", &curr[part].v[Y]);
  }
} /* Get_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Gen_init_cond
 * Purpose:  Generate initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  curr:  array of n structs, each struct stores the mass (scalar),
 *      position (vector), and velocity (vector) of a particle
 *
 * Note:   The initial conditions place all particles at
 *      equal intervals on the nonnegative x-axis with 
 *      identical masses, and identical initial speeds
 *      parallel to the y-axis. However, some of the
 *      velocities are in the positive y-direction and
 *      some are negative.
 */
void Gen_init_cond(struct particle_s curr[], int n) {
  int part;
  double mass = 5.0e24;
  double gap = 1.0e5;
  double speed = 3.0e4;

  srandom(1);
  for (part = 0; part < n; part++) {
   curr[part].m = mass;
   curr[part].s[X] = part*gap;
   curr[part].s[Y] = 0.0;
   curr[part].v[X] = 0.0;
//  if (random()/((double) RAND_MAX) >= 0.5)
   if (part % 2 == 0)
     curr[part].v[Y] = speed;
   else
     curr[part].v[Y] = -speed;
  }
} /* Gen_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Output_state
 * Purpose:  Print the current state of the system
 * In args:
 *  curr:  array with n elements, curr[i] stores the state (mass,
 *      position and velocity) of the ith particle
 *  n:   number of particles
 */
void Output_state(double time, struct particle_s curr[], int n) {
  int part;
  printf("%.2f\n", time);
  for (part = 0; part < n; part++) {
//  printf("%.3f ", curr[part].m);
   printf("%3d %10.3e ", part, curr[part].s[X]);
   printf(" %10.3e ", curr[part].s[Y]);
   printf(" %10.3e ", curr[part].v[X]);
   printf(" %10.3e\n", curr[part].v[Y]);
  }
  printf("\n");
} /* Output_state */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Compute_force
 * Purpose:  Compute the total force on particle part. Exploit
 *      the symmetry (force on particle i due to particle k) 
 *      = -(force on particle k due to particle i) to also
 *      calculate partial forces on other particles.
 * In args:  
 *  part:  the particle on which we're computing the total force
 *  curr:  current state of the system: curr[i] stores the mass,
 *      position and velocity of the ith particle
 *  n:   number of particles
 * Out arg:
 *  forces: force[i] stores the total force on the ith particle
 *
 * Note: This function uses the force due to gravitation. So 
 * the force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  m_i m_k (s_k - s_i)/|s_k - s_i|^2
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j and s_k is its position vector
 * (at time t). 
 */
void Compute_force(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n) {
  int k;
  double mg; 
  vect_t f_part_k;
  double len, len_3, fact;

# ifdef DEBUG
  printf("Current total force on particle %d = (%.3e, %.3e)\n",
     part, forces[part][X], forces[part][Y]);
# endif
  forces[part][X] = forces[part][Y] = 0.0;
  for (k = 0; k < n; k++) {
   if (k != part) {
   /* Compute force on part due to k */
     f_part_k[X] = curr[part].s[X] - curr[k].s[X];
     f_part_k[Y] = curr[part].s[Y] - curr[k].s[Y];
     len = sqrt(f_part_k[X]*f_part_k[X] + f_part_k[Y]*f_part_k[Y]);
     len_3 = len*len*len;
     mg = -G*curr[part].m*curr[k].m;
     fact = mg/len_3;
     f_part_k[X] *= fact;
     f_part_k[Y] *= fact;
  #   ifdef DEBUG
     printf("Force on particle %d due to particle %d = (%.3e, %.3e)\n",
        part, k, f_part_k[X], f_part_k[Y]);
  #   endif
  
     /* Add force in to total forces */
     forces[part][X] += f_part_k[X];
     forces[part][Y] += f_part_k[Y];
   }
  }
} /* Compute_force */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Update_part
 * Purpose:  Update the velocity and position for particle part
 * In args:
 *  part:  the particle we're updating
 *  forces: forces[i] stores the total force on the ith particle
 *  n:    number of particles
 *
 * In/out arg:
 *  curr:  curr[i] stores the mass, position and velocity of the
 *       ith particle
 *
 * Note: This version uses Euler's method to update both the velocity
 *  and the position.
 */
void Update_part(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n, double delta_t) {
  double fact = delta_t/curr[part].m;

# ifdef DEBUG
  printf("Before update of %d:\n", part);
  printf("  Position = (%.3e, %.3e)\n", curr[part].s[X], curr[part].s[Y]);
  printf("  Velocity = (%.3e, %.3e)\n", curr[part].v[X], curr[part].v[Y]);
  printf("  Net force = (%.3e, %.3e)\n", forces[part][X], forces[part][Y]);
# endif
  curr[part].s[X] += delta_t * curr[part].v[X];
  curr[part].s[Y] += delta_t * curr[part].v[Y];
  curr[part].v[X] += fact * forces[part][X];
  curr[part].v[Y] += fact * forces[part][Y];
# ifdef DEBUG
  printf("Position of %d = (%.3e, %.3e), Velocity = (%.3e,%.3e)\n",
     part, curr[part].s[X], curr[part].s[Y],
        curr[part].v[X], curr[part].v[Y]);
# endif
// curr[part].s[X] += delta_t * curr[part].v[X];
// curr[part].s[Y] += delta_t * curr[part].v[Y];
} /* Update_part */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Compute_energy
 * Purpose:  Compute the kinetic and potential energy in the system
 * In args:
 *  curr:  current state of the system, curr[i] stores the mass,
 *      position and velocity of the ith particle
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  kin_en_p: pointer to kinetic energy of system
 *  pot_en_p: pointer to potential energy of system
 */
void Compute_energy(struct particle_s curr[], int n, double* kin_en_p,
   double* pot_en_p) {
  int i, j;
  vect_t diff;
  double pe = 0.0, ke = 0.0;
  double dist, speed_sqr;

  for (i = 0; i < n; i++) {
   speed_sqr = curr[i].v[X]*curr[i].v[X] + curr[i].v[Y]*curr[i].v[Y];
   ke += curr[i].m*speed_sqr;
  }
  ke *= 0.5;

  for (i = 0; i < n-1; i++) {
   for (j = i+1; j < n; j++) {
     diff[X] = curr[i].s[X] - curr[j].s[X];
     diff[Y] = curr[i].s[Y] - curr[j].s[Y];
     dist = sqrt(diff[X]*diff[X] + diff[Y]*diff[Y]);
     pe += -G*curr[i].m*curr[j].m/dist;
   }
  }

  *kin_en_p = ke;
  *pot_en_p = pe;
} /* Compute_energy */

nbody_basic.c

nbody_red.c

// file: 'nbody_red.c'
/* Purpose: Implement a 2-dimensional n-body solver that uses the 
 *      reduced algorithm. So when the force on particle
 *      q due to particle k (q < k) is computed, the force
 *      on k due to q is also computed
 *
 * Compile: gcc -g -Wall -o nbody_red nbody_red.c -lm
 *      If COMPUTE_ENERGY is defined, the program will print 
 *       total potential energy, total kinetic energy and total
 *       energy of the system at each time step.
 *      To turn off all output except for timing results, define NO_OUTPUT
 *      To get verbose output, define DEBUG
 *      Needs timer.h
 *
 * Run:   ./nbody_red <number of particles> <number of timesteps> 
 *       <size of timestep> <output frequency> <g|i>
 *       'g': generate initial conditions using a random number
 *          generator
 *       'i': read initial conditions from stdin
 *      A timestep of 0.01 seems to work reasonably well for
 *      the automatically generated data.
 *
 * Input:  If 'g' is specified on the command line, none. 
 *      If 'i', mass, initial position and initial velocity of 
 *       each particle
 * Output:  If the output frequency is k, then position and velocity of 
 *       each particle at every kth timestep
 *
 * Algorithm: Slightly modified version of algorithm in James Demmel, 
 *  "CS 267, Applications of Parallel Computers: Hierarchical 
 *  Methods for the N-Body Problem",
 *  www.cs.berkeley.edu/~demmel/cs267_Spr09, April 20, 2009.
 *
 *  for each timestep t {
 *    for each particle i
 *     compute f(i), the force on i
 *    for each particle i
 *     update position and velocity of i using F = ma
 *    if (output step) Output new positions and velocities
 *  }
 *
 * Force:  The force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  -G m_i m_k (s_i - s_k)/|s_i - s_k|^3
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j, s_j is its position vector
 * (at time t), and G is the gravitational constant (see below). 
 *
 * Note that the force on particle k due to particle i is 
 * -(force on i due to k). So we can approximately halve the number 
 * of force computations.
 *
 * Integration: We use Euler's method:
 *
 *  v_i(t+1) = v_i(t) + h v'_i(t)
 *  s_i(t+1) = s_i(t) + h v_i(t)
 *
 * Here, v_i(u) is the velocity of the ith particle at time u and
 * s_i(u) is its position.
 *
 * IPP: Section 6.1.2 (pp. 273 and ff.)
 *
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "timer.h"

#define DIM 2 /* Two-dimensional system */
#define X 0  /* x-coordinate subscript */
#define Y 1  /* y-coordinate subscript */

const double G = 6.673e-11; /* Gravitational constant. */
               /* Units are m^3/(kg*s^2) */
// const double G = 0.1; /* Gravitational constant. */
             /* Units are m^3/(kg*s^2) */

typedef double vect_t[DIM]; /* Vector type for position, etc. */

struct particle_s {
  double m; /* Mass   */
  vect_t s; /* Position */
  vect_t v; /* Velocity */
};

void Usage(char* prog_name);
void Get_args(int argc, char* argv[], int* n_p, int* n_steps_p, 
   double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p);
void Get_init_cond(struct particle_s curr[], int n);
void Gen_init_cond(struct particle_s curr[], int n);
void Output_state(double time, struct particle_s curr[], int n);
void Compute_force(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n);
void Update_part(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n, double delta_t);
void Compute_energy(struct particle_s curr[], int n, double* kin_en_p,
   double* pot_en_p);

/*--------------------------------------------------------------------*/
int main(int argc, char* argv[]) {
  int n;           /* Number of particles    */
  int n_steps;        /* Number of timesteps    */
  int step;          /* Current step        */
  int part;          /* Current particle      */
  int output_freq;      /* Frequency of output    */
  double delta_t;       /* Size of timestep      */
  double t;          /* Current Time        */
  struct particle_s* curr;  /* Current state of system  */
  vect_t* forces;       /* Forces on each particle  */
  char g_i;          /*_G_en or _i_nput init conds */
# ifdef COMPUTE_ENERGY
  double kinetic_energy, potential_energy;
# endif
  double start, finish;    /* For timings        */

  Get_args(argc, argv, &n, &n_steps, &delta_t, &output_freq, &g_i);
  curr = malloc(n*sizeof(struct particle_s));
  forces = malloc(n*sizeof(vect_t));
  if (g_i == 'i')
   Get_init_cond(curr, n);
  else
   Gen_init_cond(curr, n);

  GET_TIME(start);
# ifdef COMPUTE_ENERGY
  Compute_energy(curr, n, &kinetic_energy, &potential_energy);
  printf("  PE = %e, KE = %e, Total Energy = %e\n",
     potential_energy, kinetic_energy, kinetic_energy+potential_energy);
# endif
# ifndef NO_OUTPUT
  Output_state(0, curr, n);
# endif
  for (step = 1; step <= n_steps; step++) {
   t = step*delta_t;
   /* Particle n-1 will have all forces computed after call to
    * Compute_force(n-2, . . .) */
   memset(forces, 0, n*sizeof(vect_t));
   for (part = 0; part < n-1; part++)
     Compute_force(part, forces, curr, n);
   for (part = 0; part < n; part++)
     Update_part(part, forces, curr, n, delta_t);
#   ifdef COMPUTE_ENERGY
   Compute_energy(curr, n, &kinetic_energy, &potential_energy);
   printf("  PE = %e, KE = %e, Total Energy = %e\n",
      potential_energy, kinetic_energy, kinetic_energy+potential_energy);
#   endif
#   ifndef NO_OUTPUT
   if (step % output_freq == 0)
     Output_state(t, curr, n);
#   endif
  }
  
