Z2-openMP

 1. Setup
  1. Installation
  2. Compilation & Running OpenMP
  3. Compilation & Running MPI
  4. Compilation & Running OpenACC
 2. Zadaci
  1. Pi.c
  2. mandelbrot.c
  3. linkedlist.c
  4. Matrix Transpose
   1. ReadMe
    1. Kompajliranje
     1. Kompajliranje iz terminala
     2. Kompajliranje cmake alatom
    2. Pokretanje programa
   2. main.c
   3. CMakeLists.txt
   4. utils
    1. h5defs.h
    2. h5_matrix_utils.h
    3. h5_matrix_utils.c
  5. Genetic Algorithm
   1. ReadMe
    1. Kompajliranje
     1. Kompajliranje iz terminala
     2. Kompajliranje cmake alatom
    2. Pokretanje programa
   2. main.c
   3. CMakeLists.txt
  6. Bisection
   1. ReadMe
    1. Kompajliranje
     1. Kompajliranje iz terminala
     2. Kompajliranje cmake alatom
    2. Pokretanje programa
   2. main.c
   3. CMakeLists.txt
 3. Rešenja
  1. Pi.c
  2. mandelbrot.c
  3. linkedlist.c

Setup

Installation

# file: 'terminal'
apt-get install libopenmpi-dev 
apt-get install openmpi-bin 

Compilation & Running OpenMP

# file: 'terminal'
gcc -o name name.c -fopenmp
./name

Compilation & Running MPI

# file: 'terminal'
mpicc filename.c -o filename 
mpirun -np 1 ./filename # -lm

Compilation & Running OpenACC

# file: 'terminal'
gcc -o izvrsna_dat izvorna_dat.c -fopenacc
./izvrsna_dat

Zadaci

Pi.c

// file: 'pi.c'
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

static long num_steps = 100000;

double step;
void serial_code();

int main() {
  printf("*************** Sekvencijalna implementacija ***************\n");
  serial_code();
  printf("************************************************************\n");
}

void serial_code() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
    double x = (i + 0.5) * step;printf("%s\n", );
    sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

Pi.c - zadatak

mandelbrot.c

// file: 'mandelbrot.c'
/**
 * OpenMP paralelizovan Mandelbrotov algoritam. Program ne daje ispravne rezultate
 * zbog stetnog preplitanja koje se pojavljuje u njemu. Pronaci i otkloniti greske koje
 * su uzrok stetnom preplitanju. Ocekivani izlaz ispravnog programa za promenljivu area
 * je oko 1.512, dok je ocekivani izlaz za promenljivu error oko 0.0052.
 * 
 * Smernice:
 * - Proveriti da li vrednosti promenljivih zadatih u zadatku utice na rezultat (npr.
 * promena vrednosti promenljive eps).
 * - Videti kako promena broja niti utice na tacnost rezultata. Pokrenuti program iz 
 * terminala sa OMP_NUM_THREADS=1 && ./a.out. Izmeniti vrednosti zadate za broj niti
 * i naziv izvrsne datoteke tako da odgovaraju zadatku.
 * - Videti kako vise pokretanja iste izvrsne datoteke sa fiksiranim brojem niti utice
 * na rezultat.
 */

#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NPOINTS 1000
#define MXITR 1000

void testpoint(void);
struct d_complex {
  double r; double i;
};
struct d_complex c;
int numoutside = 0;

int main(){
  int i, j;
  double area, error, eps = 1.0e-5;
  #pragma omp parallel for default(shared) private(c, eps)
  for (i = 0; i < NPOINTS; i++) {
    for (j = 0; j < NPOINTS; j++) {
      c.r = -2.0 + 2.5 * (double)(i) / (double)(NPOINTS) + eps;
      c.i = 1.125 * (double)(j) / (double)(NPOINTS) + eps;
      testpoint();
    }
  }
  area = 2.0 * 2.5 * 1.125 * (double)(NPOINTS*NPOINTS-numoutside) / (double)(NPOINTS*NPOINTS);
  error = area / (double)NPOINTS;

  printf("area = %lf, error = %lf\n", area, error);

  return 0;
}

void testpoint(void){
  struct d_complex z;
  int iter;
  double temp;
  z = c;
  for (iter = 0; iter < MXITR; iter++){
    temp = (z.r * z.r) - (z.i * z.i) + c.r;
    z.i = z.r * z.i * 2 + c.i;
    z.r = temp;
    if ((z.r * z.r + z.i * z.i) > 4.0) {
      numoutside++;
      break;
    }
  }
}

mandelbrot.c - zadatak

linkedlist.c

// file: 'linkedlist.c'
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#ifndef N
#define N 5
#endif
#ifndef FS
#define FS 38
#endif

struct node {
  int data;
  int fibdata;
  struct node* next;
};

int fib(int n) {
  int x, y;
  if (n < 2) {
    return (n);
  } else {
    x = fib(n - 1);
    y = fib(n - 2);
    return (x + y);
  }
}

// Funkcija koja procesira svaki element liste. Za svaki element
// liste se racuna vrednost n-tog elementa Fibonacijevog niza.
// Zadatak funkcije nije narocito bitan. Ono sto jeste bitno je da
// je racunanje n-tog elementa Fibonacijevog niza vremenski zahtevan
// posao.
void processwork(struct node* p) 
{
  int n;
  n = p->data;
  p->fibdata = fib(n);
}

// Inicijalizacija liste. U listu se uvezuje N elemenata i svakom
// se dodeljuje redni broj elementa Fibonacijevog niza koji je
// potrebno sracunati (od FS + 1, pa nadalje).
struct node* init_list(struct node* p) {
  int i;
  struct node* head = NULL;
  struct node* temp = NULL;
  
  head = malloc(sizeof(struct node));
  p = head;
  p->data = FS;
  p->fibdata = 0;
  for (i = 0; i < N; i++) {
    temp = malloc(sizeof(struct node));
    p->next = temp;
    p = temp;
    p->data = FS + i + 1;
    p->fibdata = i + 1;
  }
  p->next = NULL;
  return head;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  double start, end;
  struct node *p = NULL;
  struct node *temp = NULL;
  struct node *head = NULL;
  
	printf("Process linked list\n");
  printf(" Each linked list node will be processed by function 'processwork()'\n");
  printf(" Each ll node will compute %d fibonacci numbers beginning with %d\n", N, FS);   

  p = init_list(p);
  head = p;
  start = omp_get_wtime();

