Z1-openMP

Table of Contents

 1. Setup
  1. Installation
  2. Compilation & Running OpenMP
  3. Compilation & Running MPI
  4. Compilation & Running OpenACC
 2. Zadaci
  1. Pi.c
  2. mandelbrot.c
  3. linkedlist.c
 3. Rešenja
  1. Pi.c
  2. mandelbrot.c
  3. linkedlist.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#include <stdio.h>

#include "omp.h"

int main() {

  // Ukoliko se ova linija stavi izvan parallel konstrukta, id je uvek 0.
  // Izgleda da je to id jedine niti koja je aktivna, a koja ce kasnije
  // postati master nit.
  // int id = omp_get_thread_num();

  #pragma omp parallel
  {
    int id = omp_get_thread_num();
    printf("Hello(%d)", id);
    printf(" world!(%d)\n", id);
  }

  return 0;
}

hello_world.c

Setup

Installation

apt-get install libopenmpi-dev 
apt-get install openmpi-bin 

Compilation & Running OpenMP

gcc -o name name.c -fopenmp
./name

Compilation & Running MPI

mpicc filename.c -o filename 
mpirun -np 1 ./filename # -lm

Compilation & Running OpenACC

gcc -o izvrsna_dat izvorna_dat.c -fopenacc
./izvrsna_dat

Zadaci

Pi.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

static long num_steps = 100000;

double step;
void serial_code();

int main() {
  printf("*************** Sekvencijalna implementacija ***************\n");
  serial_code();
  printf("************************************************************\n");
}

void serial_code() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
    double x = (i + 0.5) * step;printf("%s\n", );
    sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

Pi.c - zadatak

mandelbrot.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
// mandelbrot.c

/**
 * OpenMP paralelizovan Mandelbrotov algoritam. Program ne daje ispravne rezultate
 * zbog stetnog preplitanja koje se pojavljuje u njemu. Pronaci i otkloniti greske koje
 * su uzrok stetnom preplitanju. Ocekivani izlaz ispravnog programa za promenljivu area
 * je oko 1.512, dok je ocekivani izlaz za promenljivu error oko 0.0052.
 * 
 * Smernice:
 * - Proveriti da li vrednosti promenljivih zadatih u zadatku utice na rezultat (npr.
 * promena vrednosti promenljive eps).
 * - Videti kako promena broja niti utice na tacnost rezultata. Pokrenuti program iz 
 * terminala sa OMP_NUM_THREADS=1 && ./a.out. Izmeniti vrednosti zadate za broj niti
 * i naziv izvrsne datoteke tako da odgovaraju zadatku.
 * - Videti kako vise pokretanja iste izvrsne datoteke sa fiksiranim brojem niti utice
 * na rezultat.
 */

#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NPOINTS 1000
#define MXITR 1000

void testpoint(void);
struct d_complex {
  double r; double i;
};
struct d_complex c;
int numoutside = 0;

int main(){
  int i, j;
  double area, error, eps = 1.0e-5;
  #pragma omp parallel for default(shared) private(c, eps)
  for (i = 0; i < NPOINTS; i++) {
    for (j = 0; j < NPOINTS; j++) {
      c.r = -2.0 + 2.5 * (double)(i) / (double)(NPOINTS) + eps;
      c.i = 1.125 * (double)(j) / (double)(NPOINTS) + eps;
      testpoint();
    }
  }
  area = 2.0 * 2.5 * 1.125 * (double)(NPOINTS*NPOINTS-numoutside) / (double)(NPOINTS*NPOINTS);
  error = area / (double)NPOINTS;

  printf("area = %lf, error = %lf\n", area, error);

  return 0;
}

void testpoint(void){
  struct d_complex z;
  int iter;
  double temp;
  z = c;
  for (iter = 0; iter < MXITR; iter++){
    temp = (z.r * z.r) - (z.i * z.i) + c.r;
    z.i = z.r * z.i * 2 + c.i;
    z.r = temp;
    if ((z.r * z.r + z.i * z.i) > 4.0) {
      numoutside++;
      break;
    }
  }

mandelbrot.c - zadatak

linkedlist.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
// Linked.c

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#ifndef N
#define N 5
#endif
#ifndef FS
#define FS 38
#endif

struct node {
  int data;
  int fibdata;
  struct node* next;
};

int fib(int n) {
  int x, y;
  if (n < 2) {
    return (n);
  } else {
    x = fib(n - 1);
    y = fib(n - 2);
    return (x + y);
  }
}