  GET_TIME(finish);
  printf("Elapsed time = %e seconds\n", finish-start);

  free(curr);
  free(forces);
  return 0;
} /* main */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Usage
 * Purpose: Print instructions for command-line and exit
 * In arg:  
 *  prog_name: the name of the program as typed on the command-line
 */
void Usage(char* prog_name) {
  fprintf(stderr, "usage: %s <number of particles> <number of timesteps>\n",
     prog_name);
  fprintf(stderr, "  <size of timestep> <output frequency>\n");
  fprintf(stderr, "  <g|i>\n");
  fprintf(stderr, "  'g': program should generate init conds\n");
  fprintf(stderr, "  'i': program should get init conds from stdin\n");
  
  exit(0);
} /* Usage */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_args
 * Purpose:  Get command line args
 * In args:
 *  argc:      number of command line args
 *  argv:      command line args
 * Out args:
 *  n_p:       pointer to n, the number of particles
 *  n_steps_p:    pointer to n_steps, the number of timesteps
 *  delta_t_p:    pointer to delta_t, the size of each timestep
 *  output_freq_p:  pointer to output_freq, which is the number of
 *           timesteps between steps whose output is printed
 *  g_i_p:      pointer to char which is 'g' if the init conds
 *           should be generated by the program and 'i' if
 *           they should be read from stdin
 */
void Get_args(int argc, char* argv[], int* n_p, int* n_steps_p, 
   double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p) {
  if (argc != 6) Usage(argv[0]);
  *n_p = strtol(argv[1], NULL, 10);
  *n_steps_p = strtol(argv[2], NULL, 10);
  *delta_t_p = strtod(argv[3], NULL);
  *output_freq_p = strtol(argv[4], NULL, 10);
  *g_i_p = argv[5][0];

  if (*n_p <= 0 || *n_steps_p < 0 || *delta_t_p <= 0) Usage(argv[0]);
  if (*g_i_p != 'g' && *g_i_p != 'i') Usage(argv[0]);

# ifdef DEBUG
  printf("n = %d\n", *n_p);
  printf("n_steps = %d\n", *n_steps_p);
  printf("delta_t = %e\n", *delta_t_p);
  printf("output_freq = %d\n", *output_freq_p);
  printf("g_i = %c\n", *g_i_p);
# endif
} /* Get_args */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_init_cond
 * Purpose:  Read in initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  curr:  array of n structs, each struct stores the mass (scalar),
 *      position (vector), and velocity (vector) of a particle
 */
void Get_init_cond(struct particle_s curr[], int n) {
  int part;

  printf("For each particle, enter (in order):\n");
  printf("  its mass, its x-coord, its y-coord, ");
  printf("its x-velocity, its y-velocity\n");
  for (part = 0; part < n; part++) {
   scanf("%lf", &curr[part].m);
   scanf("%lf", &curr[part].s[X]);
   scanf("%lf", &curr[part].s[Y]);
   scanf("%lf", &curr[part].v[X]);
   scanf("%lf", &curr[part].v[Y]);
  }
} /* Get_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Gen_init_cond
 * Purpose:  Generate initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  curr:  array of n structs, each struct stores the mass (scalar),
 *      position (vector), and velocity (vector) of a particle
 *
 * Note:   The initial conditions place all particles at
 *      equal intervals on the nonnegative x-axis with 
 *      identical masses, and identical initial speeds
 *      parallel to the y-axis. However, some of the
 *      velocities are in the positive y-direction and
 *      some are negative.
 */
void Gen_init_cond(struct particle_s curr[], int n) {
  int part;
  double mass = 5.0e24;
  double gap = 1.0e5;
  double speed = 3.0e4;

  srandom(1);
  for (part = 0; part < n; part++) {
   curr[part].m = mass;
   curr[part].s[X] = part*gap;
   curr[part].s[Y] = 0.0;
   curr[part].v[X] = 0.0;
//  if (random()/((double) RAND_MAX) >= 0.5)
   if (part % 2 == 0)
     curr[part].v[Y] = speed;
   else
     curr[part].v[Y] = -speed;
  }
} /* Gen_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Output_state
 * Purpose:  Print the current state of the system
 * In args:
 *  curr:  array with n elements, curr[i] stores the state (mass,
 *      position and velocity) of the ith particle
 *  n:   number of particles
 */
void Output_state(double time, struct particle_s curr[], int n) {
  int part;
  printf("%.2f\n", time);
  for (part = 0; part < n; part++) {
//  printf("%.3f ", curr[part].m);
   printf("%3d %10.3e ", part, curr[part].s[X]);
   printf(" %10.3e ", curr[part].s[Y]);
   printf(" %10.3e ", curr[part].v[X]);
   printf(" %10.3e\n", curr[part].v[Y]);
  }
  printf("\n");
} /* Output_state */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Compute_force
 * Purpose:  Compute the total force on particle part. Exploit
 *      the symmetry (force on particle i due to particle k) 
 *      = -(force on particle k due to particle i) to also
 *      calculate partial forces on other particles.
 * In args:  
 *  part:  the particle on which we're computing the total force
 *  curr:  current state of the system: curr[i] stores the mass,
 *      position and velocity of the ith particle
 *  n:   number of particles
 * Out arg:
 *  forces: force[i] stores the total force on the ith particle
 *
 * Note: This function uses the force due to gravitation. So 
 * the force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  m_i m_k (s_k - s_i)/|s_k - s_i|^2
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j and s_k is its position vector
 * (at time t). 
 */
void Compute_force(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n) {
  int k;
  double mg; 
  vect_t f_part_k;
  double len, len_3, fact;

# ifdef DEBUG
  printf("Current total force on particle %d = (%.3e, %.3e)\n",
     part, forces[part][X], forces[part][Y]);
# endif
  for (k = part+1; k < n; k++) {
   /* Compute force on part due to k */
   f_part_k[X] = curr[part].s[X] - curr[k].s[X];
   f_part_k[Y] = curr[part].s[Y] - curr[k].s[Y];
   len = sqrt(f_part_k[X]*f_part_k[X] + f_part_k[Y]*f_part_k[Y]);
   len_3 = len*len*len;
   mg = -G*curr[part].m*curr[k].m;
   fact = mg/len_3;
   f_part_k[X] *= fact;
   f_part_k[Y] *= fact;
#   ifdef DEBUG
   printf("Force on particle %d due to particle %d = (%.3e, %.3e)\n",
      part, k, f_part_k[X], f_part_k[Y]);
#   endif

   /* Add force in to total forces */
   forces[part][X] += f_part_k[X];
   forces[part][Y] += f_part_k[Y];
   forces[k][X] -= f_part_k[X];
   forces[k][Y] -= f_part_k[Y];
  }
} /* Compute_force */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Update_part
 * Purpose:  Update the velocity and position for particle part
 * In args:
 *  part:  the particle we're updating
 *  forces: forces[i] stores the total force on the ith particle
 *  n:    number of particles
 *
 * In/out arg:
 *  curr:  curr[i] stores the mass, position and velocity of the
 *       ith particle
 *
 * Note: This version uses Euler's method to update both the velocity
 *  and the position.
 */
void Update_part(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n, double delta_t) {
  double fact = delta_t/curr[part].m;

# ifdef DEBUG
  printf("Before update of %d:\n", part);
  printf("  Position = (%.3e, %.3e)\n", curr[part].s[X], curr[part].s[Y]);
  printf("  Velocity = (%.3e, %.3e)\n", curr[part].v[X], curr[part].v[Y]);
  printf("  Net force = (%.3e, %.3e)\n", forces[part][X], forces[part][Y]);
# endif
  curr[part].s[X] += delta_t * curr[part].v[X];
  curr[part].s[Y] += delta_t * curr[part].v[Y];
  curr[part].v[X] += fact * forces[part][X];
  curr[part].v[Y] += fact * forces[part][Y];
# ifdef DEBUG
  printf("Position of %d = (%.3e, %.3e), Velocity = (%.3e,%.3e)\n",
     part, curr[part].s[X], curr[part].s[Y],
        curr[part].v[X], curr[part].v[Y]);
# endif
// curr[part].s[X] += delta_t * curr[part].v[X];
// curr[part].s[Y] += delta_t * curr[part].v[Y];
} /* Update_part */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Compute_energy
 * Purpose:  Compute the kinetic and potential energy in the system
 * In args:
 *  curr:  current state of the system, curr[i] stores the mass,
 *      position and velocity of the ith particle
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  kin_en_p: pointer to kinetic energy of system
 *  pot_en_p: pointer to potential energy of system
 */
void Compute_energy(struct particle_s curr[], int n, double* kin_en_p,
   double* pot_en_p) {
  int i, j;
  vect_t diff;
  double pe = 0.0, ke = 0.0;
  double dist, speed_sqr;

  for (i = 0; i < n; i++) {
   speed_sqr = curr[i].v[X]*curr[i].v[X] + curr[i].v[Y]*curr[i].v[Y];
   ke += curr[i].m*speed_sqr;
  }
  ke *= 0.5;

  for (i = 0; i < n-1; i++) {
   for (j = i+1; j < n; j++) {
     diff[X] = curr[i].s[X] - curr[j].s[X];
     diff[Y] = curr[i].s[Y] - curr[j].s[Y];
     dist = sqrt(diff[X]*diff[X] + diff[Y]*diff[Y]);
     pe += -G*curr[i].m*curr[j].m/dist;
   }
  }

  *kin_en_p = ke;
  *pot_en_p = pe;
} /* Compute_energy */

nbody_red.c

omp_nbody_basic.c

// file: 'omp_nbody_basic.c'
/* Purpose: Implement a 2-dimensional n-body solver that uses the 
 *      basic algorithm. So this version directly computes 
 *      all the forces.
 *
 * Compile: gcc -g -Wall -fopenmp -o omp_nbody_basic omp_nbody_basic.c -lm
 *      To turn off output except for timing results, define NO_OUTPUT
 *      To get verbose output, define DEBUG
 *
 * Run:   ./omp_nbody_basic <number of threads> <number of particles>
 *       <number of timesteps> <size of timestep> 
 *       <output frequency> <g|i>
 *       'g': generate initial conditions using a random number
 *          generator
 *       'i': read initial conditions from stdin
 *      A timestep of 0.01 seems to work reasonably well for
 *      the automatically generated data.
 *
 * Input:  If 'g' is specified on the command line, none. 
 *      If 'i', mass, initial position and initial velocity of 
 *       each particle
 * Output:  If the output frequency is k, then position and velocity of 
 *       each particle at every kth timestep
 *
 * Algorithm: Slightly modified version of algorithm in James Demmel, 
 *  "CS 267, Applications of Parallel Computers: Hierarchical 
 *  Methods for the N-Body Problem",
 *  www.cs.berkeley.edu/~demmel/cs267_Spr09, April 20, 2009.
 *
 *  for each timestep t {
 *    for each particle i
 *     compute f(i), the force on i
 *    for each particle i
 *     update position and velocity of i using F = ma
 *    if (output step) Output new positions and velocities
 *  }
 *
 * Force:  The force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  -G m_i m_k (s_i - s_k)/|s_i - s_k|^3
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j, s_j is its position vector
 * (at time t), and G is the gravitational constant (see below). 
 *
 * Integration: We use Euler's method:
 *
 *  v_i(t+1) = v_i(t) + h v'_i(t)
 *  s_i(t+1) = s_i(t) + h v_i(t)
 *
 * Here, v_i(u) is the velocity of the ith particle at time u and
 * s_i(u) is its position.
 *
 * IPP:  Section 6.1.5 (pp. 281 and ff.)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <omp.h>