  { // TODO paralelizujete izvrsavanje ove petlje
    while (p != NULL) {
      processwork(p);
      p = p->next;
    }
  }
  end = omp_get_wtime();

  // Oslobadjanje memorije zauzete za listu.
  p = head;
  while (p != NULL) {
    printf("%d : %d\n", p->data, p->fibdata);
    temp = p->next;
    free(p);
    p = temp;
  } 
  free(p);

  printf("Compute Time: %f seconds\n", end - start);
  return 0;
}

linkedlist.c - zadatak

Matrix Transpose

ReadMe

Kompajliranje

Zadatak je moguće kompajlirati:

 • direktno iz komandne linije ili
 • korišćenjem cmake alata

U prvom slučaju, dodatne opcije kompajliranja je potrebno dodati u formatu -opcija. U drugom slučaju je potrebno dodati opciju u liniju set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} ${OpenMP_C_FLAGS}") u CMakeLists.txt datoteci.

Kompajliranje iz terminala

Ukoliko želite da koristite izgenerisane ulazne podatke u hdf5 formatu neophodno je imati instaliranu podršku za ovaj format podataka. Na Ubuntu operativnim sistemina, hdf5 paket možete instalirati pokretanjem sledećih komandi:

# file: 'terminal'
sudo apt install libhdf5-dev 

Zatim se pozicinonirati u korenski direktorijum zadatka i pokrenuti:

# file: 'terminal'
h5cc utils/*.h utils/*.c main.c -fopenmp

Ukoliko ne želite da koristite ulazne podatke u hdf5 formatu, zadatak možetekompajlirati na sledeći način:

# file: 'terminal'
gcc main.c -fopenmp -DDISABLE_HDF5

Ukoliko isključite podršku za učitavanje generisanih ulaznih podataka, potrebno je da modifikujete izvorni kod tako da na neki drugi način obezbedite učitavanje ulaznih podataka.

Kompajliranje cmake alatom

Ukoliko nemate instalirane cmake i make pakete nećete moći ovako da kompajlirate zadatak.

Instalacija na Ubuntu operativnim sistemima:

# file: 'terminal'
sudo apt install cmake make -y

Nakon uspešne instalacije, potrebno je da se pozicionirate u korenski direktorijum zadatka i pokrenete sledeće naredbe:

# file: 'terminal'
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4

Ukoliko hoćete da iskompajlirate program bez podrške za hdf5 paket, liniju cmake .. treba zameniti sa cmake -DENABLE_HDF5=OFF ... Ukoliko isključite podršku za učitavanje generisanih ulaznih podataka, potrebno je da modifikujete izvorni kod tako da na neki drugi način obezbedite učitavanje ulaznih podataka.

Pokretanje programa

Pozicionirati se u direktorijum u kojem se nalazi izvršna datoteka i pokrenuti ./a.out, ili drugi naziv ukoliko je drugačije specificirano tokom kompajliranja.

main.c

// file: 'main.c'
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>

#ifndef DISABLE_HDF5
#include "utils/h5_matrix_utils.h"
#endif

/**
 * Sekvencijalni program za transponovanje matrice.
 *
 * @param matrix  Pokazivac na blok memorije koji sadrzi matricu. Elementi matrice su tipa float.
 * @param rows   Broj vrsta ulazne matrice.
 * @param cols   Broj kolona ulazne matrice.
 * @return     Pokazivac na blok memorije u kojem se nalazi transponovana matrica. Pozivalac programa
 *         je duzan da prihvati vrednost ovog pokazivaca i oslobodi zauzetu memoriju kada mu
 *         transponovana matrica vise ne treba.
 */
float *transpose(float *matrix, unsigned long long rows, unsigned long long cols) {
  
  float *tmatrix = (float *) malloc(cols * rows * sizeof(float));
  
  int i, j;
  for (i = 0; i < rows; i++) {
    for (j = 0; j < cols; j++) {
      tmatrix[i * rows + j] = matrix[j * rows + i];
    }
  }
  return tmatrix;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  
  if (argc != 2) {
    fprintf(stdout, "Program pozvan sa neispravnim brojem argumenata.\nPrimer poziva: ./transponovanje m3x3.h5");
    exit(1);
  }
  
  double start = omp_get_wtime();
  
  const char *input_file = argv[1];
  unsigned long long rows, cols;
  
  float *matrix = NULL, *tmatrix = NULL;
#ifndef DISABLE_HDF5
  matrix = h5_load_matrix(input_file, &rows, &cols);
#else
  printf("HDF5 podrska onemogucena!");
#endif
  
  
  printf("\n===================================\n");
  printf("===== Netransponovana matrica =====\n");
  printf("===================================\n");
  assert(matrix != NULL);
  //print_float_matrix(matrix, rows, cols);  // otkomentarisati za ispis netransponovane matrice
  
  printf("\n===================================\n");
  printf("====== Transponovana matrica ======\n");
  printf("===================================\n");
  tmatrix = transpose(matrix, rows, cols);
  assert(tmatrix != NULL);
  //print_float_matrix(tmatrix, rows, cols); // otkomentarisati za ispis transponovane matrice
  
  free(matrix);  // dealociraj originalnu matricu
  free(tmatrix); // dealociraj transponovanu matricu
  
  printf("\nVreme izvrsavanja: %lf\n", omp_get_wtime() - start);
  
  return 0;
}

main.c - zadatak

CMakeLists.txt

# file: 'CMakeLists.txt'
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
project(TransposeMatrix)

find_package(HDF5)
find_package(OpenMP)

