Z1-openMP

 1. Setup
  1. Installation
  2. Compilation & Running OpenMP
  3. Compilation & Running MPI
  4. Compilation & Running OpenACC
 2. Zadaci
  1. Pi.c
  2. mandelbrot.c
  3. linkedlist.c
 3. Rešenja
  1. Pi.c
  2. mandelbrot.c
  3. linkedlist.c
// file: 'hello_world.c'
#include <stdio.h>
#include "omp.h"

int main() {

  // Ukoliko se ova linija stavi izvan parallel konstrukta, id je uvek 0.
  // Izgleda da je to id jedine niti koja je aktivna, a koja ce kasnije
  // postati master nit.
  // int id = omp_get_thread_num();

  #pragma omp parallel
  {
    int id = omp_get_thread_num();
    printf("Hello(%d)", id);
    printf(" world!(%d)\n", id);
  }

  return 0;
}

hello_world.c

Setup

Installation

# file: 'terminal'
apt-get install libopenmpi-dev 
apt-get install openmpi-bin 

Compilation & Running OpenMP

# file: 'terminal'
gcc -o name name.c -fopenmp
./name

Compilation & Running MPI

# file: 'terminal'
mpicc filename.c -o filename 
mpirun -np 1 ./filename # -lm

Compilation & Running OpenACC

# file: 'terminal'
gcc -o izvrsna_dat izvorna_dat.c -fopenacc
./izvrsna_dat

Zadaci

Pi.c

// file: 'pi.c'
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

static long num_steps = 100000;

double step;
void serial_code();

int main() {
  printf("*************** Sekvencijalna implementacija ***************\n");
  serial_code();
  printf("************************************************************\n");
}

void serial_code() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
    double x = (i + 0.5) * step;printf("%s\n", );
    sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);

Pi.c - zadatak

mandelbrot.c

// file: 'mandelbrot.c'
/**
 * OpenMP paralelizovan Mandelbrotov algoritam. Program ne daje ispravne rezultate
 * zbog stetnog preplitanja koje se pojavljuje u njemu. Pronaci i otkloniti greske koje
 * su uzrok stetnom preplitanju. Ocekivani izlaz ispravnog programa za promenljivu area
 * je oko 1.512, dok je ocekivani izlaz za promenljivu error oko 0.0052.
 * 
 * Smernice:
 * - Proveriti da li vrednosti promenljivih zadatih u zadatku utice na rezultat (npr.
 * promena vrednosti promenljive eps).
 * - Videti kako promena broja niti utice na tacnost rezultata. Pokrenuti program iz 
 * terminala sa OMP_NUM_THREADS=1 && ./a.out. Izmeniti vrednosti zadate za broj niti
 * i naziv izvrsne datoteke tako da odgovaraju zadatku.
 * - Videti kako vise pokretanja iste izvrsne datoteke sa fiksiranim brojem niti utice
 * na rezultat.
 */

#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NPOINTS 1000
#define MXITR 1000

void testpoint(void);
struct d_complex {
  double r; double i;
};
struct d_complex c;
int numoutside = 0;

int main(){
  int i, j;
  double area, error, eps = 1.0e-5;
  #pragma omp parallel for default(shared) private(c, eps)
  for (i = 0; i < NPOINTS; i++) {
    for (j = 0; j < NPOINTS; j++) {
      c.r = -2.0 + 2.5 * (double)(i) / (double)(NPOINTS) + eps;
      c.i = 1.125 * (double)(j) / (double)(NPOINTS) + eps;
      testpoint();
    }
  }
  area = 2.0 * 2.5 * 1.125 * (double)(NPOINTS*NPOINTS-numoutside) / (double)(NPOINTS*NPOINTS);
  error = area / (double)NPOINTS;

  printf("area = %lf, error = %lf\n", area, error);

  return 0;
}

void testpoint(void){
  struct d_complex z;
  int iter;
  double temp;
  z = c;
  for (iter = 0; iter < MXITR; iter++){
    temp = (z.r * z.r) - (z.i * z.i) + c.r;
    z.i = z.r * z.i * 2 + c.i;
    z.r = temp;
    if ((z.r * z.r + z.i * z.i) > 4.0) {
      numoutside++;
      break;
    }
 }

mandelbrot.c - zadatak

linkedlist.c

// file: 'linkedlist.c'
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#ifndef N
#define N 5
#endif
#ifndef FS
#define FS 38
#endif

struct node {
  int data;
  int fibdata;
  struct node* next;
};

int fib(int n) {
  int x, y;
  if (n < 2) {
    return (n);
  } else {
    x = fib(n - 1);
    y = fib(n - 2);
    return (x + y);
  }
}