#define DIM 2 /* Two-dimensional system */
#define X 0  /* x-coordinate subscript */
#define Y 1  /* y-coordinate subscript */

const double G = 6.673e-11; /* Gravitational constant. */
               /* Units are m^3/(kg*s^2) */
// const double G = 0.1; /* Gravitational constant. */
            /* Units are m^3/(kg*s^2) */

typedef double vect_t[DIM]; /* Vector type for position, etc. */

struct particle_s {
  double m; /* Mass   */
  vect_t s; /* Position */
  vect_t v; /* Velocity */
};

void Usage(char* prog_name);
void Get_args(int argc, char* argv[], int* thread_count_p, int* n_p, 
   int* n_steps_p, double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p);
void Get_init_cond(struct particle_s curr[], int n);
void Gen_init_cond(struct particle_s curr[], int n);
void Output_state(double time, struct particle_s curr[], int n);
void Compute_force(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n);
void Update_part(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n, double delta_t);

/*--------------------------------------------------------------------*/
int main(int argc, char* argv[]) {
  int n;           /* Number of particles    */
  int n_steps;        /* Number of timesteps    */
  int step;          /* Current step        */
  int part;          /* Current particle      */
  int output_freq;      /* Frequency of output    */
  double delta_t;       /* Size of timestep      */
  double t;          /* Current Time        */
  struct particle_s* curr;  /* Current state of system  */
  vect_t* forces;       /* Forces on each particle  */
  int thread_count;      /* Number of threads     */
  char g_i;          /*_G_en or _i_nput init conds */
  double start, finish;    /* For timings        */

  Get_args(argc, argv, &thread_count, &n, &n_steps, &delta_t, 
     &output_freq, &g_i);
  curr = malloc(n*sizeof(struct particle_s));
  forces = malloc(n*sizeof(vect_t));
  if (g_i == 'i')
   Get_init_cond(curr, n);
  else
   Gen_init_cond(curr, n);

  start = omp_get_wtime();
# ifndef NO_OUTPUT
  Output_state(0, curr, n);
# endif
# pragma omp parallel num_threads(thread_count) default(none) \
   shared(curr, forces, thread_count, delta_t, n, n_steps, output_freq) \
   private(step, part, t)
  for (step = 1; step <= n_steps; step++) {
   t = step*delta_t;
//  memset(forces, 0, n*sizeof(vect_t));
#   pragma omp for
   for (part = 0; part < n; part++)
     Compute_force(part, forces, curr, n);
#   pragma omp for
   for (part = 0; part < n; part++)
     Update_part(part, forces, curr, n, delta_t);
#   ifndef NO_OUTPUT
#   pragma omp single
   if (step % output_freq == 0)
     Output_state(t, curr, n);
#   endif
  }
  
  finish = omp_get_wtime();
  printf("Elapsed time = %e seconds\n", finish-start);

  free(curr);
  free(forces);
  return 0;
} /* main */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Usage
 * Purpose: Print instructions for command-line and exit
 * In arg:  
 *  prog_name: the name of the program as typed on the command-line
 */
void Usage(char* prog_name) {
  fprintf(stderr, "usage: %s <number of threads> <number of particles>\n",
     prog_name);
  fprintf(stderr, "  <number of timesteps> <size of timestep>\n"); 
  fprintf(stderr, "  <output frequency> <g|i>\n");
  fprintf(stderr, "  'g': program should generate init conds\n");
  fprintf(stderr, "  'i': program should get init conds from stdin\n");
  
  exit(0);
} /* Usage */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_args
 * Purpose:  Get command line args
 * In args:
 *  argc:      number of command line args
 *  argv:      command line args
 * Out args:
 *  thread_count_p: pointer to thread_count, the number of threads
 *  n_p:       pointer to n, the number of particles
 *  n_steps_p:    pointer to n_steps, the number of timesteps
 *  delta_t_p:    pointer to delta_t, the size of each timestep
 *  output_freq_p:  pointer to output_freq, which is the number of
 *           timesteps between steps whose output is printed
 *  g_i_p:      pointer to char which is 'g' if the init conds
 *           should be generated by the program and 'i' if
 *           they should be read from stdin
 */
void Get_args(int argc, char* argv[], int* thread_count_p, int* n_p, 
   int* n_steps_p, double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p) {
  if (argc != 7) Usage(argv[0]);
  *thread_count_p = strtol(argv[1], NULL, 10);
  *n_p = strtol(argv[2], NULL, 10);
  *n_steps_p = strtol(argv[3], NULL, 10);
  *delta_t_p = strtod(argv[4], NULL);
  *output_freq_p = strtol(argv[5], NULL, 10);
  *g_i_p = argv[6][0];

  if (*thread_count_p < 0 || *n_p <= 0 || *n_steps_p < 0 || *delta_t_p <= 0) 
   Usage(argv[0]);
  if (*g_i_p != 'g' && *g_i_p != 'i') Usage(argv[0]);

# ifdef DEBUG
  printf("thread_count = %d\n", *thread_count_p);
  printf("n = %d\n", *n_p);
  printf("n_steps = %d\n", *n_steps_p);
  printf("delta_t = %e\n", *delta_t_p);
  printf("output_freq = %d\n", *output_freq_p);
  printf("g_i = %c\n", *g_i_p);
# endif
} /* Get_args */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_init_cond
 * Purpose:  Read in initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  curr:  array of n structs, each struct stores the mass (scalar),
 *      position (vector), and velocity (vector) of a particle
 */
void Get_init_cond(struct particle_s curr[], int n) {
  int part;

  printf("For each particle, enter (in order):\n");
  printf("  its mass, its x-coord, its y-coord, ");
  printf("its x-velocity, its y-velocity\n");
  for (part = 0; part < n; part++) {
   scanf("%lf", &curr[part].m);
   scanf("%lf", &curr[part].s[X]);
   scanf("%lf", &curr[part].s[Y]);
   scanf("%lf", &curr[part].v[X]);
   scanf("%lf", &curr[part].v[Y]);
  }
} /* Get_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Gen_init_cond
 * Purpose:  Generate initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  curr:  array of n structs, each struct stores the mass (scalar),
 *      position (vector), and velocity (vector) of a particle
 *
 * Note:   The initial conditions place all particles at
 *      equal intervals on the nonnegative x-axis with 
 *      identical masses, and identical initial speeds
 *      parallel to the y-axis. However, some of the
 *      velocities are in the positive y-direction and
 *      some are negative.
 */
void Gen_init_cond(struct particle_s curr[], int n) {
  int part;
  double mass = 5.0e24;
  double gap = 1.0e5;
  double speed = 3.0e4;

  srandom(1);
  for (part = 0; part < n; part++) {
   curr[part].m = mass;
   curr[part].s[X] = part*gap;
   curr[part].s[Y] = 0.0;
   curr[part].v[X] = 0.0;
//  if (random()/((double) RAND_MAX) >= 0.5)
   if (part % 2 == 0)
     curr[part].v[Y] = speed;
   else
     curr[part].v[Y] = -speed;
  }
} /* Gen_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Output_state
 * Purpose:  Print the current state of the system
 * In args:
 *  curr:  array with n elements, curr[i] stores the state (mass,
 *      position and velocity) of the ith particle
 *  n:   number of particles
 */
void Output_state(double time, struct particle_s curr[], int n) {
  int part;
  printf("%.2f\n", time);
  for (part = 0; part < n; part++) {
//  printf("%.3f ", curr[part].m);
   printf("%3d %10.3e ", part, curr[part].s[X]);
   printf(" %10.3e ", curr[part].s[Y]);
   printf(" %10.3e ", curr[part].v[X]);
   printf(" %10.3e\n", curr[part].v[Y]);
  }
  printf("\n");
} /* Output_state */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Compute_force
 * Purpose:  Compute the total force on particle part. 
 * In args:  
 *  part:  the particle on which we're computing the total force
 *  curr:  current state of the system: curr[i] stores the mass,
 *      position and velocity of the ith particle
 *  n:   number of particles
 * Out arg:
 *  forces: force[i] stores the total force on the ith particle
 *
 * Note: This function uses the force due to gravitation. So 
 * the force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  m_i m_k (s_k - s_i)/|s_k - s_i|^2
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j and s_k is its position vector
 * (at time t). 
 */
void Compute_force(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n) {
  int k;
  double mg; 
  vect_t f_part_k;
  double len, len_3, fact;

# ifdef DEBUG
  printf("Current total force on particle %d = (%.3e, %.3e)\n",
     part, forces[part][X], forces[part][Y]);
# endif
  forces[part][X] = forces[part][Y] = 0.0;
  for (k = 0; k < n; k++) {
   if (k != part) {
   /* Compute force on part due to k */
     f_part_k[X] = curr[part].s[X] - curr[k].s[X];
     f_part_k[Y] = curr[part].s[Y] - curr[k].s[Y];
     len = sqrt(f_part_k[X]*f_part_k[X] + f_part_k[Y]*f_part_k[Y]);
     len_3 = len*len*len;
     mg = -G*curr[part].m*curr[k].m;
     fact = mg/len_3;
     f_part_k[X] *= fact;
     f_part_k[Y] *= fact;
  #   ifdef DEBUG
     printf("Force on particle %d due to particle %d = (%.3e, %.3e)\n",
        part, k, f_part_k[X], f_part_k[Y]);
  #   endif
  
     /* Add force in to total forces */
     forces[part][X] += f_part_k[X];
     forces[part][Y] += f_part_k[Y];
   }
  }
} /* Compute_force */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Update_part
 * Purpose:  Update the velocity and position for particle part
 * In args:
 *  part:  the particle we're updating
 *  forces: forces[i] stores the total force on the ith particle
 *  n:    number of particles
 *
 * In/out arg:
 *  curr:  curr[i] stores the mass, position and velocity of the
 *       ith particle
 *
 * Note: This version uses Euler's method to update both the velocity
 *  and the position.
 */
void Update_part(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n, double delta_t) {
  double fact = delta_t/curr[part].m;

# ifdef DEBUG
  printf("Before update of %d:\n", part);
  printf("  Position = (%.3e, %.3e)\n", curr[part].s[X], curr[part].s[Y]);
  printf("  Velocity = (%.3e, %.3e)\n", curr[part].v[X], curr[part].v[Y]);
  printf("  Net force = (%.3e, %.3e)\n", forces[part][X], forces[part][Y]);
# endif
  curr[part].s[X] += delta_t * curr[part].v[X];
  curr[part].s[Y] += delta_t * curr[part].v[Y];
  curr[part].v[X] += fact * forces[part][X];
  curr[part].v[Y] += fact * forces[part][Y];
# ifdef DEBUG
  printf("Position of %d = (%.3e, %.3e), Velocity = (%.3e,%.3e)\n",
     part, curr[part].s[X], curr[part].s[Y],
        curr[part].v[X], curr[part].v[Y]);
# endif
// curr[part].s[X] += delta_t * curr[part].v[X];
// curr[part].s[Y] += delta_t * curr[part].v[Y];
} /* Update_part */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Compute_energy
 * Purpose:  Compute the kinetic and potential energy in the system
 * In args:
 *  curr:  current state of the system, curr[i] stores the mass,
 *      position and velocity of the ith particle
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  kin_en_p: pointer to kinetic energy of system
 *  pot_en_p: pointer to potential energy of system
 */
void Compute_energy(struct particle_s curr[], int n, double* kin_en_p,
   double* pot_en_p) {
  int i, j;
  vect_t diff;
  double pe = 0.0, ke = 0.0;
  double dist, speed_sqr;

  for (i = 0; i < n; i++) {
   speed_sqr = curr[i].v[X]*curr[i].v[X] + curr[i].v[Y]*curr[i].v[Y];
   ke += curr[i].m*speed_sqr;
  }
  ke *= 0.5;

  for (i = 0; i < n-1; i++) {
   for (j = i+1; j < n; j++) {
     diff[X] = curr[i].s[X] - curr[j].s[X];
     diff[Y] = curr[i].s[Y] - curr[j].s[Y];
     dist = sqrt(diff[X]*diff[X] + diff[Y]*diff[Y]);
     pe += -G*curr[i].m*curr[j].m/dist;
   }
  }