# additional options
option(ENABLE_HDF5 "Enable HDF5 support." ON)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} ${OpenMP_C_FLAGS}")
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} ${OpenMP_EXE_LINKER_FLAGS}")
set(SOURCE_FILES main.c)

add_executable(TransposeMatrix ${SOURCE_FILES})

if(ENABLE_HDF5)
  if(HDF5_FOUND)
    include_directories(${HDF5_INCLUDE_DIR})
    target_link_libraries(TransposeMatrix ${HDF5_C_LIBRARIES})
    set(HDF5_SOURCE_FILES utils/h5defs.h utils/h5_matrix_utils.c utils/h5_matrix_utils.h)
    target_sources(TransposeMatrix PUBLIC ${HDF5_SOURCE_FILES})
  else()
    message(FATAL_ERROR "HDF5 support has been requested, but no HDF5 library was found!")
  endif()
else()
  add_definitions(-DDISABLE_HDF5)
  message(STATUS "HDF5 support disabled.")
endif()

CMakeLists.txt - zadatak

utils

h5defs.h
// file: 'h5defs.h'
#ifndef MATRIXUTILITIES_H5DEFS_H
#define MATRIXUTILITIES_H5DEFS_H

#include <stdlib.h>
#include <hdf5.h>

// Checks for error during hdf5 library function call (nonzero return value).
#define H5STATUS(e) \
  (if (e < 0) { printf("\nHDF5 error on line %d\n\n", __LINE__ ); exit 1; })

#endif //MATRIXUTILITIES_H5DEFS_H

h5defs.h - zadatak

h5_matrix_utils.h
// file: 'h5_matrix_utils.h'
#ifndef MATRIXUTILITIES_H5_MATRIX_UTILS_H
#define MATRIXUTILITIES_H5_MATRIX_UTILS_H

#include <hdf5.h>
#include "h5defs.h"

/* Move this to a separate file */
float *generate_float_matrix(unsigned long long rows, unsigned long long cols);
double *generate_double_matrix(unsigned int rows, unsigned int cols);        // TODO implement
int *generate_int_matrix(unsigned int rows, unsigned int cols);           // TODO implement
void print_float_matrix(float *matrix, unsigned long long rows, unsigned long long cols);
/* **************************** */

/**
 * Generates matrix data and saves it to the hdf5 file.
 *
 * @param filename Name of the output file.
 * @param rows Number of rows in the generated matrix.
 * @param cols Number of columns in the generated matrix.
 */
void h5_save_matrix(const char *filename, unsigned int rows, unsigned int cols);

/**
 * ???
 * Loads matrix data from file specified and returns it to the caller as an
 * twodimensional array.
 *
 * @return A pointer to the loaded matrix data.
 */
void *h5_load_matrix(const char *filename, unsigned long long *rows, unsigned long long *cols);

#endif //MATRIXUTILITIES_H5_MATRIX_UTILS_H

h5_matrix_utils.h - zadatak

h5_matrix_utils.c
// file: 'h5_matrix_utils.c'
#include <time.h>
#include "h5_matrix_utils.h"

void h5_save_matrix(const char *filename, unsigned int rows, unsigned int cols) {

  hid_t file_id, dataspace_id, dataset_id;
  herr_t status;
  hsize_t dims[2];
  
  dims[0] = rows;
  dims[1] = cols;
  
  /* Create a new file */
  H5CHECK( file_id = H5Fcreate(filename, H5F_ACC_TRUNC, H5P_DEFAULT, H5P_DEFAULT) );
  
  /* Create dataspace for dataset. */
  H5CHECK( dataspace_id = H5Screate_simple(2, dims, NULL) );
  
  /* Create dataset. */
  H5CHECK( dataset_id = H5Dcreate(file_id, "/dset", H5T_IEEE_F64LE, dataspace_id, H5P_DEFAULT, H5P_DEFAULT, H5P_DEFAULT) );
  
  /* Write data to file */
  float *data = generate_float_matrix(rows, cols);
  H5CHECK( H5Dwrite(dataset_id, H5T_NATIVE_FLOAT, H5S_ALL, H5S_ALL, H5P_DEFAULT, data) );
  free(data);
  
  /* Close dataset. */
  H5CHECK( H5Dclose(dataset_id) );
  
  /* Close dataspace. */
  H5CHECK( H5Sclose(dataspace_id) );
  
  /* Close the file */
  H5CHECK( H5Fclose(file_id) );
}

void *h5_load_matrix(const char *filename, unsigned long long *rows, unsigned long long *cols) {
  hid_t file_id, dataset, dspace;// parmset;
  int parm, ndims;
  float *data;
  
  /* Open an existing file */
  H5CHECK( file_id = H5Fopen(filename, H5F_ACC_RDONLY, H5P_DEFAULT) );
  
  /* Locate the datasets. */
  H5CHECK( dataset = H5Dopen(file_id, "/dset", H5P_DEFAULT) );
  
  /* Get dataset dimensions to allocate space for it. */
  H5CHECK( dspace = H5Dget_space(dataset) );
  H5CHECK( ndims = H5Sget_simple_extent_ndims(dspace) );
  hsize_t dims[ndims];
  H5CHECK( H5Sget_simple_extent_dims(dspace, dims, NULL) );
  
  data = (float *) malloc(dims[0] * dims[1] * sizeof(float));
  *rows = 0; *rows = dims[0];
  *cols = 0; *cols = dims[1];
  
  /* Read data back */
  H5CHECK( H5Dread(dataset, H5T_NATIVE_FLOAT, H5S_ALL, H5S_ALL, H5P_DEFAULT, data) );
  
  /* Terminate access to the datasets */
  H5CHECK( H5Dclose(dataset) );
  
  /* Close the file. */
  H5CHECK( H5Fclose(file_id) );
  
  return data;
}

float *generate_float_matrix(unsigned long long rows, unsigned long long cols) {
  
  float *data = (float *) malloc(rows * cols * sizeof(float));
  if (data == NULL) {
    fprintf(stderr, "Error allocating data for a matrix.\n");
    exit(1);
  }
  
  srand((unsigned int) time(NULL));
  for (int i = 0; i < rows * cols; i++) {
    data[i] = (rand() % 10000) / 100.f;
  }
  
  return data;
}

void print_float_matrix(float *matrix, unsigned long long rows, unsigned long long cols) {
  for (int i = 0; i < rows; i++) {
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
      printf("%f ", matrix[i * rows + j]);
    } printf("\n");
  }
}

h5_matrix_utils.c - zadatak

Genetic Algorithm

ReadMe

Kompajliranje

Zadatak je moguće kompajlirati:

 • direktno iz komandne linije ili
 • korišćenjem cmake alata

U prvom slučaju, dodatne opcije kompajliranja je potrebno dodati u formatu -opcija. U drugom slučaju je potrebno dodati opciju u liniju set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} ${OpenMP_C_FLAGS}") u CMakeLists.txt datoteci.