// Funkcija koja procesira svaki element liste. Za svaki element
// liste se racuna vrednost n-tog elementa Fibonacijevog niza.
// Zadatak funkcije nije narocito bitan. Ono sto jeste bitno je da
// je racunanje n-tog elementa Fibonacijevog niza vremenski zahtevan
// posao.
void processwork(struct node* p) 
{
  int n;
  n = p->data;
  p->fibdata = fib(n);
}

// Inicijalizacija liste. U listu se uvezuje N elemenata i svakom
// se dodeljuje redni broj elementa Fibonacijevog niza koji je
// potrebno sracunati (od FS + 1, pa nadalje).
struct node* init_list(struct node* p) {
  int i;
  struct node* head = NULL;
  struct node* temp = NULL;
  
  head = malloc(sizeof(struct node));
  p = head;
  p->data = FS;
  p->fibdata = 0;
  for (i = 0; i < N; i++) {
    temp = malloc(sizeof(struct node));
    p->next = temp;
    p = temp;
    p->data = FS + i + 1;
    p->fibdata = i + 1;
  }
  p->next = NULL;
  return head;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  double start, end;
  struct node *p = NULL;
  struct node *temp = NULL;
  struct node *head = NULL;
  
	printf("Process linked list\n");
  printf(" Each linked list node will be processed by function 'processwork()'\n");
  printf(" Each ll node will compute %d fibonacci numbers beginning with %d\n", N, FS);   

  p = init_list(p);
  head = p;
  start = omp_get_wtime();

  { // TODO paralelizujete izvrsavanje ove petlje
    while (p != NULL) {
      processwork(p);
      p = p->next;
    }
  }
  end = omp_get_wtime();

  // Oslobadjanje memorije zauzete za listu.
  p = head;
  while (p != NULL) {
    printf("%d : %d\n", p->data, p->fibdata);
    temp = p->next;
    free(p);
    p = temp;
  } 
  free(p);

  printf("Compute Time: %f seconds\n", end - start);
  return 0;
}

linkedlist.c - zadatak

Rešenja

Pi.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
/**
 * Program koji racuna vrednost integrala funkcije 4/(1+x^2). Numericki,
 * ova vrednost je jednaka broju pi.
 *
 * Originalni materijal za ovaj primer je preuzet iz niza prezentacija
 * "Introduction to OpenMP" ciji je autor Tim Mattson
 */

#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NUM_THREADS 2
#define PADDING 8

#define PRINT_SEQ_RES 1
#define PRINT_PRL_RES_BASIC 1
#define PRINT_PRL_RES_NO_FALSE_SHARING 1
#define PRINT_PRL_RES_SYNCHRONIZATION 1
#define PRINT_PRL_RES_FOR_CONSTRUCT 1

static long num_steps = 100000000;

double step;
void serial_code();
void parallel_code_incorrect();
void parallel_code();
void parallel_code_no_false_sharing();
void parallel_code_synchronization();
void parallel_code_for_construct();

int main() {

#if PRINT_SEQ_RES
  printf("*************** Sekvencijalna implementacija ***************\n");
  serial_code();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_SEQ_RES
  printf("************ Neispravna paralelna implementacija ************\n");
  parallel_code_incorrect();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_BASIC
  printf("***************** Paralelna implementacija *****************\n");
  parallel_code();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_NO_FALSE_SHARING
  printf("***** Paralelna implementacija (nema laznog deljenja) ******\n");
  parallel_code_no_false_sharing();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_SYNCHRONIZATION
  printf("******** Paralelna implementacija (sinhronizacija) *********\n");
  parallel_code_synchronization();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_FOR_CONSTRUCT
  printf("******** Paralelna implementacija (for konstrukcija) ********\n");
  parallel_code_for_construct();
  printf("************************************************************\n");
#endif

  return 0;
}

/*
 * Sekvencijalna implementacija programa.
 */
void serial_code() {
  double start = omp_get_wtime();   // trenutak pocetka merenja vremena
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
    double x = (i + 0.5) * step;
    sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();    // trenutak zavrsetka merenja vremena