  *kin_en_p = ke;
  *pot_en_p = pe;
} /* Compute_energy */

omp_nbody_basic.c

omp_nbody_red.c

// file: 'omp_nbody_red.c'
/* Purpose: Use OpenMP to parallelize a 2-dimensional n-body solver 
 *      that uses the reduced algorithm. This version uses one 
 *      array per thread to store locally computed forces.
 *      These forces are then added into a shared array. It
 *      uses a block schedule for each of the parallel for
 *      except the loop that computes forces, which uses
 *      a cyclic distribution.
 *
 * Compile: gcc -g -Wall -fopenmp -o omp_nbody_red omp_nbody_red.c -lm
 *      To turn off output (e.g., when timing), define NO_OUTPUT
 *      To get verbose output, define DEBUG
 *
 * Run:   ./omp_nbody_red <number of threads> <number of particles>
 *       <number of timesteps> <size of timestep> 
 *       <output frequency> <g|i>
 *       'g': generate initial conditions using a random number
 *          generator
 *       'i': read initial conditions from stdin
 *      0.01 seems to work well as a timestep for the automatically
 *      generated data.
 *
 * Input:  If 'g' is specified on the command line, none. 
 *      If 'i', mass, initial position and initial velocity of 
 *       each particle
 * Output:  If the output frequency is k, then position and velocity of 
 *       each particle at every kth timestep
 *
 * Force:  The force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  -G m_i m_k (s_i - s_k)/|s_i - s_k|^3
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j, s_j is its position vector
 * (at time t), and G is the gravitational constant (see below). 
 *
 * Note that the force on particle k due to particle i is 
 * -(force on i due to k). So we can approximately halve the number 
 * of force computations.
 *
 * Integration: We use Euler's method:
 *
 *  v_i(t+1) = v_i(t) + h v'_i(t)
 *  s_i(t+1) = s_i(t) + h v_i(t)
 *
 * Here, v_i(u) is the velocity of the ith particle at time u and
 * s_i(u) is its position.
 *
 * IPP: Section 6.1.6 (pp. 284 and ff.)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <omp.h>

#define DIM 2 /* Two-dimensional system */
#define X 0  /* x-coordinate subscript */
#define Y 1  /* y-coordinate subscript */

const double G = 6.673e-11; /* Gravitational constant. */
               /* Units are m^3/(kg*s^2) */

typedef double vect_t[DIM]; /* Vector type for position, etc. */

struct particle_s {
  double m; /* Mass   */
  vect_t s; /* Position */
  vect_t v; /* Velocity */
};

void Usage(char* prog_name);
void Get_args(int argc, char* argv[], int* thread_count_p, int* n_p, 
   int* n_steps_p, double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p);
void Get_init_cond(struct particle_s curr[], int n);
void Gen_init_cond(struct particle_s curr[], int n);
void Output_state(double time, struct particle_s curr[], int n);
void Compute_force(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n);
void Update_part(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n, double delta_t);

/*--------------------------------------------------------------------*/
int main(int argc, char* argv[]) {
  int n;           /* Number of particles       */
  int n_steps;        /* Number of timesteps       */
  int step;          /* Current step           */
  int part;          /* Current particle         */
  int output_freq;      /* Frequency of output       */
  double delta_t;       /* Size of timestep         */
  double t;          /* Current Time           */
  struct particle_s* curr;  /* Current state of system     */
  vect_t* forces;       /* Forces on each particle     */
  int thread_count;      /* Number of threads        */
  char g_i;          /* _G_enerate or _i_nput init conds */
  double start, finish;    /* For timing            */
  vect_t* loc_forces;     /* Forces computed by each thread  */

  Get_args(argc, argv, &thread_count, &n, &n_steps, &delta_t, 
     &output_freq, &g_i);
  curr = malloc(n*sizeof(struct particle_s));
  forces = malloc(n*sizeof(vect_t));
  loc_forces = malloc(thread_count*n*sizeof(vect_t));
  if (g_i == 'i')
   Get_init_cond(curr, n);
  else
   Gen_init_cond(curr, n);

  start = omp_get_wtime();
# ifndef NO_OUTPUT
  Output_state(0, curr, n);
# endif
# pragma omp parallel num_threads(thread_count) default(none) \
   shared(curr,forces,thread_count,delta_t,n,n_steps, \
      output_freq,loc_forces) \
   private(step, part, t)
  {
   int my_rank = omp_get_thread_num();
   int thread;

   for (step = 1; step <= n_steps; step++) {
     t = step*delta_t;
//    memset(loc_forces + my_rank*n, 0, n*sizeof(vect_t));
#    pragma omp for
     for (part = 0; part < thread_count*n; part++)
      loc_forces[part][X] = loc_forces[part][Y] = 0.0;
#    ifdef DEBUG
#    pragma omp single
     {
      printf("Step %d, after memset loc_forces = \n", step);
      for (part = 0; part < thread_count*n; part++)
        printf("%d %e %e\n", part, loc_forces[part][X], 
         loc_forces[part][Y]);
      printf("\n");
     }
#    endif
     /* Particle n-1 will have all forces computed after call to
     * Compute_force(n-2, . . .) */
#    pragma omp for schedule(static,1)
     for (part = 0; part < n-1; part++)
      Compute_force(part, loc_forces + my_rank*n, curr, n);
#    pragma omp for 
     for (part = 0; part < n; part++) {
      forces[part][X] = forces[part][Y] = 0.0;
      for (thread = 0; thread < thread_count; thread++) {
        forces[part][X] += loc_forces[thread*n + part][X];
        forces[part][Y] += loc_forces[thread*n + part][Y];
      }
     }
#    pragma omp for
     for (part = 0; part < n; part++)
      Update_part(part, forces, curr, n, delta_t);
#    ifndef NO_OUTPUT
     if (step % output_freq == 0) {
#      pragma omp single
      Output_state(t, curr, n);
     }
#    endif
   } /* for step */
  } /* pragma omp parallel */
  finish = omp_get_wtime();
  printf("Elapsed time = %e seconds\n", finish-start);

  free(curr);
  free(forces);
  free(loc_forces);
  return 0;
} /* main */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Usage
 * Purpose: Print instructions for command-line and exit
 * In arg:  
 *  prog_name: the name of the program as typed on the command-line
 */
void Usage(char* prog_name) {
  fprintf(stderr, "usage: %s <number of threads> <number of particles>\n",
     prog_name);
  fprintf(stderr, "  <number of timesteps> <size of timestep>\n");
  fprintf(stderr, "  <output frequency> <g|i>\n");
  fprintf(stderr, "  'g': program should generate init conds\n");
  fprintf(stderr, "  'i': program should get init conds from stdin\n");
  
  exit(0);
} /* Usage */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_args
 * Purpose:  Get command line args
 * In args:
 *  argc:      number of command line args
 *  argv:      command line args
 * Out args:
 *  thread_count_p: pointer to thread_count
 *  n_p:       pointer to n, the number of particles
 *  n_steps_p:    pointer to n_steps, the number of timesteps
 *  delta_t_p:    pointer to delta_t, the size of each timestep
 *  output_freq_p:  pointer to output_freq, which is the number of
 *           timesteps between steps whose output is printed
 *  g_i_p:      pointer to char which is 'g' if the init conds
 *           should be generated by the program and 'i' if
 *           they should be read from stdin
 */
void Get_args(int argc, char* argv[], int* thread_count_p, int* n_p, 
   int* n_steps_p, double* delta_t_p, int* output_freq_p, 
   char* g_i_p) {
  if (argc != 7) Usage(argv[0]);
  *thread_count_p = strtol(argv[1], NULL, 10);
  *n_p = strtol(argv[2], NULL, 10);
  *n_steps_p = strtol(argv[3], NULL, 10);
  *delta_t_p = strtod(argv[4], NULL);
  *output_freq_p = strtol(argv[5], NULL, 10);
  *g_i_p = argv[6][0];

  if (*thread_count_p <= 0 || *n_p <= 0 || *n_steps_p < 0 ||
    *delta_t_p <= 0) Usage(argv[0]);
  if (*g_i_p != 'g' && *g_i_p != 'i') Usage(argv[0]);

# ifdef DEBUG
  printf("thread_count = %d\n", *thread_count_p);
  printf("n = %d\n", *n_p);
  printf("n_steps = %d\n", *n_steps_p);
  printf("delta_t = %e\n", *delta_t_p);
  printf("output_freq = %d\n", *output_freq_p);
  printf("g_i = %c\n", *g_i_p);
# endif
} /* Get_args */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_init_cond
 * Purpose:  Read in initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  curr:  array of n structs, each struct stores the mass (scalar),
 *      position (vector), and velocity (vector) of a particle
 */
void Get_init_cond(struct particle_s curr[], int n) {
  int part;

  printf("For each particle, enter (in order):\n");
  printf("  its mass, its x-coord, its y-coord, ");
  printf("its x-velocity, its y-velocity\n");
  for (part = 0; part < n; part++) {
   scanf("%lf", &curr[part].m);
   scanf("%lf", &curr[part].s[X]);
   scanf("%lf", &curr[part].s[Y]);
   scanf("%lf", &curr[part].v[X]);
   scanf("%lf", &curr[part].v[Y]);
  }
} /* Get_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Gen_init_cond
 * Purpose:  Generate initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:   number of particles
 * Out args:
 *  curr:  array of n structs, each struct stores the mass (scalar),
 *      position (vector), and velocity (vector) of a particle
 *
 * Note:   The initial conditions place all particles at
 *      equal intervals on the nonnegative x-axis with 
 *      identical masses, and identical initial speeds
 *      parallel to the y-axis. However, some of the
 *      velocities are in the positive y-direction and
 *      some are negative.
 */
void Gen_init_cond(struct particle_s curr[], int n) {
  int part;
  double mass = 5.0e24;
  double gap = 1.0e5;
  double speed = 3.0e4;

  srandom(1);
  for (part = 0; part < n; part++) {
   curr[part].m = mass;
   curr[part].s[X] = part*gap;
   curr[part].s[Y] = 0.0;
   curr[part].v[X] = 0.0;
//  if (random()/((double) RAND_MAX) >= 0.5)
   if (part % 2 == 0)
     curr[part].v[Y] = speed;
   else
     curr[part].v[Y] = -speed;
  }
} /* Gen_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Output_state
 * Purpose:  Print the current state of the system
 * In args:
 *  curr:  array with n elements, curr[i] stores the state (mass,
 *      position and velocity) of the ith particle
 *  n:   number of particles
 */
void Output_state(double time, struct particle_s curr[], int n) {
  int part;
  printf("%.2f\n", time);
  for (part = 0; part < n; part++) {
//  printf("%.3e ", curr[part].m);
   printf("%3d %10.3e ", part, curr[part].s[X]);
   printf(" %10.3e ", curr[part].s[Y]);
   printf(" %10.3e ", curr[part].v[X]);
   printf(" %10.3e\n", curr[part].v[Y]);
  }
  printf("\n");
} /* Output_state */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Compute_force
 * Purpose:  Compute the total force on particle part. Exploit
 *      the symmetry (force on particle i due to particle k) 
 *      = -(force on particle k due to particle i) to also
 *      calculate partial forces on other particles.
 * In args:  
 *  part:  the particle on which we're computing the total force
 *  curr:  current state of the system: curr[i] stores the mass,
 *      position and velocity of the ith particle
 *  n:   number of particles
 * Out arg:
 *  forces: force[i] stores the total force on the ith particle
 *
 * Note: This function uses the force due to gravitation. So 
 * the force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  m_i m_k (s_k - s_i)/|s_k - s_i|^2
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j and s_k is its position vector
 * (at time t). 
 */
void Compute_force(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n) {
  int k;
  double mg; 
  vect_t f_part_k;
  double len, len_3, fact;