Kompajliranje iz terminala

Pozicionirati se u korenski direktorijum:

# file: 'terminal'
gcc main.c -fopenmp

Moguće je još proslediti i opcije -DLARGE (kompleksan primer), -DMEDIUM (srednje kompleksan primer) i -DSMALL (jednostavan primer). Ukoliko se ne specificira ni jedna od navedenih opcija, program će biti pokrenut nad jednostavnim primerom.

Kompajliranje cmake alatom

Ukoliko nemate instalirane cmake i make pakete nećete moći ovako da kompajlirate zadatak.

Instalacija na Ubuntu operativnim sistemima:

# file: 'terminal'
sudo apt install cmake make -y

Nakon uspešne instalacije, potrebno je da se pozicionirate u korenski direktorijum zadatka i pokrenete sledeće naredbe:

# file: 'terminal'
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
Pokretanje programa

Pozicionirati se u direktorijum u kojem se nalazi izvršna datoteka i pokrenuti ./a.out, ili drugi naziv ukoliko je drugačije specificirano tokom kompajliranja.

main.c

// file: 'main.c'
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <omp.h>
#include <time.h>
#include <string.h>

#ifdef LARGE
  #define TARGET "SUSE and the University of Delaware have joined the OpenMP ARB, a group of leading hardware and software vendors and research organizations creating the standard for the most popular shared-memory parallel programming model in use today."
  #define NCHROMOSOMES 237+1
  #define NINDIVIDUALS 2000
#elif MEDIUM
  #define TARGET "Parallel programming is funny!"
  #define NCHROMOSOMES 30+1
  #define NINDIVIDUALS 1000
#else
  #define TARGET "~OpenMP~"
  #define NCHROMOSOMES 8+1
  #define NINDIVIDUALS 1000
#endif

#define NITERATIONS 1000
#define SELECTION_PERCENT 70
#define MUTATION_PERCENT 5

/**
 * Jedna jedinka u populaciji. Jedinka ima svoj identifikator koji se koristi samo pri
 * ispisu, hromozome koji su predstavljeni stringom i meru adaptacije - fitnes. Sto je
 * fitnes veci, to je jedinka manje adaptirana.
 */
struct Individual {
  int id;
  char chromosomes[NCHROMOSOMES];
  float fitness;
};
typedef struct Individual individual_t;

/**
 * Populaciju cini niz jedinki. Na nivou populacije se cuva fitnes kako bi se lakse
 * pratilo da li populacija evaluira ka resenju problema.
 */
static individual_t *population;
static unsigned long int total_fitness;

/** Funkcije za rad sa populacijom. */

/**
 * Inicijalizuje populaciju stvaranjem NINDIVIDUALS jedinki.
 * Hromozomi svake jedinke se nasumicno biraju medju vidljivim ascii
 * karakterima (od koda 32 do koda 126). Po zavrsetku ove funkcije
 * fitnes svake od jedinki ce biti 0.
 */
void initialize();

/**
 * Racuna fitnes za svaku od jedinki iz populacije. Vrednost fitnesa
 * odgovara broju korespodentnih karaktera koji se razlikuju u TARGET
 * stringu i hromozomu jedinke. Ukoliko nema razlike izmedju ova dva
 * stringa, fitnes jedinke ce biti 0.
 *
 * Svaki put kada se pozove ova metoda, staticka
 * promenljiva total_fitnes se postavi na vrednost 0, a zatim se u nju
 * akumulira sracunata vrednost fitnesa svake jedinke iz populacije.
 */
void calculate_fitness();

/**
 * Sortiranje populacije jedinki u rastucem redosledu prema fitnesu.
 * Za sortiranje se koristi bubble sort algoritam.
 */
void sort();

/**
 * Stvaranje nove populacije selektovanjem i ukrstanjem roditelja izabranih
 * iz postojece populacije.
 *
 * NINDIVIDUALS puta se biraju po dva roditelja iz prvih SELECTION_PERCENT
 * procenata postojece generacije. Zatim se formira jedinka potomak tako sto
 * se za svaki od njenih hromozoma nasumicno bira jedan od korespodentnih
 * hromozoma prvog ili drugog roditelja. Kada se odrede hromozomi nove jedinke,
 * funkcija sracuna i vrednost fitnesa za tu jedinku.
 *
 * Nakon sto se napravi citava nova populacija, pretodna populacija se brise, a
 * u narednoj iteraciji se iz nove populacije biraju roditelji za dalje ukrstanje.
 */
void crossover_select();

/**
 * Mutira nasumicno odabran hromozom nasumicno odabrane jedinke iz populacije.
 * Sa MUTATION_PERCENT je odredjen ukupan procenat jedinki koje ce biti mutirane.
 */
void mutate();

// helper functions

/**
 * Ispis jedne jedinke iz populacije.
 *
 * @param i   Pokazivac na jedinku cije podatke treba ispisati.
 */
void print_individual(individual_t *i);

/**
 * Ispis svih jedinki populacije.
 */
void print_population();

/**
 * Funkcija omotac koja poziva prosledjenu funkciju pri cemu meri vreme njenog
 * izvrsavanja i izmereno vreme dodaje na prosledjenu adresu.
 *
 * @param f   Funkcija koju treba izvrsiti.
 * @param time Pokazivac na vrednost koja se uvecava izmerenim vremenom izvrsavanja
 *       funkcije f.
 */
void timer(void (*f)(void), double *time);

/* Promenljive za merenje vremena izvrsavanja razlicitih funkcija. */
static double init_time = 0;
static double fitness_time = 0;
static double sort_time = 0;
static double crossselect_time = 0;
static double mutation_time = 0;

int main() {
  srand(time(NULL));
  
  double start = omp_get_wtime();
  
  // alokacija prostora za inicijalnu populaciju
  population = (individual_t *) calloc(NINDIVIDUALS, sizeof(individual_t));
  