// Funkcija koja procesira svaki element liste. Za svaki element
// liste se racuna vrednost n-tog elementa Fibonacijevog niza.
// Zadatak funkcije nije narocito bitan. Ono sto jeste bitno je da
// je racunanje n-tog elementa Fibonacijevog niza vremenski zahtevan
// posao.
void processwork(struct node* p) 
{
  int n;
  n = p->data;
  p->fibdata = fib(n);
}

// Inicijalizacija liste. U listu se uvezuje N elemenata i svakom
// se dodeljuje redni broj elementa Fibonacijevog niza koji je
// potrebno sracunati (od FS + 1, pa nadalje).
struct node* init_list(struct node* p) {
  int i;
  struct node* head = NULL;
  struct node* temp = NULL;
  
  head = malloc(sizeof(struct node));
  p = head;
  p->data = FS;
  p->fibdata = 0;
  for (i = 0; i < N; i++) {
    temp = malloc(sizeof(struct node));
    p->next = temp;
    p = temp;
    p->data = FS + i + 1;
    p->fibdata = i + 1;
  }
  p->next = NULL;
  return head;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  double start, end;
  struct node *p = NULL;
  struct node *temp = NULL;
  struct node *head = NULL;
  
	printf("Process linked list\n");
  printf(" Each linked list node will be processed by function 'processwork()'\n");
  printf(" Each ll node will compute %d fibonacci numbers beginning with %d\n", N, FS);   

  p = init_list(p);
  head = p;
  start = omp_get_wtime();

  { // TODO paralelizujete izvrsavanje ove petlje
    while (p != NULL) {
      processwork(p);
      p = p->next;
    }
  }
  end = omp_get_wtime();

  // Oslobadjanje memorije zauzete za listu.
  p = head;
  while (p != NULL) {
    printf("%d : %d\n", p->data, p->fibdata);
    temp = p->next;
    free(p);
    p = temp;
  } 
  free(p);

  printf("Compute Time: %f seconds\n", end - start);
  return 0;

linkedlist.c - zadatak

Rešenja

Pi.c

// file: 'pi.c'
/**
 * Program koji racuna vrednost integrala funkcije 4/(1+x^2). Numericki,
 * ova vrednost je jednaka broju pi.
 *
 * Originalni materijal za ovaj primer je preuzet iz niza prezentacija
 * "Introduction to OpenMP" ciji je autor Tim Mattson
 */

#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NUM_THREADS 2
#define PADDING 8

#define PRINT_SEQ_RES 1
#define PRINT_PRL_RES_BASIC 1
#define PRINT_PRL_RES_NO_FALSE_SHARING 1
#define PRINT_PRL_RES_SYNCHRONIZATION 1
#define PRINT_PRL_RES_FOR_CONSTRUCT 1

static long num_steps = 100000000;

double step;
void serial_code();
void parallel_code_incorrect();
void parallel_code();
void parallel_code_no_false_sharing();
void parallel_code_synchronization();
void parallel_code_for_construct();

int main() {

#if PRINT_SEQ_RES
  printf("*************** Sekvencijalna implementacija ***************\n");
  serial_code();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_SEQ_RES
  printf("************ Neispravna paralelna implementacija ************\n");
  parallel_code_incorrect();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_BASIC
  printf("***************** Paralelna implementacija *****************\n");
  parallel_code();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_NO_FALSE_SHARING
  printf("***** Paralelna implementacija (nema laznog deljenja) ******\n");
  parallel_code_no_false_sharing();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_SYNCHRONIZATION
  printf("******** Paralelna implementacija (sinhronizacija) *********\n");
  parallel_code_synchronization();
  printf("************************************************************\n");
#endif
#if PRINT_PRL_RES_FOR_CONSTRUCT
  printf("******** Paralelna implementacija (for konstrukcija) ********\n");
  parallel_code_for_construct();
  printf("************************************************************\n");
#endif

  return 0;
}

/*
 * Sekvencijalna implementacija programa.
 */
void serial_code() {
  double start = omp_get_wtime();   // trenutak pocetka merenja vremena
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
    double x = (i + 0.5) * step;
    sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();    // trenutak zavrsetka merenja vremena