# ifdef DEBUG
  printf("Current total force on particle %d = (%.3e, %.3e)\n",
     part, forces[part][X], forces[part][Y]);
# endif
  for (k = part+1; k < n; k++) {
   /* Compute force on part due to k */
   f_part_k[X] = curr[part].s[X] - curr[k].s[X];
   f_part_k[Y] = curr[part].s[Y] - curr[k].s[Y];
   len = sqrt(f_part_k[X]*f_part_k[X] + f_part_k[Y]*f_part_k[Y]);
   len_3 = len*len*len;
   mg = -G*curr[part].m*curr[k].m;
   fact = mg/len_3;
   f_part_k[X] *= fact;
   f_part_k[Y] *= fact;
#   ifdef DEBUG
   printf("Force on particle %d due to particle %d = (%.3e, %.3e)\n",
      part, k, f_part_k[X], f_part_k[Y]);
#   endif

   /* Add force into total forces */
   forces[part][X] += f_part_k[X];
   forces[part][Y] += f_part_k[Y];
   forces[k][X] -= f_part_k[X];
   forces[k][Y] -= f_part_k[Y];
  }
} /* Compute_force */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Update_part
 * Purpose:  Update the velocity and position for particle part
 * In args:
 *  part:  the particle we're updating
 *  forces: forces[i] stores the total force on the ith particle
 *  n:    number of particles
 *
 * In/out arg:
 *  curr:  curr[i] stores the mass, position and velocity of the
 *       ith particle
 *
 * Note: This version uses Euler's method to update both the velocity
 *  and the position.
 */
void Update_part(int part, vect_t forces[], struct particle_s curr[], 
   int n, double delta_t) {
  double fact = delta_t/curr[part].m;

# ifdef DEBUG
  printf("Before update of %d:\n", part);
  printf("  Position = (%.3e, %.3e)\n", curr[part].s[X], curr[part].s[Y]);
  printf("  Velocity = (%.3e, %.3e)\n", curr[part].v[X], curr[part].v[Y]);
  printf("  Net force = (%.3e, %.3e)\n", forces[part][X], forces[part][Y]);
# endif
  curr[part].s[X] += delta_t * curr[part].v[X];
  curr[part].s[Y] += delta_t * curr[part].v[Y];
  curr[part].v[X] += fact * forces[part][X];
  curr[part].v[Y] += fact * forces[part][Y];
# ifdef DEBUG
  printf("Position of %d = (%.3e, %.3e), Velocity = (%.3e,%.3e)\n",
     part, curr[part].s[X], curr[part].s[Y],
        curr[part].v[X], curr[part].v[Y]);
# endif
// curr[part].s[X] += delta_t * curr[part].v[X];
// curr[part].s[Y] += delta_t * curr[part].v[Y];
} /* Update_part */

omp_nbody_red.c

mpi_nbody_basic.c

// file: 'mpi_nbody_basic.c'
/* Purpose: Implement a 2-dimensional n-body solver that uses the 
 *      basic algorithm. This version uses an in-place Allgather
 *
 * Compile: mpicc -g -Wall -o mpi_nbody_basic mpi_nbody_basic.c -lm
 *      To turn off output (e.g., when timing), define NO_OUTPUT
 *      To get verbose output, define DEBUG
 *
 * Run:   mpiexec -n <number of processes> ./mpi_nbody_basic
 *       <number of particles> <number of timesteps> <size of timestep> 
 *       <output frequency> <g|i>
 *       'g': generate initial conditions using a random number
 *          generator
 *       'i': read initial conditions from stdin
 *       number of particles should be evenly divisible by the number
 *         of MPI processes
 *      A stepsize of 0.01 seems to work well with automatically
 *      generated data.
 *
 * Input:  If 'g' is specified on the command line, none. 
 *      If 'i', mass, initial position and initial velocity of 
 *       each particle
 * Output:  If the output frequency is k, then position and velocity of 
 *       each particle at every kth timestep. This value is
 *       ignored (but still necessary) if NO_OUTPUT is defined
 *
 *  for each timestep t {
 *    for each particle i I own
 *     compute F(i), the total force on i
 *    for each particle i I own
 *     update position and velocity of i using F(i) = ma
 *    Allgather positions
 *    if (output step) {
 *     Allgather velocities
 *     Output new positions and velocities
 *    }
 *  }
 *
 * Force:  The force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  -G m_i m_k (s_i - s_k)/|s_i - s_k|^3
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j, s_j is its position vector
 * (at time t), and G is the gravitational constant (see below). 
 *
 * Note that the force on particle k due to particle i is 
 * -(force on i due to k). So we could approximately halve the number 
 * of force computations. This version of the program does not
 * exploit this.
 *
 * Integration: We use Euler's method:
 *
 *  v_i(t+1) = v_i(t) + h v'_i(t)
 *  s_i(t+1) = s_i(t) + h v_i(t)
 *
 * Here, v_i(u) is the velocity of the ith particle at time u and
 * s_i(u) is its position.
 *
 * Notes:
 * 1. Each process stores the masses of all the particles: the
 *   masses array has dimension n = number of particles.
 *
 * IPP: Section 6.1.9 (pp. 290 and ff.)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <mpi.h>

#define DIM 2 /* Two-dimensional system */
#define X 0  /* x-coordinate subscript */
#define Y 1  /* y-coordinate subscript */

typedef double vect_t[DIM]; /* Vector type for position, etc. */

/* Global variables. Except or vel all are unchanged after being set */
const double G = 6.673e-11; /* Gravitational constant. */
               /* Units are m^3/(kg*s^2) */
int my_rank, comm_sz;
MPI_Comm comm;
MPI_Datatype vect_mpi_t;

/* Scratch array used by process 0 for global velocity I/O */
vect_t *vel = NULL;

void Usage(char* prog_name);
void Get_args(int argc, char* argv[], int* n_p, int* n_steps_p, 
   double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p);
void Get_init_cond(double masses[], vect_t pos[], 
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n);
void Gen_init_cond(double masses[], vect_t pos[], 
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n);
void Output_state(double time, double masses[], vect_t pos[],
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n);
void Compute_force(int loc_part, double masses[], vect_t loc_forces[], 
   vect_t pos[], int n, int loc_n);
void Update_part(int loc_part, double masses[], vect_t loc_forces[], 
   vect_t loc_pos[], vect_t loc_vel[], int n, int loc_n, double delta_t);

/*--------------------------------------------------------------------*/
int main(int argc, char* argv[]) {
  int n;           /* Total number of particles */
  int loc_n;         /* Number of my particles   */
  int n_steps;        /* Number of timesteps    */
  int step;          /* Current step        */
  int loc_part;        /* Current local particle   */
  int output_freq;      /* Frequency of output    */
  double delta_t;       /* Size of timestep      */
  double t;          /* Current Time        */
  double* masses;       /* All the masses       */
  vect_t* loc_pos;      /* Positions of my particles */
  vect_t* pos;        /* Positions of all particles */
  vect_t* loc_vel;      /* Velocities of my particles */
  vect_t* loc_forces;     /* Forces on my particles   */

  char g_i;          /*_G_en or _i_nput init conds */
  double start, finish;    /* For timings        */

  MPI_Init(&argc, &argv);
  comm = MPI_COMM_WORLD;
  MPI_Comm_size(comm, &comm_sz);
  MPI_Comm_rank(comm, &my_rank);

  Get_args(argc, argv, &n, &n_steps, &delta_t, &output_freq, &g_i);
  loc_n = n/comm_sz; /* n should be evenly divisible by comm_sz */
  masses = malloc(n*sizeof(double));
  pos = malloc(n*sizeof(vect_t));
  loc_forces = malloc(loc_n*sizeof(vect_t));
  loc_pos = pos + my_rank*loc_n;
  loc_vel = malloc(loc_n*sizeof(vect_t));
  if (my_rank == 0) vel = malloc(n*sizeof(vect_t));
  MPI_Type_contiguous(DIM, MPI_DOUBLE, &vect_mpi_t);
  MPI_Type_commit(&vect_mpi_t);

  if (g_i == 'i')
   Get_init_cond(masses, pos, loc_vel, n, loc_n);
  else
   Gen_init_cond(masses, pos, loc_vel, n, loc_n);

  start = MPI_Wtime();
# ifndef NO_OUTPUT
  Output_state(0.0, masses, pos, loc_vel, n, loc_n);
# endif
  for (step = 1; step <= n_steps; step++) {
   t = step*delta_t;
   for (loc_part = 0; loc_part < loc_n; loc_part++)
     Compute_force(loc_part, masses, loc_forces, pos, n, loc_n);
   for (loc_part = 0; loc_part < loc_n; loc_part++)
     Update_part(loc_part, masses, loc_forces, loc_pos, loc_vel, 
        n, loc_n, delta_t);
   MPI_Allgather(MPI_IN_PLACE, loc_n, vect_mpi_t, 
          pos, loc_n, vect_mpi_t, comm);
#   ifndef NO_OUTPUT
   if (step % output_freq == 0)
     Output_state(t, masses, pos, loc_vel, n, loc_n);
#   endif
  }
  
  finish = MPI_Wtime();
  if (my_rank == 0)
   printf("Elapsed time = %e seconds\n", finish-start);

  MPI_Type_free(&vect_mpi_t);
  free(masses);
  free(pos);
  free(loc_forces);
  free(loc_vel);
  if (my_rank == 0) free(vel);

  MPI_Finalize();

  return 0;
} /* main */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Usage
 * Purpose: Print instructions for command-line and exit
 * In arg:  
 *  prog_name: the name of the program as typed on the command-line
 */
void Usage(char* prog_name) {
  
  fprintf(stderr, "usage: mpiexec -n <number of processes> %s\n", prog_name);
  fprintf(stderr, "  <number of particles> <number of timesteps>\n");
  fprintf(stderr, "  <size of timestep> <output frequency>\n");
  fprintf(stderr, "  <g|i>\n");
  fprintf(stderr, "  'g': program should generate init conds\n");
  fprintf(stderr, "  'i': program should get init conds from stdin\n");
  
  exit(0);
} /* Usage */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_args
 * Purpose:  Get command line args
 * In args:
 *  argc:      number of command line args
 *  argv:      command line args
 * Out args:
 *  n_p:       pointer to n, the number of particles
 *  n_steps_p:    pointer to n_steps, the number of timesteps
 *  delta_t_p:    pointer to delta_t, the size of each timestep
 *  output_freq_p:  pointer to output_freq, which is the number of
 *           timesteps between steps whose output is printed
 *  g_i_p:      pointer to char which is 'g' if the init conds
 *           should be generated by the program and 'i' if
 *           they should be read from stdin
 */
void Get_args(int argc, char* argv[], int* n_p, int* n_steps_p, 
   double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p) {
  if (my_rank == 0) {
   if (argc != 6) Usage(argv[0]);
   *n_p = strtol(argv[1], NULL, 10);
   *n_steps_p = strtol(argv[2], NULL, 10);
   *delta_t_p = strtod(argv[3], NULL);
   *output_freq_p = strtol(argv[4], NULL, 10);
   *g_i_p = argv[5][0];
  }
  MPI_Bcast(n_p, 1, MPI_INT, 0, comm);
  MPI_Bcast(n_steps_p, 1, MPI_INT, 0, comm);
  MPI_Bcast(delta_t_p, 1, MPI_DOUBLE, 0, comm);
  MPI_Bcast(output_freq_p, 1, MPI_INT, 0, comm);
  MPI_Bcast(g_i_p, 1, MPI_CHAR, 0, comm);