  // inicijalizacija populacije
  timer( initialize, &init_time);
  
  // racunanje fitnesa za svaku jedinku
  timer( calculate_fitness, &fitness_time);
  
  // sortiranje
  timer( sort, &sort_time);
  
  int niterations = NITERATIONS;
  while (niterations--) {
    printf("\n===== ITERACIJA %d =====\nNajbolja jedinka: ", niterations);
    print_individual(&population[0]);
    printf("Fitnes populacije: %ld\n", total_fitness);
    
    // selekcija i ukrstanje
    timer( crossover_select, &crossselect_time );
  
    // mutacija
    timer( mutate, &mutation_time);
  
    // sortiranje
    timer( sort, &sort_time);
    
    // Ukoliko su hromozomi najbolje jedinke iz populacije jednaki ciljnom stringu, algoritam
    // se zavrsava
    if (memcmp(population[0].chromosomes, TARGET, NCHROMOSOMES * sizeof(char)) == 0)
      break;
  }
  
  double total_time = omp_get_wtime() - start;
  
  printf("\n===== Statistika izvrsavanja =====\n");
  printf("- Najbolja jedinka: ");
  print_individual(&population[0]);
  printf("- Ukupno vreme izvrsavanja:  %lf\n", total_time);
  printf("- Inicijalizacija populacije: %lf%%\n", (init_time / total_time) * 100);
  printf("- Racunanje fitnesa:     %lf%%\n", (fitness_time / total_time) * 100);
  printf("- Sortiranje populacije:   %lf%%\n", (sort_time / total_time) * 100);
  printf("- Inicijalizacija populacije: %lf%%\n", (init_time / total_time) * 100);
  printf("- Selekcija i ukrstanje:   %lf%%\n", (crossselect_time / total_time) * 100);
  printf("- Mutacija:          %lf%%\n", (mutation_time / total_time) * 100);
  
  /* Unistavanje populacije */
  free(population);
  
  return 0;
}

void initialize() {
  total_fitness = 0;
  for (int i = 0; i < NINDIVIDUALS; i++) {
    for (int j = 0; j < NCHROMOSOMES-1; j++) {
      population[i].id = i;
      population[i].chromosomes[j] = (char) (32 + rand() % 95);
    }
  }
}

int calculate_fitness_individual(individual_t *i) {
  int difference = 0;
  for (int j = 0; j < NCHROMOSOMES - 1; j++) {
    // sto se vise karaktera razlikuje u ciljnom i trenutnom hromozomu, to je veca vrednost razlike
    if (TARGET[j] != i->chromosomes[j]) difference++;
  }
  total_fitness += difference;
  return difference;
}

void calculate_fitness() {
  total_fitness = 0;
  for (int i = 0; i < NINDIVIDUALS; i++) {
    population[i].fitness = calculate_fitness_individual(&population[i]);
  }
}

void sort() {
  int i, j;
  individual_t tmp, *i1, *i2;
  
  for (i = 0; i < NINDIVIDUALS - 1; i++)
    for (j = 0; j < NINDIVIDUALS - i - 1; j++) {
      i1 = &population[j];
      i2 = &population[j + 1];
      if (i1->fitness > i2->fitness) {
        tmp = *i2;
        *i2 = *i1;
        *i1 = tmp;
      }
    }
}

void crossover_select() {
  
  /* Prostor za novu generaciju */
  individual_t *new_population = (individual_t *) calloc(NINDIVIDUALS, sizeof(individual_t));
  total_fitness = 0;
  
  individual_t *i1, *i2;     // pokazivaci na roditelje nove jedinke
  individual_t *new_individual;  // pokazivac na novu jedinku
  int crossidx = 0;        // redni broj gena na kojem se vrsi promena
  int lb = (int) (NINDIVIDUALS * (SELECTION_PERCENT / 100.0));  // top 70% za ukrstanje
  
  for (int i = 0; i < NINDIVIDUALS; i++) {
    new_individual = &new_population[i];
    
    /* Izaberi dve jedinke */
    i1 = &population[rand() % lb];
    i2 = &population[rand() % lb];
    
    /* Ukrsti ih i napravi novu jedinku. */
    for (int j = 0; j < NCHROMOSOMES - 1; j++) {
      if (rand() % 2 == 0) {
        new_individual->chromosomes[j] = i1->chromosomes[j];
      } else {
        new_individual->chromosomes[j] = i2->chromosomes[j];
      }
    }
    new_individual->id = i;
    new_individual->fitness = calculate_fitness_individual(new_individual);
  }
  
  /* Stara populacija se menja novom */
  free(population);
  population = new_population;
}

void mutate() {
  int nindividuals = (int) (NINDIVIDUALS * (MUTATION_PERCENT / 100.0));
  while (nindividuals--) {
    int idx = rand() % NCHROMOSOMES;
    char value = (char) (32 + rand() % 94);
    //printf("%d %d %c\n", rand() % NINDIVIDUALS, idx, value);
    population[rand() % NINDIVIDUALS].chromosomes[idx] = value;
  }
}

void print_individual(individual_t *i) {
  printf("id: %d, hromozomi: %s, fitnes: %f\n", i->id, i->chromosomes, i->fitness);
}

void print_population() {
  for (int i = 0; i < NINDIVIDUALS; i++) {
    print_individual(&population[i]);
  }
}

void timer(void (*f)(void), double *time) {
  double start = omp_get_wtime();
  (*f)();
  double stop = omp_get_wtime();
  *time += (stop - start);
}

main.c - zadatak

CMakeLists.txt

# file: 'MakeLists.txt'
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
project(GeneticAlgorithm)

find_package(OpenMP)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} ${OpenMP_C_FLAGS}")
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} ${OpenMP_EXE_LINKER_FLAGS}")
set(SOURCE_FILES main.c)

add_executable(GeneticAlgorithm ${SOURCE_FILES})

CMakeLists.txt - zadatak

Bisection

ReadMe

Kompajliranje

Zadatak je moguće kompajlirati:

 • direktno iz komandne linije ili
 • korišćenjem cmake alata

U prvom slučaju, dodatne opcije kompajliranja je potrebno dodati u formatu -opcija. U drugom slučaju je potrebno dodati opciju u liniju set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} ${OpenMP_C_FLAGS}") u CMakeLists.txt datoteci.

