Z4-Rešenja

 1. Primer 1
 2. Primer 2
 3. Primer 3
 4. Primer 4
 5. Primer 5
 6. Primer 6
 7. Primer 7
 8. Primer 8
 9. Primer 9
 10. Primer 10
 11. Primer 11
 12. Primer 12
 13. Primer 13
 14. Primer 14
 15. Primer 15
 16. Primer 16
 17. Primer 17

Primer 1

Za svakog studenta izdvojiti predmete koje je položio. Prikazati indeks, ime i prezime studenta, naziv predmeta i ocenu.

-- file: 'primer4-1.sql'
select d.indeks, ime, prezime, naziv, ocena
from ispit i 
join predmet p on p.id_predmeta = i.id_predmeta 
join dosije d on d.indeks=i.indeks
where ocena>5;

Primer 2

Izdvojiti podatke o studentima i ispitnim rokovima za koje važi da je student rođen godine kada je održan ispitni rok.

-- file: 'primer4-2.sql'
select *
from ispitni_rok ir 
join dosije d on d.god_rodjenja=ir.godina_roka;

Primer 3

Prikazati podatke o ispitima čiji je datum nepoznat.

-- file: 'primer4-3.sql'
select *
from ispit
where datum_ispita is null;

Primer 4

Prikazati parove predmeta koji imaju isti broj bodova.

-- file: 'primer4-3.sql'
select px.sifra, py.sifra, px.bodovi
from predmet as px, predmet as py
where px. bodovi =py. bodovi and px.id_predmeta<py.id_predmeta;

Primer 5

Izdvojiti podatke o predmetima koje je položio neki student sa ocenom 10 u nekom ispitnom roku održanom u toku 2011. godine.

-- file: 'primer4-5.sql'
select p.*
from predmet p join ispit i on p.id_predmeta=i.id_predmeta 
where ocena=10 and godina_roka=2011;

Primer 6

Za svaki predmet izdvojiti godinu i oznaku ispitnog roka u kojem je predmet polagao neki student. Izdvojiti naziv ispitnog roka, godinu i oznaku ispitnog roka.

-- file: 'primer4-6.sql'
-- Napomena: probati i upit:
select p.naziv, i.godina_roka, i.oznaka_roka
from predmet p 
left outer join ispit i on p.id_predmeta=i.id_predmeta;

-- Napomena: probati i upit:
select p.naziv, i.godina_roka, i.oznaka_roka
from ispit i 
right outer join predmet p on p.id_predmeta=i.id_predmeta;

Primer 7

Za svaki ispitni rok izdvojiti naziv roka i ocene koje su dobijene u tom roku.

-- file: 'primer4-7.sql'
select distinct naziv, ocena
from ispitni_rok ir 
left outer join ispit i on ir.godina_roka=i.godina_roka and ir.oznaka_roka=i.oznaka_roka
order by naziv; -- moglo je i order by 1;

Primer 8

Izdvojiti parove student-ispitni rok takve da je student rođen u godini kada je održan ispitni rok. Izdvojiti indeks i godinu rođenja studenta, naziv i godinu ispitnog roka. Prikazati i studente i ispitne rokove koji nemaju odgovarajuće podatke.

-- file: 'primer4-8.sql'
select indeks, god_rodjenja, naziv, godina_roka
from dosije d 
full outer join ispitni_rok ir on d.god_rodjenja=ir.godina_roka; 

--Napomena: probati i sa left outer join i sa right outer join i uporedite rezultate upita.

Primer 9

Izdvojiti nazive predmeta koje je polagao student sa indeksom 22/2010.

-- file: 'primer4-9.sql'
-- I način :
select naziv
from predmet p 
join ispit i on p.id_predmeta=i.id_predmeta 
where indeks=20100022;

-- II način :
from ispit
where indeks=20100022);

--III način :
select naziv
from predmet
where 20100022 in 
  (select indeks
  from ispit
  where id_predmeta=predmet.id_predmeta);

Primer 10

Izdvojiti indekse studenata koji su položili bar jedan predmet koji nije položio student sa indeksom 22/2010.

-- file: 'primer4-10.sql'
select distinct indeks
from ispit
where ocena>5 and id_predmeta not in (select id_predmeta
  from ispit

Primer 11

Izdvojiti nazive predmeta koje je položio student sa indeksom 22/2010.

-- file: 'primer4-11.sql'
select naziv
from predmet
where exists (select *
  from ispit
  where ispit.id_predmeta=predmet.id_predmeta and ocena>5 and indeks=20100022);

select naziv
from predmet
where id_predmeta in (select id_predmeta
  from ispit
  where ocena>5 and indeks=20100022);

Primer 12

Pronaći naziv predmeta koji su polagali svi studenti.

-- file: 'primer4-12.sql'
select naziv
from predmet p
where not exists (select *
  from dosije d
  where not exists(select *
    from ispit
    where id_predmeta=p.id_predmeta and indeks=d.indeks));

-- Nije pogrešno ni naglasiti da je podatak iz neke tabele (npr. ispit u ovom slučaju...):
select naziv
from predmet p
where not exists (select *
  from dosije d
  where not exists ( select *
    from ispit i
    where i.id_predmeta=p.id_predmeta and d.indeks=i.indeks));

Primer 13

Izdvojiti indekse studenata koji su polagali sve predmete od 8 bodova.

-- file: 'primer4-13.sql'
--IMPLIKACIJA P=>Q je isto kao NOT P OR Q

P: Predmet ID ima 8 bodova
Q: Predmet ID je polagao student S

FORALL ID (P=>Q)
FORALL ID (NOT P OR Q)
NOT EXISTS ID (NOT(NOT P OR Q)) NOT EXISTS ID ( P AND NOT Q)
  select indeks 
  from dosije d
  where not exists (select * from predmet p
    where bodovi = 8 and not exists(select * from ispit i
      where i.indeks=d.indeks and i.id_predmeta=p.id_predmeta)
    );

Primer 14

Pronaći studente koji su polagali u svim ispitnim rokovima.

-- file: 'primer4-14.sql'
select indeks
from dosije d
where not exists ( select *
  from ispitni_rok ir
  where not exists ( select *
    from ispit i
    where i.indeks=d.indeks and i.godina_roka=ir.godina_roka
       and ir.oznaka_roka=i.oznaka_roka));

Primer 15

Pronaći predmete sa najvećim brojem bodova.

-- file: 'primer4-15.sql'
select *
from predmet
where bodovi >= all (select bodovi from predmet);

Primer 16

Izdvojiti sve studente osim najstarijih.

-- file: 'primer4-16.sql'
select *
from dosije
where not god_rodjenja <= all(select god_rodjenja from dosije);

select *
from dosije
where god_rodjenja > any(select god_rodjenja from dosije);

Primer 17

Izdvojiti studente čije prezime sadrži slovo a na 4. poziciji i završava na c i koji imaju ocene 6, 8 ili 10 iz predmeta čija je šifra u intervalu [M105, P103].

-- file: 'primer4-17.sql'
select dosije.*
from dosije 
join ispit on dosije.indeks=ispit.indeks
join predmet on predmet.id_predmeta=ispit.id_predmeta 
where prezime like '___a%c' and ocena in (6, 7, 10) and sifra between 'M105' and 'P103';

Comments 💬