  if (*n_p <= 0 || *n_steps_p < 0 || *delta_t_p <= 0) {
   if (my_rank == 0) Usage(argv[0]);
   MPI_Finalize();
   exit(0);
  }
  if (*g_i_p != 'g' && *g_i_p != 'i') {
   if (my_rank == 0) Usage(argv[0]);
   MPI_Finalize();
   exit(0);
  }
# ifdef DEBUG
  if (my_rank == 0) {
   printf("n = %d\n", *n_p);
   printf("n_steps = %d\n", *n_steps_p);
   printf("delta_t = %e\n", *delta_t_p);
   printf("output_freq = %d\n", *output_freq_p);
   printf("g_i = %c\n", *g_i_p);
  }
# endif
} /* Get_args */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:  Get_init_cond
 * Purpose:  Read in initial conditions: mass, position and velocity
 *       for each particle
 * In args: 
 *  n:    total number of particles
 *  loc_n:  number of particles assigned to this process
 * Out args:
 *  masses: global array of the masses of the particles
 *  pos:   global array of positions
 *  loc_vel: local array of velocities assigned to this process.
 *
 * Global var:
 *  vel:   Scratch. Used by process 0 for global velocities
 */
void Get_init_cond(double masses[], vect_t pos[], 
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n) {
  int part;

  if (my_rank == 0) {
   printf("For each particle, enter (in order):\n");
   printf("  its mass, its x-coord, its y-coord, ");
   printf("its x-velocity, its y-velocity\n");
   for (part = 0; part < n; part++) {
     scanf("%lf", &masses[part]);
     scanf("%lf", &pos[part][X]);
     scanf("%lf", &pos[part][Y]);
     scanf("%lf", &vel[part][X]);
     scanf("%lf", &vel[part][Y]);
   }
  }
  MPI_Bcast(masses, n, MPI_DOUBLE, 0, comm);
  MPI_Bcast(pos, n, vect_mpi_t, 0, comm);
  MPI_Scatter(vel, loc_n, vect_mpi_t, 
     loc_vel, loc_n, vect_mpi_t, 0, comm);
} /* Get_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Gen_init_cond
 * Purpose:  Generate initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:    total number of particles
 *  loc_n:  number of particles assigned to this process
 * Out args:
 *  masses: global array of the masses of the particles
 *  pos:   global array of positions
 *  loc_vel: local array of velocities assigned to this process.
 * Global var:
 *  vel:   Scratch. Used by process 0 for global velocities
 *
 * Note:   The initial conditions place all particles at
 *      equal intervals on the nonnegative x-axis with 
 *      identical masses, and identical initial speeds
 *      parallel to the y-axis. However, some of the
 *      velocities are in the positive y-direction and
 *      some are negative.
 */
void Gen_init_cond(double masses[], vect_t pos[], 
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n) {
  int part;
  double mass = 5.0e24;
  double gap = 1.0e5;
  double speed = 3.0e4;

  if (my_rank == 0) {
//  srandom(1);
   for (part = 0; part < n; part++) {
     masses[part] = mass;
     pos[part][X] = part*gap;
     pos[part][Y] = 0.0;
     vel[part][X] = 0.0;
//    if (random()/((double) RAND_MAX) >= 0.5)
     if (part % 2 == 0)
      vel[part][Y] = speed;
     else
      vel[part][Y] = -speed;
   }
  }

  MPI_Bcast(masses, n, MPI_DOUBLE, 0, comm);
  MPI_Bcast(pos, n, vect_mpi_t, 0, comm);
  MPI_Scatter(vel, loc_n, vect_mpi_t, 
     loc_vel, loc_n, vect_mpi_t, 0, comm);
} /* Gen_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:  Output_state
 * Purpose:  Print the current state of the system
 * In args:
 *  time:  current time
 *  masses: global array of particle masses
 *  pos:   global array of particle positions
 *  loc_vel: local array of my particle velocities
 *  n:    total number of particles
 *  loc_n:  number of my particles
 */
void Output_state(double time, double masses[], vect_t pos[],
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n) {
  int part;

  MPI_Gather(loc_vel, loc_n, vect_mpi_t, vel, loc_n, vect_mpi_t, 
     0, comm);
  if (my_rank == 0) {
   printf("%.2f\n", time);
   for (part = 0; part < n; part++) {
//    printf("%.3f ", masses[part]);
     printf("%3d %10.3e ", part, pos[part][X]);
     printf(" %10.3e ", pos[part][Y]);
     printf(" %10.3e ", vel[part][X]);
     printf(" %10.3e\n", vel[part][Y]);
   }
   printf("\n");
  }
} /* Output_state */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:    Compute_force
 * Purpose:    Compute the total force on particle loc_part. Don't 
 *         exploit the symmetry (force on particle i due to 
 *         particle k) = -(force on particle k due to particle i) 
 * In args:  
 *  loc_part:  the particle (local index) on which we're computing 
 *         the total force
 *  masses:   global array of particle masses
 *  pos:     global array of particle positions
 *  n:      total number of particles
 *  loc_n:    number of my particles
 * Out arg:
 *  loc_forces: array of total forces acting on my particles
 *
 * Note: This function uses the force due to gravitation. So 
 * the force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  m_i m_k (s_k - s_i)/|s_k - s_i|^2
 *
 * Here, m_k is the mass of particle k and s_k is its position vector
 * (at time t). 
 */
void Compute_force(int loc_part, double masses[], vect_t loc_forces[], 
   vect_t pos[], int n, int loc_n) {
  int k, part;
  double mg; 
  vect_t f_part_k;
  double len, len_3, fact;

  /* Global index corresponding to loc_part */
  part = my_rank*loc_n + loc_part;
  loc_forces[loc_part][X] = loc_forces[loc_part][Y] = 0.0;
# ifdef DEBUG
  printf("Proc %d > Current total force on part %d = (%.3e, %.3e)\n",
     my_rank, part, loc_forces[loc_part][X], 
     loc_forces[loc_part][Y]);
# endif
  for (k = 0; k < n; k++) {
   if (k != part) {
     /* Compute force on part due to k */
     f_part_k[X] = pos[part][X] - pos[k][X];
     f_part_k[Y] = pos[part][Y] - pos[k][Y];
     len = sqrt(f_part_k[X]*f_part_k[X] + f_part_k[Y]*f_part_k[Y]);
     len_3 = len*len*len;
     mg = -G*masses[part]*masses[k];
     fact = mg/len_3;
     f_part_k[X] *= fact;
     f_part_k[Y] *= fact;
#    ifdef DEBUG
     printf("Proc %d > Force on part %d due to part %d = (%.3e, %.3e)\n",
        my_rank, part, k, f_part_k[X], f_part_k[Y]);
#    endif
  
     /* Add force in to total forces */
     loc_forces[loc_part][X] += f_part_k[X];
     loc_forces[loc_part][Y] += f_part_k[Y];
   }
  }
} /* Compute_force */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Update_part
 * Purpose:  Update the velocity and position for particle loc_part
 * In args:
 *  loc_part:  local index of the particle we're updating
 *  masses:   global array of particle masses
 *  loc_forces: local array of total forces
 *  n:      total number of particles
 *  loc_n:    number of particles assigned to this process
 *  delta_t:   step size
 *
 * In/out args:
 *  loc_pos:   local array of positions
 *  loc_vel:   local array of velocities
 *
 * Note: This version uses Euler's method to update both the velocity
 *  and the position.
 */
void Update_part(int loc_part, double masses[], vect_t loc_forces[], 
   vect_t loc_pos[], vect_t loc_vel[], int n, int loc_n, 
   double delta_t) {
  int part;
  double fact;

  part = my_rank*loc_n + loc_part;
  fact = delta_t/masses[part];
# ifdef DEBUG
  printf("Proc %d > Before update of %d:\n", my_rank, part);
  printf("  Position = (%.3e, %.3e)\n", 
     loc_pos[loc_part][X], loc_pos[loc_part][Y]);
  printf("  Velocity = (%.3e, %.3e)\n", 
     loc_vel[loc_part][X], loc_vel[loc_part][Y]);
  printf("  Net force = (%.3e, %.3e)\n", 
     loc_forces[loc_part][X], loc_forces[loc_part][Y]);
# endif
  loc_pos[loc_part][X] += delta_t * loc_vel[loc_part][X];
  loc_pos[loc_part][Y] += delta_t * loc_vel[loc_part][Y];
  loc_vel[loc_part][X] += fact * loc_forces[loc_part][X];
  loc_vel[loc_part][Y] += fact * loc_forces[loc_part][Y];
# ifdef DEBUG
  printf("Proc %d > Position of %d = (%.3e, %.3e), Velocity = (%.3e,%.3e)\n",
     my_rank, part, loc_pos[loc_part][X], loc_pos[loc_part][Y],
        loc_vel[loc_part][X], loc_vel[loc_part][Y]);
# endif
} /* Update_part */

mpi_nbody_basic.c

mpi_nbody_red.c

// file: 'mpi_nbody_red.c'
/* Purpose: Implement a 2-dimensional n-body solver that uses the 
 *      reduced algorithm. In this version, we reduce storage 
 *      and communication over the original MPI version 
 *      and we slightly improve the organization of the loops 
 *      in Compute_proc_forces
 *
 * Compile: mpicc -g -Wall -o mpi_nbody_red mpi_nbody_red.c -lm
 *      To turn off output (e.g., when timing), define NO_OUTPUT
 *      To get verbose output, define DEBUG
 *
 * Run:   mpiexec -n <number of processes> ./mpi_nbody_red
 *       <number of particles> <number of timesteps> <size of timestep> 
 *       <output frequency> <g|i>
 *       'g': generate initial conditions using a random number
 *          generator
 *       'i': read initial conditions from stdin
 *       number of particles should be evenly divisible by the number
 *         of MPI processes
 *      A stepsize of 0.01 seems to work well with the automatically
 *      generated input.
 *
 * Input:  If 'g' is specified on the command line, none. 
 *      If 'i', mass, initial position and initial velocity of 
 *       each particle
 * Output:  If the output frequency is k, then position and velocity of 
 *       each particle at every kth timestep. This value is
 *       ignored (but still necessary) if NO_OUTPUT is defined
 *
 *  for each timestep t {
 *    for each particle i I own
 *     compute F(i), the total force on i
 *    for each particle i I own
 *     update position and velocity of i using F(i) = ma
 *    Allgather positions
 *    if (output step) {
 *     Allgather velocities
 *     Output new positions and velocities
 *    }
 *  }
 *
 * Force:  The force on particle i due to particle k is given by
 *
 *  -G m_i m_k (s_i - s_k)/|s_i - s_k|^3
 *
 * Here, m_j is the mass of particle j, s_j is its position vector
 * (at time t), and G is the gravitational constant (see below). 
 *
 * Note that the force on particle k due to particle i is 
 * -(force on i due to k). So we can approximately halve the number 
 * of force computations. This version of the program attempts to
 * exploit this.
 *
 * Integration: We use Euler's method:
 *
 *  v_i(t+1) = v_i(t) + h v'_i(t)
 *  s_i(t+1) = s_i(t) + h v_i(t)
 *
 * Here, v_i(u) is the velocity of the ith particle at time u and
 * s_i(u) is its position.
 *
 * Notes:
 * 1. Each process stores the masses of all the particles: the
 *   masses array had dimension n = number of particles. This
 *   can be easily modified so that each process stores only
 *   n/p. 
 * 2. This version uses a cyclic distribution of the particles.
 *
 * IPP: Section 6.1.10 (pp. 292 and ff.)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <mpi.h>

#define DIM 2 /* Two-dimensional system */
#define X 0  /* x-coordinate subscript */
#define Y 1  /* y-coordinate subscript */

typedef double vect_t[DIM]; /* Vector type for position, etc. */

/* Global variables. Except for vel all are unchanged after being set */
const double G = 6.673e-11; /* Gravitational constant. */
               /* Units are m^3/(kg*s^2) */
int my_rank, comm_sz;
MPI_Comm comm;
MPI_Datatype vect_mpi_t;
MPI_Datatype cyclic_mpi_t;