Kompajliranje iz terminala

Pozicionirati se u korenski direktorijum:

# file: 'terminal'
gcc main.c -fopenmp -lm

Dodatne opcije kompajliranja:

 • -DFX - kompajlirati program tako da evaluira funkciju x-1 nad intervalom [-5, 5] (jedan koren).
 • -DFPOW - kompajlirati program tako da evaluira funkciju pow(x, 2) - 2 nad intervalom [15, 19] (nema korena).
 • -DFSIN - - kompajlirati program tako da evaluira funkciju sin(x) nad intervalom [-4, 10] (jedan koren).
Kompajliranje cmake alatom

Ukoliko nemate instalirane cmake i make pakete nećete moći ovako da kompajlirate zadatak.

Instalacija na Ubuntu operativnim sistemima:

# file: 'terminal'
sudo apt install cmake make -y

Nakon uspešne instalacije, potrebno je da se pozicionirate u korenski direktorijum zadatka i pokrenete sledeće naredbe:

# file: 'terminal'
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
Pokretanje programa

Pozicionirati se u direktorijum u kojem se nalazi izvršna datoteka i pokrenuti ./a.out, ili drugi naziv ukoliko je drugačije specificirano tokom kompajliranja.

main.c

// file: 'main.c'
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <omp.h>

#define MAX_ITERS 1000
#define TOLERANCE 0.0000000001
#define STEP 1

#ifdef FX
  static double lower_bound = -5.f;
  static double upper_bound = 5.f;
#elif FPOW
  static double lower_bound = 15.f;
  static double upper_bound = 19.f;
#else
  static double lower_bound = -4.f;
  static double upper_bound = 10.f;
#endif

/**
 * Funkcija za koju treba pronaci korene.
 *
 * @param x - Vrednost nezavisne promenljive x.
 * @return Vrednost funkcije za zadatu vrednost promenljive x.
 */
double f(double x) {
#ifdef FX  // jedan koren nad intervalom
  return x - 1;
#elif FPOW // nema korena nad intervalom
  return pow(x, 2) - 2;
#else //FSIN // vise korena nad intervalom
  return sin(x);
#endif
}

/**
 * Funkcija koja metodom bisekcije racuna koren zadate funkcije. Pretpostavka je da je funkcija
 * nad zadatim intervalom monotona, odnosno da nema prevoja, jer metoda vraca samo prvi koren
 * funkcije koji pronadje.
 *
 * @param f     Funkcija ciji se koren trazi.
 * @param a     Pocetak intervala nad kojim se trazi koren funkcije. Podrazumeva se da vazi a < b.
 * @param b     Kraj intervala nad kojim se trazi koren funkcije. Podrazumeva se da vazi b > a.
 * @param xroot   Pokazivac na promenljivu u kojoj ce se nalaziti koren funkcije. Ukoliko funkcija
 *         nad zadatim intervalom nema korena, vrednost ove promenljive je nepoznata.
 * @param maxiters Maksimalan broj bisekcija koji ce biti izvrsen pre nego se odustane od trazenja
 *         korena nad zadatim intervalom.
 * @param tol    Preciznost do na koju se trazi resenje. Veca preciznost dovodi do preciznijeg resenja,
 *         ali povecava broj iteracija.
 */
double bisection(double (*f)(double), double a, double b, double *xroot, int maxiters, double tol) {
  
  double xp, fxp; // pocetna tacka intervala u kom se trazi koren, vrednost funkcije u tacki
  double xk, fxk; // krajnja tacka intervala u kom se trazi koren, vrednost funkcije u tacki
  double xmid;   // sredisnja tacka intervala u kom se trazi koren (xp - xk) / 2
  double fxmid;  // f(xmid)
  double dx;    // duzina intervala
  
  if (f(a) * f(b) > 0) return -1;   // nema korena u zadatom intervalu
  xp = a; xk = b;
  for (int i = 0; i < maxiters; i++) {
    dx = fabs(xk - xp) / 2;
    xmid = xp + dx;
    fxmid = f(xmid);
  
    if (fxmid == 0 || dx < tol) {
      *xroot = xmid;
      return 0;
    }
    
    if (f(xp) * fxmid < 0) {    // koren u podintervalu [xp, xmid]
      xk = xmid;
    } else if (f(xk) * fxmid < 0) { // koren u podintervalu [xmid, xk]
      xp = xmid;
    }
    
    //printf("--- Iteracija %d, xp = %lf, xk = %lf, xmid=%lf\n", i, xp, xk, xmid);
  }
  
  return 0;
}

/**
 * Funkcija za pronalazenje vise korena zadate funkcije f nad intervalom [a, b].
 *
 * Funkcija deli zadati interval na podintervale ne vece od zadatog koraka (videti step parametar).
 * Nad svakim dobijenim podintervalom [xp, xk] se metodom bisekcije pronalazi koren funkcije.
 * Ukoliko nad podintervalom [xp, xk] postoji vise korena funkcije, funkcija bisection ce vratiti
 * samo jedan. U slucaju da trenutna vrednost parametra sa trenutnom vrednoscu parametra step
 * ne mogu biti pronadjeni svi koreni funkcije, potrebno je smanjiti vrednost ovog parametra i
 * pokusati opet.
 *
 * @param f     Funkcija za koju se traze svi koreni nad intervalom [a, b].
 * @param a     Pocetak intervala nad kojim se traze koreni funkcije. Podrazumeva se da vazi a < b.
 * @param b     Kraj intervala nad kojim se traze koreni funkcije. Podrazumeva se da vazi b > a.
 * @param xroot   Pokazivac na promenljivu u kojoj ce se nalaziti koren funkcije. Ukoliko funkcija
 *         nad zadatim intervalom nema korena, vrednost ove promenljive je nepoznata.
 * @param maxiters Maksimalan broj bisekcija koji ce biti izvrsen pre nego se odustane od trazenja
 *         korena nad zadatim intervalom.
 * @param tol    Preciznost do na koju se trazi resenje. Veca preciznost dovodi do preciznijeg resenja,
 *         ali povecava broj iteracija.
 * @param step   Velicina podintervala [xp, xk] intervala [a, b] nad kojim ce biti trazeni koreni.
 */
void find_roots(double (*f)(double), double a, double b, double *xroot, int maxiters, double tol, double step) {
  double xp = a, xk = b;
  double dx = fabs(xk - xp) / 2;
  double xroot1, xroot2;
  