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/*
 * OpenMP paralelizovana verzija sekvencijalnog programa. Rezultat izvrsavanja programa
 * je netacan, jer u kodu postoji stetno preplitanje (parallel konstrukcija).
 */ 
void parallel_code_incorrect() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  #pragma omp parallel
  {
    for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * OpenMP paralelizovana verzija sekvencijalnog programa sa uklonjenim stetnim preplitanjem
 * (parallel konstrukcija + lokalni podaci)
 */
void parallel_code() {
  double start = omp_get_wtime();

  int i, nthreads;
  double x, pi, sum[NUM_THREADS];

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  // Funkcijom omp_set_num_threads programer zapravo zahteva odredjeni broj niti,
  // sto ne znaci nuzno da ce zahtevani broj niti stvarno biti i pokrenut. Okruzenje
  // moze da odluci da napravi manji broj niti od zahtevanog.
  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    id = omp_get_thread_num();
    // Kako zahtevani broj niti i broj napravljenih niti mogu biti razliciti, 
    // potrebno je unutar pralelnog regiona proveriti koliko je niti stvarno
    // napravljeno i aktivirano.
    nthrds = omp_get_num_threads();

    // Kako je neophodno sabrati sve parcijalne rezultate izvan paralelog regiona
    // (dovoljno je da) jedna od niti sacuva informaciju o broju aktivnih niti
    // unutar paralelnog regiona. Kada se paralelni region zavrsi, sve niti koje 
    // su vrsile racun osim master niti ce biti unistene i ova informacija vise
    // nece biti dostupna.
    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    // Round-robin raspodela intervala. Stetno preplitanje uklonjeno
    // tako sto svaka nit ima svoju promenljivu u koju upisuje rezultat
    // racunanja.
    for (i = id, sum[id] = 0; i < num_steps; i += nthrds) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum[id] = sum[id] + 4.0 / (1.0 + x * x);  // ova linija dovodi do laznog deljenja (false sharing)
    }
  }
  for (i = 0; i < nthreads; i++) pi += sum[i]; 
  pi *= step; 

  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * Paralelni OpenMP program u kojem nema laznog deljenja rezultata (rezultat promenljive
 * sum). Lazno deljenje je eliminisano uvodjenjem PADDING parametra.
 */
void parallel_code_no_false_sharing() {
  double start = omp_get_wtime();

  int i, nthreads;
  double x, pi, sum[NUM_THREADS][PADDING];

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    id = omp_get_thread_num();
    nthrds = omp_get_num_threads();

    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    for (i = id, sum[id][0] = 0; i < num_steps; i += nthrds) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum[id][0] = sum[id][0] + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }
  for (i = 0; i < nthreads; i++) pi += sum[i][0];
  pi *= step;  

  double end = omp_get_wtime(); 

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * Paralelni OpenMP program u kojem nema laznog deljenja rezultata (rezultat promenljive
 * sum). Lazno deljenje je eliminisano uvodjenjem sinhronizacije izmedju niti.
 */
void parallel_code_synchronization() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i, nthreads;
  double x, pi = 0.0, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    double x, sum = 0.0;

    id = omp_get_thread_num();
    nthrds = omp_get_num_threads();

    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    for (i = id; i < num_steps; i += nthrds) { 
      x = (i + 0.5) * step;
      sum += 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
    #pragma omp critical // moze i atomic
    pi += sum;
  }
  pi *= step;

  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/** 
 * Verzija programa paralelizovana OpenMP for konstrukcijom i redukcionom klauzom.
 */
void parallel_code_for_construct() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  {
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum)
    for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

Pi.c - rešenje

mandelbrot.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NPOINTS 1000
#define MXITR 1000

struct d_complex {
  double r; double i;
};
struct d_complex c;
int numoutside = 0;

void testpoint(struct d_complex);

int main(){
  int i, j;
  double area, error, eps = 1.0e-5;