/* Scratch arrays used by process 0 for I/O */
vect_t *vel = NULL;
vect_t *pos = NULL;

void Usage(char* prog_name);
void Get_args(int argc, char* argv[], int* n_p, int* n_steps_p, 
   double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p);
void Build_cyclic_mpi_type(int loc_n);
void Get_init_cond(double masses[], vect_t loc_pos[], 
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n);
void Gen_init_cond(double masses[], vect_t loc_pos[], 
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n);
void Output_state(double time, double masses[], vect_t loc_pos[],
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n);
void Compute_forces(double masses[], vect_t tmp_data[], 
   vect_t loc_forces[], vect_t loc_pos[], int n, int loc_n);
void Compute_proc_forces(double masses[], vect_t tmp_data[], 
   vect_t loc_forces[], vect_t pos1[], int loc_n1, int rk1, 
   int loc_n2, int rk2, int n, int p);
int Local_to_global(int loc_part, int proc_rk, int proc_count);
int Global_to_local(int gbl_part, int proc_rk, int proc_count);
int First_index(int gbl1, int proc_rk1, int proc_rk2, int proc_count);
void Compute_force_pair(double m1, double m2, vect_t pos1, vect_t pos2,
   vect_t force1, vect_t force2);
void Update_part(int loc_part, double masses[], vect_t loc_forces[], 
   vect_t loc_pos[], vect_t loc_vel[], int n, int loc_n, double delta_t);

/*--------------------------------------------------------------------*/
int main(int argc, char* argv[]) {
  int n;           /* Total number of particles   */
  int loc_n;         /* Number of my particles    */
  int n_steps;        /* Number of timesteps      */
  int step;          /* Current step         */
  int output_freq;      /* Frequency of output      */
  double delta_t;       /* Size of timestep       */
  double t;          /* Current Time         */
  double* masses;       /* All the masses        */
  vect_t* loc_pos;      /* Positions of my particles   */
  vect_t* tmp_data;      /* Received positions and forces */
  vect_t* loc_vel;      /* Velocities of my particles  */
  vect_t* loc_forces;     /* Forces on my particles    */
  int loc_part;

  char g_i;          /*_G_en or _i_nput init conds */
  double start, finish;    /* For timings        */

  MPI_Init(&argc, &argv);
  comm = MPI_COMM_WORLD;
  MPI_Comm_size(comm, &comm_sz);
  MPI_Comm_rank(comm, &my_rank);

  Get_args(argc, argv, &n, &n_steps, &delta_t, &output_freq, &g_i);
  loc_n = n/comm_sz; /* n should be evenly divisible by comm_sz */
  masses = malloc(n*sizeof(double));
  tmp_data = malloc(2*loc_n*sizeof(vect_t));
  loc_forces = malloc(loc_n*sizeof(vect_t));
  loc_pos = malloc(loc_n*sizeof(vect_t));
  loc_vel = malloc(loc_n*sizeof(vect_t));
  if (my_rank == 0) {
   pos = malloc(n*sizeof(vect_t));
   vel = malloc(n*sizeof(vect_t));
  }
  MPI_Type_contiguous(DIM, MPI_DOUBLE, &vect_mpi_t);
  MPI_Type_commit(&vect_mpi_t);
  Build_cyclic_mpi_type(loc_n);

  if (g_i == 'i')
   Get_init_cond(masses, loc_pos, loc_vel, n, loc_n);
  else
   Gen_init_cond(masses, loc_pos, loc_vel, n, loc_n);

  start = MPI_Wtime();
# ifndef NO_OUTPUT
  Output_state(0.0, masses, loc_pos, loc_vel, n, loc_n);
# endif
  for (step = 1; step <= n_steps; step++) {
   t = step*delta_t;
   Compute_forces(masses, tmp_data, loc_forces, loc_pos, 
      n, loc_n);
   for (loc_part = 0; loc_part < loc_n; loc_part++)
     Update_part(loc_part, masses, loc_forces, loc_pos, loc_vel, 
        n, loc_n, delta_t);
#   ifndef NO_OUTPUT
   if (step % output_freq == 0)
     Output_state(t, masses, loc_pos, loc_vel, n, loc_n);
#   endif
  }
  
  finish = MPI_Wtime();
  if (my_rank == 0)
   printf("Elapsed time = %e seconds\n", finish-start);

  MPI_Type_free(&vect_mpi_t);
  MPI_Type_free(&cyclic_mpi_t);
  free(masses);
  free(tmp_data);
  free(loc_forces);
  free(loc_pos);
  free(loc_vel);
  if (my_rank == 0) {
   free(pos);
   free(vel);
  }

  MPI_Finalize();

  return 0;
} /* main */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Usage
 * Purpose: Print instructions for command-line and exit
 * In arg:  
 *  prog_name: the name of the program as typed on the command-line
 */
void Usage(char* prog_name) {
  
  fprintf(stderr, "usage: mpiexec -n <number of processes> %s\n", prog_name);
  fprintf(stderr, "  <number of particles> <number of timesteps>\n");
  fprintf(stderr, "  <size of timestep> <output frequency>\n");
  fprintf(stderr, "  <g|i>\n");
  fprintf(stderr, "  'g': program should generate init conds\n");
  fprintf(stderr, "  'i': program should get init conds from stdin\n");
  
} /* Usage */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Get_args
 * Purpose:  Get command line args
 * In args:
 *  argc:      number of command line args
 *  argv:      command line args
 * Out args:
 *  n_p:       pointer to n, the number of particles
 *  n_steps_p:    pointer to n_steps, the number of timesteps
 *  delta_t_p:    pointer to delta_t, the size of each timestep
 *  output_freq_p:  pointer to output_freq, which is the number of
 *           timesteps between steps whose output is printed
 *  g_i_p:      pointer to char which is 'g' if the init conds
 *           should be generated by the program and 'i' if
 *           they should be read from stdin
 */
void Get_args(int argc, char* argv[], int* n_p, int* n_steps_p, 
   double* delta_t_p, int* output_freq_p, char* g_i_p) {
  if (my_rank == 0) {
   if (argc != 6) {
     Usage(argv[0]);
     *n_p = *n_steps_p = *output_freq_p = 0;
     *delta_t_p = 0.0;
     *g_i_p = 'g';
   } else {
     *n_p = strtol(argv[1], NULL, 10);
     *n_steps_p = strtol(argv[2], NULL, 10);
     *delta_t_p = strtod(argv[3], NULL);
     *output_freq_p = strtol(argv[4], NULL, 10);
     *g_i_p = argv[5][0];
   }
  }
  MPI_Bcast(n_p, 1, MPI_INT, 0, comm);
  MPI_Bcast(n_steps_p, 1, MPI_INT, 0, comm);
  MPI_Bcast(delta_t_p, 1, MPI_DOUBLE, 0, comm);
  MPI_Bcast(output_freq_p, 1, MPI_INT, 0, comm);
  MPI_Bcast(g_i_p, 1, MPI_CHAR, 0, comm);

  if (*n_p <= 0 || *n_steps_p < 0 || *delta_t_p <= 0) {
   if (my_rank == 0 && argc > 6) Usage(argv[0]);
   MPI_Finalize();
   exit(0);
  }
  if (*g_i_p != 'g' && *g_i_p != 'i') {
   if (my_rank == 0) Usage(argv[0]);
   MPI_Finalize();
   exit(0);
  }
# ifdef DEBUG
  if (my_rank == 0) {
   printf("n = %d\n", *n_p);
   printf("n_steps = %d\n", *n_steps_p);
   printf("delta_t = %e\n", *delta_t_p);
   printf("output_freq = %d\n", *output_freq_p);
   printf("g_i = %c\n", *g_i_p);
  }
# endif
} /* Get_args */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:     Build_cyclic_mpi_type
 * Purpose:     Build an MPI derived datatype that can be used with
 *          cyclically distributed data.
 * In arg:
 *  loc_n:     The number of elements assigned to each process
 * Global out:
 *  cyclic_mpi_t: An MPI datatype that can be used with cyclically
 *          distributed data
 */
void Build_cyclic_mpi_type(int loc_n) {
  MPI_Datatype temp_mpi_t;
  MPI_Aint lb, extent;

  MPI_Type_vector(loc_n, 1, comm_sz, vect_mpi_t, &temp_mpi_t);
  MPI_Type_get_extent(vect_mpi_t, &lb, &extent);
  MPI_Type_create_resized(temp_mpi_t, lb, extent, &cyclic_mpi_t);
  MPI_Type_commit(&cyclic_mpi_t);

} /* Build_cyclic_mpi_type */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:  Get_init_cond
 * Purpose:  Read in initial conditions: mass, position and velocity
 *       for each particle
 * In args: 
 *  n:    total number of particles
 *  loc_n:  number of particles assigned to this process
 * Out args:
 *  masses: global array of the masses of the particles
 *  loc_pos: local array of the positions of the particles assigned
 *       to this process
 *  loc_vel: local array of velocities assigned to this process.
 *
 * Global var:
 *  pos:   Scratch. Used by process 0 for global positions
 *  vel:   Scratch. Used by process 0 for global velocities
 */
void Get_init_cond(double masses[], vect_t loc_pos[],
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n) {
  int part;

  if (my_rank == 0) {
   printf("For each particle, enter (in order):\n");
   printf("  its mass, its x-coord, its y-coord, ");
   printf("its x-velocity, its y-velocity\n");
   for (part = 0; part < n; part++) {
     scanf("%lf", &masses[part]);
     scanf("%lf", &pos[part][X]);
     scanf("%lf", &pos[part][Y]);
     scanf("%lf", &vel[part][X]);
     scanf("%lf", &vel[part][Y]);
   }
  }
  MPI_Bcast(masses, n, MPI_DOUBLE, 0, comm);
  MPI_Scatter(pos, 1, cyclic_mpi_t, 
     loc_pos, loc_n, vect_mpi_t, 0, comm);
  MPI_Scatter(vel, 1, cyclic_mpi_t, 
     loc_vel, loc_n, vect_mpi_t, 0, comm);
} /* Get_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Gen_init_cond
 * Purpose:  Generate initial conditions: mass, position and velocity
 *      for each particle
 * In args: 
 *  n:    total number of particles
 *  loc_n:  number of particles assigned to this process
 * Out args:
 *  masses: global array of the masses of the particles
 *  pos:   global array of positions
 *  loc_pos: local array of the positions of the particles assigned
 *       to this process
 *  loc_vel: local array of velocities assigned to this process.
 * Global vars:
 *  pos:   Scratch. Used by process 0 for global positions
 *  vel:   Scratch. Used by process 0 for global velocities
 *
 * Note:   The initial conditions place all particles at
 *      equal intervals on the nonnegative x-axis with 
 *      identical masses, and identical initial speeds
 *      parallel to the y-axis. However, some of the
 *      velocities are in the positive y-direction and
 *      some are negative.
 */
void Gen_init_cond(double masses[], vect_t loc_pos[], 
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n) {
  int part;
  double mass = 5.0e24;
  double gap = 1.0e5;
  double speed = 3.0e4;

  if (my_rank == 0) {
//  srandom(1);
   for (part = 0; part < n; part++) {
     masses[part] = mass;
     pos[part][X] = part*gap;
     pos[part][Y] = 0.0;
     vel[part][X] = 0.0;
//    if (random()/((double) RAND_MAX) >= 0.5)
     if (part % 2 == 0)
      vel[part][Y] = speed;
     else
      vel[part][Y] = -speed;
   }
  }

  MPI_Bcast(masses, n, MPI_DOUBLE, 0, comm);
  MPI_Scatter(pos, 1, cyclic_mpi_t, 
     loc_pos, loc_n, vect_mpi_t, 0, comm);
  MPI_Scatter(vel, 1, cyclic_mpi_t, 
     loc_vel, loc_n, vect_mpi_t, 0, comm);
} /* Gen_init_cond */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:  Output_state
 * Purpose:  Print the current state of the system
 * In args:
 *  time:  current time
 *  masses: global array of particle masses
 *  loc_pos: local array of particle positions
 *  loc_vel: local array of my particle velocities
 *  n:    total number of particles
 *  loc_n:  number of my particles
 * Global vars:
 *  pos:   Scratch. Used by proc 0 for global positions
 *  vel:   Scratch. Used by proc 0 for global velocities
 */
void Output_state(double time, double masses[], vect_t loc_pos[],
   vect_t loc_vel[], int n, int loc_n) {
  int part;