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/*
 * OpenMP paralelizovana verzija sekvencijalnog programa. Rezultat izvrsavanja programa
 * je netacan, jer u kodu postoji stetno preplitanje (parallel konstrukcija).
 */ 
void parallel_code_incorrect() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  #pragma omp parallel
  {
    for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * OpenMP paralelizovana verzija sekvencijalnog programa sa uklonjenim stetnim preplitanjem
 * (parallel konstrukcija + lokalni podaci)
 */
void parallel_code() {
  double start = omp_get_wtime();

  int i, nthreads;
  double x, pi, sum[NUM_THREADS];

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  // Funkcijom omp_set_num_threads programer zapravo zahteva odredjeni broj niti,
  // sto ne znaci nuzno da ce zahtevani broj niti stvarno biti i pokrenut. Okruzenje
  // moze da odluci da napravi manji broj niti od zahtevanog.
  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    id = omp_get_thread_num();
    // Kako zahtevani broj niti i broj napravljenih niti mogu biti razliciti, 
    // potrebno je unutar pralelnog regiona proveriti koliko je niti stvarno
    // napravljeno i aktivirano.
    nthrds = omp_get_num_threads();

    // Kako je neophodno sabrati sve parcijalne rezultate izvan paralelog regiona
    // (dovoljno je da) jedna od niti sacuva informaciju o broju aktivnih niti
    // unutar paralelnog regiona. Kada se paralelni region zavrsi, sve niti koje 
    // su vrsile racun osim master niti ce biti unistene i ova informacija vise
    // nece biti dostupna.
    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    // Round-robin raspodela intervala. Stetno preplitanje uklonjeno
    // tako sto svaka nit ima svoju promenljivu u koju upisuje rezultat
    // racunanja.
    for (i = id, sum[id] = 0; i < num_steps; i += nthrds) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum[id] = sum[id] + 4.0 / (1.0 + x * x);  // ova linija dovodi do laznog deljenja (false sharing)
    }
  }
  for (i = 0; i < nthreads; i++) pi += sum[i]; 
  pi *= step; 

  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * Paralelni OpenMP program u kojem nema laznog deljenja rezultata (rezultat promenljive
 * sum). Lazno deljenje je eliminisano uvodjenjem PADDING parametra.
 */
void parallel_code_no_false_sharing() {
  double start = omp_get_wtime();

  int i, nthreads;
  double x, pi, sum[NUM_THREADS][PADDING];

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    id = omp_get_thread_num();
    nthrds = omp_get_num_threads();

    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    for (i = id, sum[id][0] = 0; i < num_steps; i += nthrds) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum[id][0] = sum[id][0] + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }
  for (i = 0; i < nthreads; i++) pi += sum[i][0];
  pi *= step;  

  double end = omp_get_wtime(); 

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/**
 * Paralelni OpenMP program u kojem nema laznog deljenja rezultata (rezultat promenljive
 * sum). Lazno deljenje je eliminisano uvodjenjem sinhronizacije izmedju niti.
 */
void parallel_code_synchronization() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i, nthreads;
  double x, pi = 0.0, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  omp_set_num_threads(NUM_THREADS);
  #pragma omp parallel
  {
    int i, id, nthrds;
    double x, sum = 0.0;

    id = omp_get_thread_num();
    nthrds = omp_get_num_threads();

    if (id == 0) nthreads = nthrds;

    for (i = id; i < num_steps; i += nthrds) { 
      x = (i + 0.5) * step;
      sum += 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
    #pragma omp critical // moze i atomic
    pi += sum;
  }
  pi *= step;

  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

/** 
 * Verzija programa paralelizovana OpenMP for konstrukcijom i redukcionom klauzom.
 */
void parallel_code_for_construct() {
  double start = omp_get_wtime();
  int i;
  double x, pi, sum = 0.0;

  step = 1.0 / (double) num_steps;

  {
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum)
    for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
      double x = (i + 0.5) * step;
      sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
    }
  }

  pi = step * sum;
  double end = omp_get_wtime();

  printf("pi = %lf\n", pi);
  printf("Time elapsed: %lf\n", end - start);
}

Pi.c - rešenje

mandelbrot.c

// file: 'mandelbrot.c'
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#define NPOINTS 1000
#define MXITR 1000

struct d_complex {
  double r; double i;
};
struct d_complex c;
int numoutside = 0;

void testpoint(struct d_complex);

int main(){
  int i, j;
  double area, error, eps = 1.0e-5;