  if (fabs(xk - xp) < step) {
    if (bisection(f, xp, xk, xroot, maxiters, tol)) {
      printf("Interval [%lf, %lf]: Nema korena.\n", xp, xk);
    } else {
      printf("Interval [%lf, %lf]: Ima koren u %lf.\n", xp, xk, *xroot);
    }
  } else {
    find_roots(f, xp, xp + dx, &xroot1, maxiters, tol, step);
    find_roots(f, xp + dx, xk, &xroot2, maxiters, tol, step);
  }
}

int main() {
  
  double start = omp_get_wtime();
  
  double xroot, lb = lower_bound, ub = upper_bound;
  find_roots(f, lb, ub, &xroot, MAX_ITERS, TOLERANCE, STEP);

  double end = omp_get_wtime();
  printf("Ukupno trajanje: %lf\n", end - start);
  
  return 0;
}

main.c - zadatak

CMakeLists.txt

# file: ''
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
project(BisectionMethod)

find_package(OpenMP)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} ${OpenMP_C_FLAGS}")
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} ${OpenMP_EXE_LINKER_FLAGS} -lm")
set(SOURCE_FILES main.c)

add_executable(BisectionMethod ${SOURCE_FILES})
target_link_libraries(BisectionMethod -lm)

CMakeLists.txt - zadatak

Rešenja

Pi.c

// file: 'pi.c'
/**
 * Program koji racuna vrednost integrala funkcije 4/(1+x^2). Numericki,
 * ova vrednost je jednaka broju pi.
 *
 * Originalni materijal za ovaj primer je preuzet iz niza prezentacija
 * "Introduction to OpenMP" ciji je autor Tim Mattson
 */

#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NUM_THREADS 2
#define PADDING 8

#define PRINT_SEQ_RES 1
#define PRINT_PRL_RES_BASIC 1
#define PRINT_PRL_RES_NO_FALSE_SHARING 1
#define PRINT_PRL_RES_SYNCHRONIZATION 1
#define PRINT_PRL_RES_FOR_CONSTRUCT 1

static long num_steps = 100000000;

double step;
void serial_code();
void parallel_code_incorrect();
void parallel_code();
void parallel_code_no_false_sharing();
void parallel_code_synchronization();
void parallel_code_for_construct();

int main() {

#if PRINT_SEQ_RES
  printf("*************** Sekvencijalna implementacija ***************\n");
  serial_code();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_SEQ_RES
  printf("************ Neispravna paralelna implementacija ************\n");
  parallel_code_incorrect();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_BASIC
  printf("***************** Paralelna implementacija *****************\n");
  parallel_code();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_NO_FALSE_SHARING
  printf("***** Paralelna implementacija (nema laznog deljenja) ******\n");
  parallel_code_no_false_sharing();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_SYNCHRONIZATION
  printf("******** Paralelna implementacija (sinhronizacija) *********\n");
  parallel_code_synchronization();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_FOR_CONSTRUCT
  printf("******** Paralelna implementacija (for konstrukcija) ********\n");
  parallel_code_for_construct();
  printf("************************************************************\n");
#endif

  return 0;
}

/*
 * Sekvencijalna implementacija programa.
 */
void serial_code() {
  double start = omp_get_wtime();   // trenutak pocetka merenja vremena
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
    double x = (i + 0.5) * step;
    sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();    // trenutak zavrsetka merenja vremena

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/*
 * OpenMP paralelizovana verzija sekvencijalnog programa. Rezultat izvrsavanja programa
 * je netacan, jer u kodu postoji stetno preplitanje (parallel konstrukcija).
 */ 
void parallel_code_incorrect() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  #pragma omp parallel
  {
    for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * OpenMP paralelizovana verzija sekvencijalnog programa sa uklonjenim stetnim preplitanjem
 * (parallel konstrukcija + lokalni podaci)
 */
void parallel_code() {
  double start = omp_get_wtime();

  int i, nthreads;
  double x, pi, sum[NUM_THREADS];

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  // Funkcijom omp_set_num_threads programer zapravo zahteva odredjeni broj niti,
  // sto ne znaci nuzno da ce zahtevani broj niti stvarno biti i pokrenut. Okruzenje
  // moze da odluci da napravi manji broj niti od zahtevanog.
  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    id = omp_get_thread_num();
    // Kako zahtevani broj niti i broj napravljenih niti mogu biti razliciti, 
    // potrebno je unutar pralelnog regiona proveriti koliko je niti stvarno
    // napravljeno i aktivirano.
    nthrds = omp_get_num_threads();

    // Kako je neophodno sabrati sve parcijalne rezultate izvan paralelog regiona
    // (dovoljno je da) jedna od niti sacuva informaciju o broju aktivnih niti
    // unutar paralelnog regiona. Kada se paralelni region zavrsi, sve niti koje 
    // su vrsile racun osim master niti ce biti unistene i ova informacija vise
    // nece biti dostupna.
    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    // Round-robin raspodela intervala. Stetno preplitanje uklonjeno
    // tako sto svaka nit ima svoju promenljivu u koju upisuje rezultat
    // racunanja.
    for (i = id, sum[id] = 0; i < num_steps; i += nthrds) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum[id] = sum[id] + 4.0 / (1.0 + x * x);  // ova linija dovodi do laznog deljenja (false sharing)
    }
  }
  for (i = 0; i < nthreads; i++) pi += sum[i]; 
  pi *= step; 

  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * Paralelni OpenMP program u kojem nema laznog deljenja rezultata (rezultat promenljive
 * sum). Lazno deljenje je eliminisano uvodjenjem PADDING parametra.
 */
void parallel_code_no_false_sharing() {
  double start = omp_get_wtime();

  int i, nthreads;
  double x, pi, sum[NUM_THREADS][PADDING];

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    id = omp_get_thread_num();
    nthrds = omp_get_num_threads();