  // Ispravka linije 33 iz mandelbrot.c datoteke
  // Prethodna verzija ove linije: #pragma omp parallel for default(shared) private(c, eps)
  // 1. private(eps) ce kao posledicu imati kreiranje privatne promenljive eps za svaku
  //   nit, ali ta nova promenljiva ce ostati neinicijalizovana. 
  //   Resenje: zameniti sa firstprivate(eps)
  // 2. nedostaje private(j) - openmp for konstrukt ce brojacku promenljivu i automatski
  //   proglasiti privatnom. Medjutim, to ne vazi za promenljivu j koja je deklarisana
  //   izvan paralelnog regiona i koja ce biti deljena izmedju niti.
  //   Resenje: Dodati j u private klauzu ili umesto toga dodati collapse(2) (u ovom
  //   slucaju se moze koristiti jer su petlje savrseno ugnjezdene).
  #pragma omp parallel for default(none) private(j, c)\
      firstprivate(eps)
  for (i = 0; i < NPOINTS; i++) {
    for (j = 0; j < NPOINTS; j++) {
      c.r = -2.0 + 2.5 * (double)(i) / (double)(NPOINTS) + eps;
      c.i = 1.125 * (double)(j) / (double)(NPOINTS) + eps;

      // Ispravka linije 38 iz mandelbrot.c datoteke
      // Prethodna verzija ove linije: testpoint();
      // Ako se ne prosledi privatna kopija verzija promenljive c, funkcija
      // testpoint ce raditi na statickoj, tj. globalno vidljivoj verziji 
      // promenljive c.
      testpoint(c);
    }
  }
  area = 2.0 * 2.5 * 1.125 * (double)(NPOINTS*NPOINTS-numoutside) / (double)(NPOINTS*NPOINTS);
  error = area / (double)NPOINTS;

  printf("area = %lf, error = %lf\n", area, error);
}

void testpoint(struct d_complex c){
  struct d_complex z;
  int iter;
  double temp;
  z = c;
  for (iter = 0; iter < MXITR; iter++){
    temp = (z.r * z.r) - (z.i * z.i) + c.r;
    z.i = z.r * z.i * 2 + c.i;
    z.r = temp;
    if ((z.r * z.r + z.i * z.i) > 4.0) {
      {
        #pragma omp atomic
        numoutside++;
      }
      break;
    }
  }
}

mandelbrot.c - rešenje

linkedlist.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#ifndef N
#define N 5
#endif
#ifndef FS
#define FS 38
#endif

struct node {
  int data;
  int fibdata;
  struct node* next;
};

int fib(int n) {
  int x, y;
  if (n < 2) {
    return (n);
  } else {
    x = fib(n - 1);
    y = fib(n - 2);
    return (x + y);
  }
}

// Funkcija koja procesira svaki element liste. Za svaki element
// liste se racuna vrednost n-tog elementa Fibonacijevog niza.
// Zadatak funkcije nije narocito bitan. Ono sto jeste bitno je da
// je racunanje n-tog elementa Fibonacijevog niza vremenski zahtevan
// posao.
void processwork(struct node* p) 
{
  int n;
  n = p->data;
  p->fibdata = fib(n);
}

// Inicijalizacija liste. U listu se uvezuje N elemenata i svakom
// se dodeljuje redni broj elementa Fibonacijevog niza koji je
// potrebno sracunati (od FS + 1, pa nadalje).
struct node* init_list(struct node* p) {
  int i;
  struct node* head = NULL;
  struct node* temp = NULL;
  
  head = malloc(sizeof(struct node));
  p = head;
  p->data = FS;
  p->fibdata = 0;
  for (i = 0; i < N; i++) {
    temp = malloc(sizeof(struct node));
    p->next = temp;
    p = temp;
    p->data = FS + i + 1;
    p->fibdata = i + 1;
  }
  p->next = NULL;
  return head;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  double start, end;
  struct node *p = NULL;
  struct node *temp = NULL;
  struct node *head = NULL;
  
	printf("Process linked list\n");
  printf(" Each linked list node will be processed by function 'processwork()'\n");
  printf(" Each ll node will compute %d fibonacci numbers beginning with %d\n", N, FS);   

  p = init_list(p);
  head = p;
  start = omp_get_wtime();

  { 
    #pragma omp parallel
    {
      #pragma omp single
      while (p != NULL) {
        {
          #pragma omp task firstprivate(p)
          processwork(p);
        }
        p = p->next;
      }
    }
  }
  end = omp_get_wtime();

  // Oslobadjanje memorije zauzete za listu.
  p = head;
  while (p != NULL) {
    printf("%d : %d\n", p->data, p->fibdata);
    temp = p->next;
    free(p);
    p = temp;
  } 
  free(p);

  printf("Compute Time: %f seconds\n", end - start);
  return 0;
}

linkedlist.c - rešenje


© 2018 - Milovan Tomašević. All rights reserved.

Powered by MT v8.3.0