  // Ispravka linije 33 iz mandelbrot.c datoteke
  // Prethodna verzija ove linije: #pragma omp parallel for default(shared) private(c, eps)
  // 1. private(eps) ce kao posledicu imati kreiranje privatne promenljive eps za svaku
  //   nit, ali ta nova promenljiva ce ostati neinicijalizovana. 
  //   Resenje: zameniti sa firstprivate(eps)
  // 2. nedostaje private(j) - openmp for konstrukt ce brojacku promenljivu i automatski
  //   proglasiti privatnom. Medjutim, to ne vazi za promenljivu j koja je deklarisana
  //   izvan paralelnog regiona i koja ce biti deljena izmedju niti.
  //   Resenje: Dodati j u private klauzu ili umesto toga dodati collapse(2) (u ovom
  //   slucaju se moze koristiti jer su petlje savrseno ugnjezdene).
  #pragma omp parallel for default(none) private(j, c)\
      firstprivate(eps)
  for (i = 0; i < NPOINTS; i++) {
    for (j = 0; j < NPOINTS; j++) {
      c.r = -2.0 + 2.5 * (double)(i) / (double)(NPOINTS) + eps;
      c.i = 1.125 * (double)(j) / (double)(NPOINTS) + eps;

      // Ispravka linije 38 iz mandelbrot.c datoteke
      // Prethodna verzija ove linije: testpoint();
      // Ako se ne prosledi privatna kopija verzija promenljive c, funkcija
      // testpoint ce raditi na statickoj, tj. globalno vidljivoj verziji 
      // promenljive c.
      testpoint(c);
    }
  }
  area = 2.0 * 2.5 * 1.125 * (double)(NPOINTS*NPOINTS-numoutside) / (double)(NPOINTS*NPOINTS);
  error = area / (double)NPOINTS;

  printf("area = %lf, error = %lf\n", area, error);
}

void testpoint(struct d_complex c){
  struct d_complex z;
  int iter;
  double temp;
  z = c;
  for (iter = 0; iter < MXITR; iter++){
    temp = (z.r * z.r) - (z.i * z.i) + c.r;
    z.i = z.r * z.i * 2 + c.i;
    z.r = temp;
    if ((z.r * z.r + z.i * z.i) > 4.0) {
      {
        #pragma omp atomic
        numoutside++;
      }
      break;
    }
  }

mandelbrot.c - rešenje

linkedlist.c

// file: 'linkedlist.c'
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

#ifndef N
#define N 5
#endif
#ifndef FS
#define FS 38
#endif

struct node {
  int data;
  int fibdata;
  struct node* next;
};

int fib(int n) {
  int x, y;
  if (n < 2) {
    return (n);
  } else {
    x = fib(n - 1);
    y = fib(n - 2);
    return (x + y);
  }
}

// Funkcija koja procesira svaki element liste. Za svaki element
// liste se racuna vrednost n-tog elementa Fibonacijevog niza.
// Zadatak funkcije nije narocito bitan. Ono sto jeste bitno je da
// je racunanje n-tog elementa Fibonacijevog niza vremenski zahtevan
// posao.
void processwork(struct node* p) 
{
  int n;
  n = p->data;
  p->fibdata = fib(n);
}

// Inicijalizacija liste. U listu se uvezuje N elemenata i svakom
// se dodeljuje redni broj elementa Fibonacijevog niza koji je
// potrebno sracunati (od FS + 1, pa nadalje).
struct node* init_list(struct node* p) {
  int i;
  struct node* head = NULL;
  struct node* temp = NULL;
  
  head = malloc(sizeof(struct node));
  p = head;
  p->data = FS;
  p->fibdata = 0;
  for (i = 0; i < N; i++) {
    temp = malloc(sizeof(struct node));
    p->next = temp;
    p = temp;
    p->data = FS + i + 1;
    p->fibdata = i + 1;
  }
  p->next = NULL;
  return head;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  double start, end;
  struct node *p = NULL;
  struct node *temp = NULL;
  struct node *head = NULL;
  
	printf("Process linked list\n");
  printf(" Each linked list node will be processed by function 'processwork()'\n");
  printf(" Each ll node will compute %d fibonacci numbers beginning with %d\n", N, FS);   

  p = init_list(p);
  head = p;
  start = omp_get_wtime();

  { 
    #pragma omp parallel
    {
      #pragma omp single
      while (p != NULL) {
        {
          #pragma omp task firstprivate(p)
          processwork(p);
        }
        p = p->next;
      }
    }
  }
  end = omp_get_wtime();

  // Oslobadjanje memorije zauzete za listu.
  p = head;
  while (p != NULL) {
    printf("%d : %d\n", p->data, p->fibdata);
    temp = p->next;
    free(p);
    p = temp;
  } 
  free(p);

  printf("Compute Time: %f seconds\n", end - start);
  return 0;

linkedlist.c - rešenje

Comments 💬