    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    for (i = id, sum[id][0] = 0; i < num_steps; i += nthrds) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum[id][0] = sum[id][0] + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }
  for (i = 0; i < nthreads; i++) pi += sum[i][0];
  pi *= step;  

  double end = omp_get_wtime(); 

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * Paralelni OpenMP program u kojem nema laznog deljenja rezultata (rezultat promenljive
 * sum). Lazno deljenje je eliminisano uvodjenjem sinhronizacije izmedju niti.
 */
void parallel_code_synchronization() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i, nthreads;
  double x, pi = 0.0, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    double x, sum = 0.0;

    id = omp_get_thread_num();
    nthrds = omp_get_num_threads();

    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    for (i = id; i < num_steps; i += nthrds) { 
      x = (i + 0.5) * step;
      sum += 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
    #pragma omp critical // moze i atomic
    pi += sum;
  }
  pi *= step;

  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/** 
 * Verzija programa paralelizovana OpenMP for konstrukcijom i redukcionom klauzom.
 */
void parallel_code_for_construct() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  {
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum)
    for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

Pi.c - rešenje

mandelbrot.c

// file: 'mandelbrot.c'
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NPOINTS 1000
#define MXITR 1000

struct d_complex {
  double r; double i;
};
struct d_complex c;
int numoutside = 0;

void testpoint(struct d_complex);

int main(){
  int i, j;
  double area, error, eps = 1.0e-5;

  // Ispravka linije 33 iz mandelbrot.c datoteke
  // Prethodna verzija ove linije: #pragma omp parallel for default(shared) private(c, eps)
  // 1. private(eps) ce kao posledicu imati kreiranje privatne promenljive eps za svaku
  //   nit, ali ta nova promenljiva ce ostati neinicijalizovana. 
  //   Resenje: zameniti sa firstprivate(eps)
  // 2. nedostaje private(j) - openmp for konstrukt ce brojacku promenljivu i automatski
  //   proglasiti privatnom. Medjutim, to ne vazi za promenljivu j koja je deklarisana
  //   izvan paralelnog regiona i koja ce biti deljena izmedju niti.
  //   Resenje: Dodati j u private klauzu ili umesto toga dodati collapse(2) (u ovom
  //   slucaju se moze koristiti jer su petlje savrseno ugnjezdene).
  #pragma omp parallel for default(none) private(j, c)\
      firstprivate(eps)
  for (i = 0; i < NPOINTS; i++) {
    for (j = 0; j < NPOINTS; j++) {
      c.r = -2.0 + 2.5 * (double)(i) / (double)(NPOINTS) + eps;
      c.i = 1.125 * (double)(j) / (double)(NPOINTS) + eps;

      // Ispravka linije 38 iz mandelbrot.c datoteke
      // Prethodna verzija ove linije: testpoint();
      // Ako se ne prosledi privatna kopija verzija promenljive c, funkcija
      // testpoint ce raditi na statickoj, tj. globalno vidljivoj verziji 
      // promenljive c.
      testpoint(c);
    }
  }
  area = 2.0 * 2.5 * 1.125 * (double)(NPOINTS*NPOINTS-numoutside) / (double)(NPOINTS*NPOINTS);
  error = area / (double)NPOINTS;

  printf("area = %lf, error = %lf\n", area, error);
}

void testpoint(struct d_complex c){
  struct d_complex z;
  int iter;
  double temp;
  z = c;
  for (iter = 0; iter < MXITR; iter++){
    temp = (z.r * z.r) - (z.i * z.i) + c.r;
    z.i = z.r * z.i * 2 + c.i;
    z.r = temp;
    if ((z.r * z.r + z.i * z.i) > 4.0) {
      {
        #pragma omp atomic
        numoutside++;
      }
      break;
    }
  }
}

mandelbrot.c - rešenje

linkedlist.c

// file: 'linkedlist.c'
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#ifndef N
#define N 5
#endif
#ifndef FS
#define FS 38
#endif

struct node {
  int data;
  int fibdata;
  struct node* next;
};

int fib(int n) {
  int x, y;
  if (n < 2) {
    return (n);
  } else {
    x = fib(n - 1);
    y = fib(n - 2);
    return (x + y);
  }
}

// Funkcija koja procesira svaki element liste. Za svaki element
// liste se racuna vrednost n-tog elementa Fibonacijevog niza.
// Zadatak funkcije nije narocito bitan. Ono sto jeste bitno je da
// je racunanje n-tog elementa Fibonacijevog niza vremenski zahtevan
// posao.
void processwork(struct node* p) 
{
  int n;
  n = p->data;
  p->fibdata = fib(n);
}

// Inicijalizacija liste. U listu se uvezuje N elemenata i svakom
// se dodeljuje redni broj elementa Fibonacijevog niza koji je
// potrebno sracunati (od FS + 1, pa nadalje).
struct node* init_list(struct node* p) {
  int i;
  struct node* head = NULL;
  struct node* temp = NULL;
  
  head = malloc(sizeof(struct node));
  p = head;
  p->data = FS;
  p->fibdata = 0;
  for (i = 0; i < N; i++) {
    temp = malloc(sizeof(struct node));
    p->next = temp;
    p = temp;
    p->data = FS + i + 1;
    p->fibdata = i + 1;
  }
  p->next = NULL;
  return head;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  double start, end;
  struct node *p = NULL;
  struct node *temp = NULL;
  struct node *head = NULL;
  
	printf("Process linked list\n");
  printf(" Each linked list node will be processed by function 'processwork()'\n");
  printf(" Each ll node will compute %d fibonacci numbers beginning with %d\n", N, FS);   

  p = init_list(p);
  head = p;
  start = omp_get_wtime();

  { 
    #pragma omp parallel
    {
      #pragma omp single
      while (p != NULL) {
        {
          #pragma omp task firstprivate(p)
          processwork(p);
        }
        p = p->next;
      }
    }
  }
  end = omp_get_wtime();

  // Oslobadjanje memorije zauzete za listu.
  p = head;
  while (p != NULL) {
    printf("%d : %d\n", p->data, p->fibdata);
    temp = p->next;
    free(p);
    p = temp;
  } 
  free(p);

  printf("Compute Time: %f seconds\n", end - start);
  return 0;
}

linkedlist.c - rešenje

Comments 💬