  MPI_Gather(loc_pos, loc_n, vect_mpi_t, pos, 1, cyclic_mpi_t, 
     0, comm);
  MPI_Gather(loc_vel, loc_n, vect_mpi_t, vel, 1, cyclic_mpi_t, 
     0, comm);
  if (my_rank == 0) {
   printf("%.2f\n", time);
   for (part = 0; part < n; part++) {
//    printf("%.3f ", masses[part]);
     printf("%3d %10.3e ", part, pos[part][X]);
     printf(" %10.3e ", pos[part][Y]);
     printf(" %10.3e ", vel[part][X]);
     printf(" %10.3e\n", vel[part][Y]);
   }
   printf("\n");
  }
} /* Output_state */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:    Compute_forces
 * Purpose:    Compute the total force on each local particle.
 *         Exploit the symmetry (force on particle i due to 
 *         particle k) = -(force on particle k due to particle i) 
 * In args:  
 *  masses:   global array of particle masses (dimension n)
 *  loc_pos:   local array of positions of my particles (dim loc_n)
 *  n:      total number of particles
 *  loc_n:    number of my particles
 * Scratch:
 *  tmp_data:  Stores received positions (subscripts 0 - loc_n-1)
 *         and forces computed thus far on particles corresp
 *         onding to received positions (subscripts 
 *         loc_n - 2*loc_n-1). (dimension 2*loc_n)
 * Out arg:
 *  loc_forces: array of total forces acting on my particles
 */
void Compute_forces(double masses[], vect_t tmp_data[], 
   vect_t loc_forces[], vect_t loc_pos[], int n, int loc_n) {
  int src, dest; /* Source and dest processes for particle pos */
  int i, other_proc, loc_part;
  MPI_Status status;

  src = (my_rank + 1) % comm_sz;
  dest = (my_rank - 1 + comm_sz) % comm_sz;
  memcpy(tmp_data, loc_pos, loc_n*sizeof(vect_t));
  memset(tmp_data + loc_n, 0, loc_n*sizeof(vect_t));
  memset(loc_forces, 0, loc_n*sizeof(vect_t));

  /* First compute the forces resulting from my particles' interactions 
  * with themselves */
  Compute_proc_forces(masses, tmp_data, loc_forces, loc_pos, loc_n, 
     my_rank, loc_n, my_rank, n, comm_sz);
  /* Now compute forces resulting from my particles' interactions with
  * other processes' particles */
  for (i = 1; i < comm_sz; i++) {
   other_proc = (my_rank + i) % comm_sz;
   MPI_Sendrecv_replace(tmp_data, 2*loc_n, vect_mpi_t, dest, 0, src, 0,
      comm, &status);
   Compute_proc_forces(masses, tmp_data, loc_forces, loc_pos, loc_n, 
      my_rank, loc_n, other_proc, n, comm_sz);
  }
  MPI_Sendrecv_replace(tmp_data, 2*loc_n, vect_mpi_t, dest, 0, src, 0,
     comm, &status);
  for (loc_part = 0; loc_part < loc_n; loc_part++) {
   loc_forces[loc_part][X] += tmp_data[loc_n+loc_part][X];
   loc_forces[loc_part][Y] += tmp_data[loc_n+loc_part][Y];
  }

} /* Compute_forces */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:    Compute_proc_forces
 * Purpose:    Compute the forces on particles owned by process
 *         rk1 due to interaction with particles owned by
 *         procss rk2. Exploit the symmetry (force on particle 
 *         i due to particle k) = -(force on particle k due 
 *         to particle i) 
 * In args:  
 *  masses:   global array of particle masses (dim n)
 *  pos1:    local array of particle positions (dim loc_n1)
 *  loc_n1:   number of my particles in pos1
 *  rk1:     process owning particles in pos1
 *  loc_n2:   number of particles contributed by second process
 *  rk2:     process owning contributed particles 
 *  n:      total number of particles
 *  p:      number of processes in communicator containing
 *         processes rk1 and rk2
 * In/out args:
 *  tmp_data:  positions of rk2 particles (in only, loc_n2 positions)
 *         followed by forces computed thus far corresp to
 *          rk2 particles (in and out, loc_n2 positions)
 *  loc_forces: forces computed thus far on my particles (loc_n1)
 */
void Compute_proc_forces(double masses[], vect_t tmp_data[], 
   vect_t loc_forces[], vect_t pos1[], int loc_n1, int rk1, 
   int loc_n2, int rk2, int n, int p) {
  int loc_part1, loc_part2;
  int gbl_part1, gbl_part2;

  for (gbl_part1 = rk1, loc_part1 = 0;
    loc_part1 < loc_n1; 
    loc_part1++, gbl_part1 += p) {
   for(gbl_part2 = First_index(gbl_part1, rk1, rk2, p),
     loc_part2 = Global_to_local(gbl_part2, rk2, p); 
     loc_part2 < loc_n2; 
     loc_part2++, gbl_part2 += p) {
#    ifdef DEBUG
     printf("Proc %d > Current total force on part %d = (%.3e, %.3e)\n",
        my_rank, gbl_part1, loc_forces[loc_part1][X], 
        loc_forces[loc_part1][Y]);
     printf("Proc %d > Current total force on part %d = (%.3e, %.3e)\n",
        my_rank, gbl_part2, 
        tmp_data[loc_n2+loc_part2][X], 
        tmp_data[loc_n2+loc_part2][Y]);
#    endif
     Compute_force_pair(masses[gbl_part1], masses[gbl_part2], 
        pos1[loc_part1], tmp_data[loc_part2],
        loc_forces[loc_part1], tmp_data[loc_n2+loc_part2]);
#    ifdef DEBUG
     printf("Proc %d > Current total force on part %d = (%.3e, %.3e)\n",
        my_rank, gbl_part1, loc_forces[loc_part1][X], 
        loc_forces[loc_part1][Y]);
     printf("Proc %d > Current total force on part %d = (%.3e, %.3e)\n",
        my_rank, gbl_part2, 
        tmp_data[loc_n2+loc_part2][X], 
        tmp_data[loc_n2+loc_part2][Y]);
#    endif
   } /* for gbl_part2 */
  } /* for gbl_part1 */
} /* Compute_proc_forces */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:  Local_to_global
 * Purpose:   Convert a local particle index to a global particle
 *       index
 * In args: 
 *  loc_part: local particle index
 *  proc_rk:  process rank
 *  loc_n:   number of particles assigned to the process
 *  n:     total number of particles
 *  proc_count: number of processes in the communicator
 * Ret val:
 *  global particle index
 *
 * Notes:
 * 1. This version assumes a cyclic distribution of the particles
 * 2. It also assumes loc_n = n/proc_count, and n is evenly divisible
 *   by proc_count
 */
int Local_to_global(int loc_part, int proc_rk, int proc_count) {
  return loc_part*proc_count + proc_rk;
} /* Local_to_global */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:  Global_to_local
 * Purpose:   Convert a global particle index to a global permuted
 *       index
 * In args:
 *  gbl_part:  The global particle index
 *  proc_rk:   The rank of the owning process
 *  proc_count: The number of processes
 *  
 * Notes:
 * 1. This version assumes a cyclic distribution of the particles
 * 2. It also assumes loc_n = n/proc_count, and n is evenly divisible
 *   by proc_count
 */
int Global_to_local(int gbl_part, int proc_rk, int proc_count) {
  return (gbl_part - proc_rk)/proc_count;
} /* Global_to_local */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:      First_index
 * Purpose:      Given a global index glb1 assigned to process
 *           rk1, find the next higher global index assigned
 *           to process rk2
 * In args:
 *  gbl1:      global particle index of particle assigned to
 *           process rk1
 *  rk1:       rank of process owning gbl1
 *  rk2:       rank of process owning particle with computed index
 *  proc_count:   number of processes
 * Return val:     next higher global particle index of particle assigned
 *           to process rk2
 * Note:        If there is no particle assigned to rk2 with index
 *           greater than rk1, the function will return a value
 *           larger than n, the total number of particles.
 */
int First_index(int gbl1, int rk1, int rk2, int proc_count) {
  if (rk1 < rk2)
   return gbl1 + (rk2 - rk1);
  else 
   return gbl1 + (rk2 - rk1) + proc_count;
} /* First_index */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function:      Compute_force_pair
 * Purpose:      Compute the force resulting from the interaction of
 *           of two particles. Exploit the fact that f_kq = -f_qk
 * In args:
 *  m1, m2:     Masses of the two particles
 *  pos1, pos2:   Positions of the two particles
 * In/out args:
 *  force1, force2: The total forces on the two particles as thus far
 *           computed 
 */
void Compute_force_pair(double m1, double m2, vect_t pos1, vect_t pos2,
   vect_t force1, vect_t force2) {
  double mg; 
  vect_t f_part_k;
  double len, len_3, fact;

  f_part_k[X] = pos1[X] - pos2[X];
  f_part_k[Y] = pos1[Y] - pos2[Y];
  len = sqrt(f_part_k[X]*f_part_k[X] + f_part_k[Y]*f_part_k[Y]);
  len_3 = len*len*len;
  mg = -G*m1*m2;
  fact = mg/len_3;
  f_part_k[X] *= fact;
  f_part_k[Y] *= fact;
  
  /* Add force in to total forces */
  force1[X] += f_part_k[X];
  force1[Y] += f_part_k[Y];
  force2[X] -= f_part_k[X];
  force2[Y] -= f_part_k[Y];
} /* Compute_force_pair */

/*---------------------------------------------------------------------
 * Function: Update_part
 * Purpose:  Update the velocity and position for particle loc_part
 * In args:
 *  loc_part:  local index of the particle we're updating
 *  masses:   global array of particle masses
 *  loc_forces: local array of total forces
 *  n:      total number of particles
 *  loc_n:    number of particles assigned to this process
 *  delta_t:   step size
 *
 * In/out args:
 *  loc_pos:   local array of positions
 *  loc_vel:   local array of velocities
 *
 * Note: This version uses Euler's method to update both the velocity
 *  and the position.
 */
void Update_part(int loc_part, double masses[], vect_t loc_forces[], 
   vect_t loc_pos[], vect_t loc_vel[], int n, int loc_n, 
   double delta_t) {
  int part;
  double fact;

  part = my_rank*loc_n + loc_part;
  fact = delta_t/masses[part];
# ifdef DEBUG
  printf("Proc %d > Before update of %d:\n", my_rank, part);
  printf("  Position = (%.3e, %.3e)\n", 
     loc_pos[loc_part][X], loc_pos[loc_part][Y]);
  printf("  Velocity = (%.3e, %.3e)\n", 
     loc_vel[loc_part][X], loc_vel[loc_part][Y]);
  printf("  Net force = (%.3e, %.3e)\n", 
     loc_forces[loc_part][X], loc_forces[loc_part][Y]);
# endif
  loc_pos[loc_part][X] += delta_t * loc_vel[loc_part][X];
  loc_pos[loc_part][Y] += delta_t * loc_vel[loc_part][Y];
  loc_vel[loc_part][X] += fact * loc_forces[loc_part][X];
  loc_vel[loc_part][Y] += fact * loc_forces[loc_part][Y];
# ifdef DEBUG
  printf("Proc %d > Position of %d = (%.3e, %.3e), Velocity = (%.3e,%.3e)\n",
     my_rank, part, loc_pos[loc_part][X], loc_pos[loc_part][Y],
        loc_vel[loc_part][X], loc_vel[loc_part][Y]);
# endif
} /* Update_part */

mpi_nbody_red.c

Comments 💬